Αλλάζει ο σχεδιασµός των προκηρύξεων του ΠΑΑ που αναµένονταν για φέτος, καθώς οι διαχειριστικές αρχές ήδη δέσµευσαν επιπλέον 100 εκατ. ευρώ για το Μέτρο Νέων Αγροτών, ενώ αναµένουν και το «πράσινο φως» από την Κοµισιόν για να προσφέρουν 100 εκατ. ευρώ έκτακτες ενισχύσεις µε ευρωπαϊκά κονδύλια.

Ως εκ τούτου, πλέον, πέρα από τα Σχέδια Βελτίωσης και τις Μικροπιστώσεις των αγροτών που έχουν πάρει κάποιο δρόµο ως προς την υλοποίηση τα υπόλοιπα Μέτρα που είχαν δροµολογηθεί είτε θα ακυρωθούν τελείως είτε, θα µειωθεί σε µεγάλο βαθµό η προβλεπόµενη δαπάνη.

Αναλυτικότερα, µένουν διαθέσιµα πλέον 240 εκατ. ευρώ. Εκτιµάται πως θα µειωθούν τα ποσά που είναι διαθέσιµα για τις ∆ασώσεις (αρχικά 90 εκατ. ευρώ), την Ευζωία (αρχικά 45 εκατ. ευρώ) και την ενίσχυση για πιστοποίηση ολοκληρωµένης διαχείρισης Agro2 (41 εκατ. ευρώ). Παράλληλα, θολό είναι και το µέλλον προγραµµάτων που δεν είχαν προκηρυχθεί στο παρελθόν και η υλοποίησή τους θα ήταν πιλοτική όπως για παράδειγµα το Ταµείο Σταθεροποίησης Εισοδήµατος µε 9,5 εκατ. ευρώ. Το Ταµείο αυτό θα αφορά τα συλλογικά σχήµατα στα πυρηνόκαρπα.

Μόνο παλιές υποχρεώσεις στη ∆άσωση της νέας ΚΑΠ
Ειδικότερα όσον αφορά το πρόγραµµα της ∆άσωσης, ενδιαφέρον έχει πως στο στρατηγικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ που έχει κατατεθεί, δεν προβλέπεται νέα προκήρυξη. Αντίθετα προβλέπεται µόνον η κάλυψη των ανειληµένων υποχρεώσεων, δηλαδή η πληρωµή των δικαιούχων που θα προκύψει από την αναµενόµενη προκήρυξη του Μέτρου 8.1 φέτος. Συγκεκριµένα, στο στρατηγικό σχέδιο αναφέρονται τα εξής:

«∆ικαιούχοι της Παρέµβασης είναι οι δικαιούχοι του Μ8.1 «∆άσωση γεωργικών γαιών» ΠΑΑ 2014-2022 […]. Η Παρέµβαση ∆άσωση και ∆ηµιουργία ∆ασικών Εκτάσεων θα καλύψει ανειληµµένες υποχρεώσεις για τέσσερα έτη και εκτιµάται ότι:

  • Αριθµός εκταρίων που θα ενισχυθούν: 634.260 στρµ. / έτος.
  • Μέση ενίσχυση ανά στρέµµα: 27,9 ευρώ ανά στρέµµα και έτος

Πηγή:www.agronews.gr

Γιώργος Κοντονής