Στην προσθήκη ενός νέου Μέτρου του ΠΑΑ για τη στρεµµατική ενίσχυση όσων εφαρµόζουν οργανικά λιπάσµατα στις εκµεταλλεύσεις τους και µίας αντίστοιχης δράσης στο νέο πρασίνισµα για πριµ εναπόθεσης compost, θα προχωρήσει η Ελλάδα στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ.

Τα παραπάνω αναφέρει η χώρα µας στην απάντησή της προς την Κοµισιόν µετά τις παρατηρήσεις για το στρατηγικό σχέδιο, καθώς όπως αναφέρεται στη σχετική επιστολή «αναγνωρίζεται η ανάγκη του επαναπροσδιορισµού του περιεχοµένου του κεφαλαίου της πράσινης αρχιτεκτονικής και περιβαλλοντικής φιλοδοξίας».

Πιο συγκεκριµένα:

Πρώτον, εισάγεται νέα παρέµβαση στα αγροπεριβαλλοντικά, στη λογική της κυκλικής οικονοµίας που θα ενισχύει την εφαρµογή οργανικών λιπασµάτων.

Και, δεύτερον, εξετάζεται η προσθήκη eco-scheme για εφαρµογή compost σε πολύ φτωχά εδάφη που έχουν εγκαταλειφθεί. ∆εν αποκλείεται πάντως να υπάρξει µία συνολική αναθεώρηση των αγροπεριβαλλοντικών παρεµβάσεων, που εν πολλοίς έτσι όπως είχαν διαµορφωθεί στο στρατηγικό σχέδιο ήταν ολόιδιες µε την τρέχουσα ΚΑΠ. Αναλυτικότερα στην απάντησή της η Ελλάδα αναφέρει:

«Άµεσα θα υποβληθούν νέες παρεµβάσεις που σχετίζονται µε την προστασία του εδάφους µέσω του εµπλουτισµού σε οργανική ύλη, αλλά και την προστασία της άγριας πανίδας (αρκόυδα, τσακάλι, λύκος), µέσω της ενεργοποίησης σχετικής παρέµβασης στο πλαίσιο των µη παραγωγικών επενδύσεων της αγροτικής ανάπτυξης. […] Το ζήτηµα της διαχείρισης των θρεπτικών αντιµετωπίζεται ολοκληρωµένα µέσω της εφαρµογής ενός καινοτόµου προγράµµατος για το κλίµα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων (eco-scheme) του άρθρου 31. Το πρόγραµµα αυτό προσφέρει στους παραγωγούς µια πλειάδα επιλογών, τόσο για τις ετήσιες όσο και για τις µόνιµες καλλιέργειες. Αυτό συνοδεύεται από ένα αυστηρό σύστηµα παρακολούθησης τόσο της ορθής εφαρµογής, όσο και της αποτελεσµατικότητας των εφαρµοζόµενων πρακτικών. Πέραν αυτού, εισάγεται νέα παρέµβαση στα αγροπεριβαλλοντικά, στη λογική της κυκλικής οικονοµίας που θα ενισχύει την εφαρµογή οργανικών λιπασµάτων. Εξετάζεται η προσθήκη eco-scheme για εφαρµογή compost σε πολύ φτωχά εδάφη που έχουν εγκαταλειφθεί. Βαρύτητα αποδίδεται στο πλαίσιο των δράσεων για την προώθηση της βιοοικονοµίας µέσω της προσέγγισης LEADER για την εκτός γεωργικών εκµεταλλεύσεων αξιοποίηση των παραπροϊόντων πρωτογενούς παραγωγής και µεταποίησης για την παρασκευή compost».

Εξηγήσεις για βασική ενίσχυση, αναδιανεµητική

Όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις της Κοµισιόν για τις άµεσες ενισχύσεις όπως είναι η βασική ενίσχυση, η αναδιανεµητική και το πριµ νεαρών αγροτών, η Ελλάδα δεν τα καλύπτει στην αρχική της αντίδραση. Υπενθυµίζεται πως η Κοµισιόν, ζητά κυρίως διευκρινήσεις για τα παραπάνω καθεστώτα παρά διορθώσεις. Για παράδειγµα, ζητείται καλύτερη επεξήγηση για τα στρεµµατικά ποσά ανά περιφέρεια ενίσχυσης, και αν απαιτείται να επαναεξεταστούν στη βάση των εισοδηµατικών αναγκών ανά κλάδο (αροτραία, δενδρώδεις, βοσκοτόπια). Παράλληλα, ζητείται επεξέγηση της επιλογής των 250 στρεµµάτων ως ανώτατο όριο για τα 7 ευρώ το στρέµµα, που αφορούν τη συµπληρωµατική ενίσχυση των νεαρών αγροτών.

Πηγή:www.agronews.gr

Γιώργος Κοντονής