Από τον Ιούλιο ξεκινάνε οι αιτήσεις για πρόγραμμα αναδιάρθρωσης καλλιεργειών που επιδοτεί με έως 80% την εκρίζωση υφιστάμενης φυτείας, την προμήθεια και εγκατάσταση νέων δενδρυλλίων και την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος στήριξης (γραμμική φύτευση – παλμέτα), σύμφωνα με την προκήρυξη ύψους 166 εκατ. ευρώ που δημοσιεύτηκε.

Ο λόγος που το άνοιγμα των αιτήσεων μεταφέρεται για Ιούλιο (σ.σ είχε προγραμματιστεί για 15 Μαΐου) είναι το γεγονός ότι δεν είναι ακόμα έτοιμη η μελέτη σχετικά με τις καλλιέργειες και τις ποικιλίες που θα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Η μελέτη που αναμένεται ανατεθεί στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, θα ορίζει γενικότερα την επιλεξιμότητα των φυτεύσεων. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά αναμένεται στο πρόγραμμα να μπουν καλλιέργειες όπως σταφίδα, πορτοκάλια και πυρηνόκαρπα. Εκτός προγράμματος βρίσκονται ελιές και οινάμπελα. Σημειώνεται ότι στο πρόγραμμα αυτό αιτήσεις θα κάνουν τα συλλογικά σχήματα αγροτών, τα οποία είναι υπεύθυνα για την υλοποίηση των φυτεύσεων στα μέλη τους. Επιπλέον από την προκήρυξη και τις επιλέξιμες δαπάνες λείπουν πολύ κρίσιμες παράμετροι για την επιτυχία του Μέτρου όπως είναι για παράδειγμα η αποζημίωση των αγροτών για το διαφυγών εισόδημα έως ότου οι φυτεύσεις φτάσουν σε παραγωγική ηλικία. Σημειώνεται τέλος ότι η πρόσκληση γίνεται στα πλαίσια των δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η σχετική πρόσκληση για αιτήσεις ενίσχυσης στην αναδιάρθρωση καλλιεργειών διαθέσιμη εδώ
Αναλυτικότερα η προκήρυξη αναφέρει:

Επιλέξιμες δαπάνες

1.Ενισχύονται επενδύσεις για αναδιάρθρωση δενδρωδών καλλιεργειών και σχετικών άυλων δαπανών. Οι επενδύσεις έχουν εύλογο κόστος υλοποίησης και πρέπει να τεκμηριώνονται εγγράφως με σαφή, συγκεκριμένο και επικαιροποιημένο τρόπο στην υποβαλλόμενη οικονομοτεχνική μελέτη.
2.Ενισχύσεις για επενδύσεις σε ενσώματα ή σε άυλα στοιχεία ενεργητικού σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συνδέονται με πρωτογενή γεωργική παραγωγή (Καν. 702/2014, Άρθρο 14 του τμήματος 1). α) Αναδιάρθρωση πολυετών/δενδρωδών καλλιεργειών και συγκεκριμένα: αα) Εκρίζωση υφιστάμενης φυτείας. ββ) Προμήθεια και εγκατάσταση νέων δενδρυλλίων. γγ) Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος στήριξης (γραμμική φύτευση – παλμέτα).
3.Οι νέες, επιλέξιμες ποικιλίες θα πρέπει: α) Να είναι ανθεκτικές στη κλιματική αλλαγή. β) Να είναι ανθεκτικές σε εχθρούς και ασθένειες που έχουν καταγραφεί και επηρεάζουν την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων.γ) Τα παραγόμενα αγαθά και προϊόντα να έχουν εξαγώγιμο εμπορικό προσανατολισμό. δ) Δεν είναι επιλέξιμες οι οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και η ελαιοκαλλιέργεια.

4.Οι αιτήσεις ενίσχυσης για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών θα πρέπει να λάβουν υπόψη μελέτη από Πανεπιστημιακό Φορέα που θα δημοσιευτεί έως την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων στο πλαίσιο της παρούσας. Στη μελέτη θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

α) Τις ποικιλίες των υφιστάμενων πολυετών φυτειών οι οποίες χαρακτηρίζονται από έναν από τους παρακάτω παράγοντες και προτείνονται για εκρίζωση στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης: αα) Είναι ευπαθείς στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ββ) Τα προϊόντα τους έχουν χαμηλή εμπορική αξία και εμφανίζουν συγκριτικά μειονεκτήματα έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού. γγ) Είναι ευπαθείς σε ασθένειες και εχθρούς, με υψηλό βαθμό απωλειών κατ΄ έτος.

β) Τις ποικιλίες νέων πολυετών φυτειών οι οποίες εμφανίζουν χαρακτηριστικά που τις καθιστούν ανταγωνιστικές σε κάθε έναν από τους παρακάτω παράγοντες και προτείνονται για νέα εγκατάσταση στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης: αα) Είναι ανθεκτικές στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ββ) Τα προϊόντα τους έχουν υψηλή εμπορική αξία και εμφανίζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού. γγ) Είναι ανθεκτικές σε ασθένειες και εχθρούς, με χαμηλό βαθμό απωλειών κατ΄ έτος

γ) Τον προσδιορισμό του κόστους εγκατάστασης ανά στρέμμα, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνεται το κόστος εκρίζωσης, το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης νέων δενδρυλλίων και το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης υποδομής για γραμμική φύτευση (παλμέτα).

5.Η επένδυση είναι σύμφωνη με την ενωσιακή νομοθεσία και με την εθνική νομοθεσία για την περιβαλλοντική προστασία. Όταν για μια επένδυση απαιτείται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύμφωνα με την οδηγία 2011/92/ΕΕ, η ενίσχυση υπόκειται στην προϋπόθεση ότι η εν λόγω εκτίμηση έχει εκτελεστεί και ότι η άδεια κατασκευής έχει χορηγηθεί για το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο πριν από την ημερομηνία χορήγησης της μεμονωμένης ενίσχυσης.

Ύψος προϋπολογισμού

Κατώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός 500.000 ευρώ και ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός ΜΜΕ 1.000.000 ευρώ.

Ένταση ενίσχυσης

Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία: 50%

Νησιά Αιγαίου Πελάγους (εκτός από την Κρήτη και την Εύβοια) Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο: 75%

Αττική 40%

Τα ανωτέρω ποσοστά μπορούν να αυξηθούν κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες, υπό την προϋπόθεση ότι η μέγιστη ένταση ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 80 % για συλλογικές επενδύσεις, περιλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν τη συγχώνευση οργανώσεων παραγωγών.

Δικαιούχοι

1.Στο πλαίσιο του Υποέργου «Αναδιάρθρωση καλλιεργειών», δικαιούχοι δύνανται να κριθούν νομικά πρόσωπα που ανήκουν στις ΜΜΕ, εγγεγραμμένα στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα ,που τηρούν απλογραφικά ή/και διπλογραφικά βιβλία και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Είναι Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) και Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Συνεταιρισμούς του ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις», εγγεγραμμένες στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα.

β) Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου, που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

2.Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Υποέργου

1.Υποβολή των αιτήσεων από 28 Ιουλίου 2022 έως 15 Νοεμβρίου 2022.
2.Η διάρκεια της αξιολόγησης υπολογίζεται σε 3,5 μήνες από την 29 Ιουλίου 2022 έως την 30η Νοεμβρίου 2022.
3.Το τρίτο τρίμηνο του 2022 (Οκτώβριος 2022) αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ελέγχου των σχετικών αιτημάτων πληρωμής. 4. Τα σχέδια θα ολοκληρωθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.

Πηγή:www.agronews.gr

Γιώργος Κοντονής