Υποτονικά σε σχέση µε τις αρχικές προσδοκίες δείχνει πως θα κλείσει η πρόσκληση της Απονιτροποίησης την Παρασκευή 29 Απριλίου.

Με περίπου 6.000 πρωτόκολλα αιτήσεων να έχουν κατατεθεί, όπως αναφέρουν έµπειροι µελετητές στην Agrenda, φαίνεται πως τα 150 εκατ. ευρώ που δεσµεύτηκαν φτάνουν και περισσεύουν για τις εντάξεις.

Οι λόγοι τώρα που εντοπίζονται για αυτή την εξέλιξη είναι τρεις: Πρώτον, φέτος που καλαµπόκι και βαµβάκι αξιώνουν υψηλές τιµές, να αφήσει κάποιος αγρανάπαυση το χωράφι του για 60 ευρώ το στρέµµα ενίσχυση, δεν συµφέρει. ∆εύτερον, για δύο έτη µόλις δεσµεύσεων, δεν είναι λίγοι όσοι είπαν «πού να µπλέξω» µε ελέγχους για ύπαρξη αρδεύσεων κ.λπ. Και, τρίτον, µε δεδοµένο ότι όσοι είναι ήδη µέσα στο πρόγραµµα της Απονιτροποίησης από την περασµένη πρόσκληση δεν µπορούν να κάνουν νέα αίτηση και οι περιοχές εφαρµογής του Μέτρου είναι οι ίδιες, οι ενδιαφερόµενοι είναι µετρηµένοι.

Μέσα στο Μάιο αποτελέσµατα στη Βιολογική Γεωργία

Ένας επιπλέον λόγος ίσως ήταν και το µεγάλο ενδιαφέρον για το πρόγραµµα Βιολογικής Γεωργίας που προηγήθηκε της πρόσκλησης της Απονιτροποίησης. Ως γνωστόν, δεν δύναται στο ίδιο αγροτεµάχιο να ληφθούν δεσµεύσεις και για Βιολογικά και για Νιτρικά. Ειδικότερα πάντως όσον αφορά τη Βιολογική Γεωργία, το ρεπορτάζ αναφέρει πως µέσα στο Μάιο αναµένονται τα αποτελέσµατα µε τους πίνακες δικαιούχων. Άλλωστε θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν οι ενδιαφερόµενοι αν είναι δικαιούχοι του συγκεκριµένου προγράµµατος, πριν ξεκινήσουν να υποβάλλουν τη φετινή αίτηση ΟΣ∆Ε. Σηµειώνεται πως οι δικαιούχοι των δράσεων του υποµέτρου 11.1 που κατέχουν αγροτεµάχια/ βοσκοτόπους, είδος ζώων, κατεχόµενες κυψέλες και παραφυάδες, τα οποία δεν είναι ενταγµένα στο σύστηµα ελέγχου της βιολογικής γεωργίας, υποχρεούνται να συνάψουν σύµβαση µε ΟΕ&Π εντός χρονικού διαστήµατος δέκα πέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσιοποίησης της απόφασης ένταξης πράξεων (πίνακας δικαιούχων).

Πηγή:www.agronews.gr

Γιώργος Κοντονής