Σε µόλις 30 εκατ. ευρώ από τα 435 εκατ. διαθέσιµα αντιστοιχεί το µερίδιο των επιδοτήσεων από το νέο πρασίνισµα για τους κτηνοτρόφους της χώρας, µε τις ενισχύσεις στην καλύτερη περίπτωση να δίνουν σε αυτούς 10 ευρώ το στρέµµα.

Ριγμένοι από το νέο «πρασίνισμα» της ΚΑΠ οι κτηνοτρόφοι, μέχρι 25 ευρώ το στρέμμα πριμ τα δασολίβαδα

Σε συνδυασµό µε τη µείωση της µοναδιαίας αξίας των δικαιωµάτων στις βοσκήσιµες εκτάσεις στα 12-18 ευρώ το στρέµµα ανάλογα τον αριθµό των βοσκοτόπων, γίνεται προφανές ότι ο κτηνοτροφικός κλάδος δεν έχει να περιµένει και πολλά από τις άµεσες ενισχύσεις της νέας ΚΑΠ.

Ειδικότερα, για τη δράση που αφορά την επιδότηση ζωοτροφών για δύο µήνες, η επιδότηση κυµαίνεται από 1,7 στα πεδινά έως 10,5 ευρώ το στρέµµα στα ορεινά αναλόγως την Περιφέρεια. Τα ποσά αυτά προφανώς σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να αποτελέσουν επαρκές κίνητρο για αναστολή βόσκησης και µε δεδοµένο την τρέχουσα κατάσταση στην αγορά ζωοτροφών η οποία δεν αναµένεται να αποκλιµακωθεί σε µεγάλο βαθµό το 2023.

Πάντως, η Κοµισιόν σηµειώνει στις παρατηρήσεις της για τα στρατηγικά σχέδια, ότι θα πρέπει να δίνεται ένα επαρκές χρηµατικό κίνητρο για το νέο πρασίνισµα ώστε να µην µείνουν οι δράσεις στα αζήτητα, κάτι που θα πρέπει η χώρα µας να φροντίσει ιδιαίτερα στις δράσεις της κτηνοτροφίας. Πιο αναλυτικά από το νέο πρασίνισµα οι κτηνοτρόφοι έχουν να περιµένουν χρήµατα από τις εξής δράσεις:

1) Αναστολή βόσκησης: α) για τους µήνες Μάρτιο και Απρίλιο στη πεδινή υψοµετρική ζώνη (<600µ.), β) για τους µήνες Απρίλιο και Μάιο στην ηµιορεινή υψοµετρική ζώνη (600-800 µ.) και γ) και για τον µήνα Μάιο στην ορεινή υψοµετρική ζώνη (>800µ.). Θα καλύπτονται οι πρόσθετες δαπάνες για την αγορά ζωοτροφής για τον επιπλέον χρόνο που τα ζώα θα παραµείνουν στο στάβλο. Η αποζηµίωση για τη δέσµευση αυτή εξαρτάται από τη διοικητική περιφέρεια στην οποία δραστηριοποιείται η εκµετάλλευση και την υψοµετρική ζώνη στην οποία βρίσκεται. Κυµαίνεται για τους πεδινούς βοσκοτόπους από 1,7 έως 5 ευρώ/στρέµµα, για τους ηµιορεινούς από 3,5 έως 10,5 ευρώ/στρέµµα ενώ για τους ορεινούς από 2,7 έως 7,9 ευρώ/στρέµµα.

2) Μετακινούµενη κτηνοτροφία: Μετακίνηση του συνόλου του ζωικού κεφαλαίου σε ορεινές βοσκήσιµες γαίες για τουλάχιστον 4 συνεχόµενους µήνες το έτος. Πρέπει επίσης να καταρτίζεται ετήσιο Σχέδιο διαχείρισης Βοσκοτόπου της εκµετάλλευσης, µε τη συνδροµή πιστοποιηµένου συµβούλου, η δε συµµόρφωση στην εκ περιτροπής βόσκηση αλλά και η µετακίνηση του κοπαδιού θα πιστοποιείται µε την χρήση συστήµατος γεωεντοπισµού (GPS). Η αποζηµίωση για τη δέσµευση αυτή εξαρτάται από τη διοικητική περιφέρεια, την απόσταση που πρέπει να διανύσει αλλά και το είδος του εκτρεφόµενου ζώου, Έτσι για τα βοοειδή κυµαίνεται από 1,1 έως 7,4 ευρώ/στρέµµα ενώ για τα αιγοπρόβατα από 1,7 έως 8,5 ευρώ/στρέµµα. Καλύπτονται οι δαπάνες κατάρτισης και παρακολούθησης του Σχεδίου ∆ιαχείρισης βοσκοτόπου αλλά και η αγορά και χρήση του συστήµατος γεωεντοπισµού. Το κόστος γι’ αυτό εκτιµάται στα 0,5 ευρώ/στρέµµα.
Βελτιστοποίηση σιτηρεσίου: Η δράση συνίσταται στην ενίσχυση για την εφαρµογή προγράµµατος κατάλληλου εµπλουτισµού και τελικά βελτιστοποίησης του σιτηρεσίου. Καλύπτονται µεταξύ άλλων οι δαπάνες κατάρτισης, παρακολούθησης και προσαρµογής βελτιωµένου σιτηρεσίου. Η ενίσχυση υπολογίζεται στα 10 ευρώ ανά ΜΖΚ.

Στα 25 ευρώ ανά στρέµµα

Ενίσχυση για δασολίβαδα

Για τους κτηνοτρόφους που διαθέτουν βοσκότοπους σε µερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις (αραιά δάση) δίνεται η ευκαιρία για ενίσχυση 25 ευρώ το στρέµµα από το νέο πρασίνισµα. Συγκεκριµένα, όπως αναφέρεται στο στρατηγικό σχέδιο η δράση αφορά στις µερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις (αραιά δάση) βοσκοτόπων µε κάλυψη δέντρων µέχρι 40% και υπόροφο µε ποώδη ή ξυλώδη βλάστηση. Η δράση συνίσταται στη συστηµατική φροντίδα/καθαρισµό των δέντρων/θάµνων, στην υποχρέωση για ελεγχόµενη βόσκηση, µε παράλληλη αυστηρή προστασία στοιχείων του τοπίου. Επίσης υποχρέωση του παραγωγού είναι καρατόµηση και αποµάκρυνση ξενικών και εισβλητικών δένδρων και θάµνων από την επιλέξιµη έκταση που εφάπτεται των αγροτεµαχίων, κατά την χειµερινή περίοδο). Και στις δύο δράσεις υποχρέωση των παραγωγών είναι η προστασία και διατήρηση των προστατευόµενων στοιχείων του τοπίου που έχουν οριοθετηθεί και χαρακτηριστεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ανεξάρτητα από το µέγεθός τους. Η ενίσχυση δίνεται για τη συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας στις δυσπρόσιτες και µειωµένης παραγωγικότητας εκτάσεις αλλά και για τον καθαρισµό αποµάκρυνση χωροκατακτητικών ειδών, εκ περιτροπής / ελεγχόµενη βόσκηση.

Ολοκληρωτική η απουσία µέτρων διαχείρισης κινδύνου από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης

H απουσία µέτρων διαχείρισης κινδύνου όπως είναι για παράδειγµα η επιδότηση ασφαλίστρων και η ίδρυση Ταµείου Αλληλασφάλισης από το προτεινόµενο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης της χώρας µας, είναι κάτι που επισηµαίνεται στις παρατηρήσεις της Κοµισιόν. Προς το παρόν, µόλις 9 από τα 19 κράτη-µέλη που έχουν εξεταστεί τα στρατηγικά τους σχέδια, έχουν συµπεριλάβει τέτοια µέτρα στο σχέδιό τους. Σηµειώνεται εδώ πως ούτε στην τρέχουσα περίοδο η χώρα µας, «έτρεξε» µέτρα διαχείρισης κινδύνου για απότοµη πτώση του αγροτικού εισοδήµατος.

Ελλιπής ο φάκελος µε δράσεις για το νέο πρασίνισµα, ζητά νέες παρεµβάσεις η Κοµισιόν

Να καταστήσουν ορισµένα οικολογικά συστήµατα (δράσεις στο νέο πρασίνισµα) ή αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα (ή στοιχεία τους) πιο φιλόδοξα όσον αφορά τα οφέλη που σχετίζονται µε το περιβάλλον και το κλίµα – βελτιώνοντας τις δεσµεύσεις ή συµπεριλαµβάνοντας νέες, ζητά η Κοµισιόν. Όπως αναφέρεται στις παρατηρήσεις ζητείται ακόµη η αποσαφήνιση των προγραµµατισµένων προτύπων πολλαπλής συµµόρφωσης (προϋποθέσεις λήψης βασικής ενίσχυσης), οικολογικών συστηµάτων και Μέτρων αγροπεριβαλλοντικών ώστε να αποφεύγεται η διπλή χρηµατοδότηση.

Πηγή:www.agronews.gr

Γιώργος Κοντονής