Μετά και την πληρωµή των συνδεδεµένων στα ζωικά, τελείωσαν οι σοβαρές, µεγάλου όγκου και ποσών, πιστώσεις προς τους αγρότες. Το επόµενο δίµηνο και µέχρι το τέλος Ιουνίου, όπως ορίζει ο κοινοτικός κανονισµός, οι αρµόδιοι καταπιάνονται µε κλεισίµατα του έτους και εκκρεµότητες που άφησαν απλήρωτους δικαιούχους.

Εκτός από λίγες συνδεδεµένες, που δεν έχουν πληρωθεί ακόµα, τα υπόλοιπα που περιµένουν οι αγρότες, έχουν να κάνουν µε διορθώσεις και διασταυρωτικούς ελέγχους. Πιο αναλυτικά, οι παραγωγοί έχουν να περιµένουν τα εξής:

Συνδεδεµένες ενισχύσεις: Μέχρι σήµερα δεν έχουν πληρωθεί οι ενισχύσεις στην κορινθιακή σταφίδα, το ρύζι, τους µεταξοσκώληκες και οι κτηνοτρόφοι χωρίς γη για τα ειδικά δικαιώµατα, µε ποσό 2,7 εκατ. ευρώ για βοοτροφικές εκµεταλλεύσεις και 550.000 ευρώ περίπου για αιγοπροβατοτρόφους. Υπενθυµίζεται ότι πέρυσι, σύµφωνα µε τις σχετικές αποφάσεις, το ύψος των ενισχύσεων στον τοµέα της κτηνοτροφίας ήταν για το Μέτρο 1 (βοοειδή) στα 201,74 ευρώ ανά ΜΜΖ και για το Μέτρο 2 (αιγοπρόβατα) στα 47,68 ευρώ ανά ζώο. Αντίστοιχα η συνδεδεµένη στο ρύζι ανερχόταν στα 27,2 ευρώ το στρέµµα και στην κορινθιακή σταφίδα στα 52,2 ευρώ το στρέµµα. Μέχρι τέλος Ιουνίου, να σηµειωθεί ότι θα πραγµατοποιούνται και επανέλεγχοι για παραγωγούς που εµπίπτουν σε δείγµα ελέγχου και για τα αποτελέσµατα των ελέγχων µέσω τηλεπισκόπησης θα ενηµερώνονται οι αγρότες και θα γίνονται συµπληρωµατικές πιστώσεις.

Νιτρικά: Σηµαντική καθυστέρηση παρουσιάζει φέτος η εξόφληση των υπολοίπων από γεωργοπεριβαλλοντικά προγράµµατα της περσινής χρονιάς. Ειδικότερα, η σχετική απόφαση µε την πίστωση 15 εκατ. ευρώ για τη Νιτρορύπανση έχει εγκριθεί από τον Φεβρουάριο, ενώ οι δικαιούχοι δεν έχουν ακόµα πληρωθεί. Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που έδωσε πρόσφατα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης η εν λόγω πληρωµή της 1ης εκκαθάρισης της 1ης πρόσκλησης ήταν προγραµµατισµένη µέχρι το τέλος Απριλίου.

Κοµφούζιο και λοιπά προγράµµατα: Στο ίδιο πλάνο πληρωµών, µέχρι τέλος Απριλίου δροµολογούνταν και οι πιστώσεις για την πρώτη εκκαθάριση της πρώτης πρόσκλησης του Κοµφούζιο, της προστασίας άγριας ορνιθοπανίδας, της προστασίας παραδοσιακού Ελαιώνα Άµφισσας, της διατήρησης αµπελοκοµικής πρακτικής στον αµπελώνα Νήσου Θήρας και της εναλλακτικής καταπολέµησης ζιζανίων στους ορυζώνες. Μάλιστα, έχουν ήδη εγκριθεί οι σχετικές πιστώσεις στις περισσότερες από τις παραπάνω δράσεις.

Εξισωτική αποζηµίωση: Μέσα στον Μάιο αναµένεται και µια συµπληρωµατική πληρωµή επί της περσινής εξισωτικής αποζηµίωσης, ποσού περί τα 3 εκατ. ευρώ, ενώ αµέσως µετά θα δοθεί δεκαήµερο περιθώριο για ενστάσεις από την πλευρά των παραγωγών, ώστε να ακολουθήσουν οι απαραίτητες διασταυρώσεις και να κλείσει η εξόφληση µέχρι το τέλος Ιουνίου.

Βιολογικά: Οι µεγαλύτερες εκκρεµότητες αφορούν τα Βιολογικά, για τα οποία ακόµα δεν έχουν εγκριθεί οι πιστώσεις, µε τον προγραµµατισµό των αρµοδίων να τοποθετεί την 1η εκκαθάριση για όλες τις προσκλήσεις έως τέλη Ιουνίου.

Αυτόχθονες φυλές: Μαζί µε τα Βιολογικά, περί τα τέλη Ιουνίου δείχνει το πλάνο πληρωµών για την 1η εκκαθάριση στη ∆ιατήρηση απειλούµενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων.

Υπόλοιπα ενιαίας: Σε δύο πιστώσεις, µία µέσα στον Μάιο και µία µέσα στον Ιούνιο θα πληρωθούν υπόλοιπα βασικής, πράσινης ενίσχυσης και ενίσχυσης γεωργών νεαρής ηλικίας.

Ειδική ενίσχυση των χοιροτρόφων: Μέσα στον Μάιο µεταφέρεται η πληρωµή της ειδικής ενίσχυσης λόγω κορωνοϊού στους 118 χοιροτρόφους µε 22.637 ζώα.

Πηγή:www.agronews.gr