Για τον ερχόµενο Σεπτέµβριο προγραµµατίζονται τα νέα Σχέδια Βελτίωσης, σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, καθώς φαίνεται πως ο στόχος του Μαΐου δεν είναι εφικτός.

Με προσανατολισμό για τον Σεπτέμβριο τα νέα Σχέδια Βελτίωσης χωρίς επιτόπιο έλεγχο η έγκριση Νέων Αγρότών

∆ιαχειριστικές και περιφέρειες προς το παρόν έχουν καταπιαστεί µε την αξιολόγηση των Νέων Αγροτών 2021, ενώ, πληροφορίες που µένει να επιβεβαιωθούν, θέλουν να ετοιµάζεται οδηγία προς τις ∆ΑΟΠ για πλήρη κατάργηση των επιτόπιων ελέγχων. Ο χρόνος πάντως πιέζει και για τις πληρωµές των Νέων Αγροτών του 2016, καθώς και εκεί υπάρχουν ακόµα ανοιχτά µέτωπα.

Εν τω µεταξύ, το θέµα της εκχώρησης ενίσχυσης προς τους προµηθευτές για τα ερχόµενα Σχέδια Βελτίωσης επανέρχεται µετ’ επιτάσεως, µετά τη σχετική πρόβλεψη που υπάρχει στις αγροτικές προκηρύξεις του Ταµείου Ανάκαµψης. Άλλωστε, η δηµιουργία «καταπιστευτικού λογαριασµού» µέσω του οποίου λειτουργεί η εκχώρηση, είχε προβλεφθεί στο πλαίσιο εφαρµογής του Μέτρου το 2017 (πρωτότυπη ΥΑ, ΦΕΚ 4302/Β’/2017), ωστόσο τελικά δεν προχώρησε λόγω αδυναµίας του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μένει να φανεί λοιπόν αν τελικά, ο Οργανισµός Πληρωµών θα προχωρήσει στις κατάλληλες ενέργειες για την πρόσκληση του 2022.

Τα 3 βήµατα για εκχώρηση ενίσχυσης σε προµηθευτές

Σύµφωνα µε την προδηµοσίευση της πρόσκλησης για επενδύσεις αγροτικής µεταποίησης του Ταµείου Ανάκαµψης, ο καταπιστευτικός λογαριασµός λειτουργεί ως εξής:

α) Βήµα 1: Με την υπογραφή της εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης ενός δικαιούχου σε χρηµατοδοτικό πρόγραµµα, ενεργοποιούνται και οι διαδικασίες χρήσης του Εscrow Αccount. Ειδικότερα, µετά από αίτηµα του δικαιούχου, στο οποίο θα δηλώνει τη βούλησή του για χρήση του escrow account και τη δήλωση προσχώρησης στη σύµβαση, δηµιουργείται στον Εscrow Αccount, που αφορά το Υποέργο στο οποίο έχει ενταχθεί, υπο-λογαριασµός/µερίδα στο όνοµά του.

β) Βήµα 2: Για την αποδέσµευση της χρηµατοδότησης, ο δικαιούχος, αφού πρώτα έχει ολοκληρώσει ένα µέρος του επενδυτικού σχεδίου, θα υποβάλλει στο Πληροφοριακό Σύστηµα του Υποέργου, αίτηµα επαλήθευσης – καταβολής των δαπανών του, συνυποβάλλοντας τα µερικώς εξοφληµένα τιµολόγια και τυχόν ποσοστό ιδιωτικής συµµετοχής. Το µη εξοφληµένο ποσό των τιµολογίων θα καταβληθεί στη συνέχεια από τον Ανοικτό Καταπιστευτικό Λογαριασµό.

γ) Βήµα 3: Μετά από έλεγχο των προσκοµισθέντων δικαιολογητικών από τον ΦΥ, δίνεται εντολή στο Ταµείο να αποδεσµεύσει – εκταµιεύσει από τον λογαριασµό του δικαιούχου συγκεκριµένο ποσό υπέρ κάθε παρόχου – προµηθευτή του δικαιούχου για λογαριασµό του και µέχρι το ανώτατο ύψος της δηµόσιας δαπάνης. Στη συνέχεια το Ταµείο, καταβάλλει άµεσα τα σχετικά ποσά στους λογαριασµούς των προµηθευτών.

Πηγή:www.agronews.gr

Γιώργος Κοντονής