Με το προφανές «µέχρι τις 30 Ιουνίου, όπως ορίζεται και από τον ευρωπαϊκό κανονισµό» απάντησε ο πρόεδρος του Οργανισµού Πληρωµών στο θέµα της καθυστέρησης της πληρωµής των υπολοίπων από τα προγράµµατα της περσινής χρονιάς, που του έθεσε ο Λαρισαίος βουλευτής Χρήστος Κέλλας.

Πληρωμές νιτρικών πριν βγει ο Μάιος, υπόλοιπα ενιαίας, συνδεδεμένες και ντόπιες φυλές εντός Ιουνίου

Την εξόφληση σε Βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, σπάνιες φυλές και εξισωτική πρέπει να αναµένουν αγρότες και κτηνοτρόφοι το τελευταίο δεκαήµερο του Ιουνίου, δεδοµένου ότι πρακτικά δεν µπορεί να γίνει νωρίτερα. Κι αυτό γιατί τρέχουν ακόµα οι προθεσµίες για τροποποιήσεις και µεταβιβάσεις στα Βιολογικά, κατάθεση επικαιροποιηµένων µητρώων αιγοπροβάτων και χοίρων για τις σπάνιες φυλές, ενώ ακόµα δεν έχει ανακοινωθεί το σχετικό χρονοδιάγραµµα για ενστάσεις επί της εξισωτικής. Μετά από αυτά θα πρέπει να ακολουθήσουν και οι απαραίτητοι διασταυρωτικοί έλεγχοι για να βγει η λίστα πληρωµής, γεγονός που µεταθέτει τις παραπάνω πιστώσεις για το τέλος Ιουνίου. Σε κάθε περίπτωση, δεδοµένου του αυστηρού κοινοτικού πλαισίου και τον φόβο καταλογισµών, η πληρωµή αυτή θα «γραφτεί» έως την Πέµπτη 30 Ιουνίου, µε τους δικαιούχους να βλέπουν χρήµατα στους λογαριασµούς τους ενδεχοµένως και κάποια 24ωρα αργότερα.

Πιο έτοιµα πρέπει να θεωρούνται τα Νιτρικά και οι υπόλοιπες συνδεδεµένες, µε τον πρόεδρο ∆ηµήτρη Μελά βέβαια να τοποθετεί την πληρωµή τους µέσα στον επόµενο µήνα. Κάπου ενδιάµεσα, ενδεχοµένως και µε ξεχωριστές πιστώσεις, ανάλογα µε το πως προχωράνε οι σχετικοί έλεγχοι, θα κλείνουν και οι εκκρεµότητες της βασικής ενίσχυσης, του πρασινίσµατος, των γεωργών νεαρής ηλικίας και του Εθνικού Αποθέµατος, αλλά και της ειδικής ενίσχυσης βάµβακος για όσους παραγωγούς κυρίως από τη Θεσσαλία δεν έπιασαν το πλαφόν και δεν πληρώθηκαν.

Μέχρι τέλος Μαΐου µητρώα αιγοπροβάτων-χοίρων για τις αυτόχθονες φυλές

Αντίγραφα των ενηµερωµένων χειρόγραφων µητρώων καταγραφής για όλες τις ενταγµένες εκµεταλλεύσεις των αιγοπροβάτων και των χοιροειδών στη δράση των αυτόχθονων φυλών καλούνται να προσκοµίσουν οι παραγωγοί µέχρι και τις 31 Μαΐου. Μάλιστα, σύµφωνα µε τη σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα εν λόγω παραστατικά αποτελούν υποχρέωση για την επαλήθευση και επιβεβαίωση των κριτηρίων επιλεξιµότητας, ενώ και το χρονικό περιθώριο για την υποβολή των παραστατικών είναι ανελαστικό δεδοµένου ότι µέχρι 30 Ιουνίου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και οι δύο προβλεπόµενες πληρωµές εκκαθάρισης (περιλαµβανοµένων και των πληρωµών των ενδικοφανών προσφυγών) για το έτος αιτήσεων 2021.

Μέχρι τις 15 Ιουνίου τροποποιήσεις στο Μέτρο 11 των Βιολογικών

Εν τω µεταξύ περιθώριο µέχρι τις 15 Ιουνίου έχουν οι ενδιαφερόµενοι παραγωγοί προκειµένου να προχωρήσουν σε ανακλήσεις ένταξης πράξης, αιτήµατα τροποποίησης πράξης και µεταβιβάσεις, στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες».

Η σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει ότι «το Πληροφοριακό Σύστηµα και συγκεκριµένα η εφαρµογή που αφορά τις Ανακλήσεις Ένταξης Πράξης – Αιτήµατα Τροποποίησης Πράξης – Μεταβιβάσεις, στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» έχει ανοίξει και θα παραµείνει ανοικτή για τους ενδιαφερόµενους µέχρι και την 15η Ιουνίου 2022 και ώρα 23:59:59. Όσοι ενδιαφερόµενοι δικαιούχοι επιθυµούν να ανακαλέσουν ή να τροποποιήσουν µια ενταγµένη στο Μέτρο 11 πράξη µπορούν να το πραγµατοποιήσουν µε αίτηµά τους µέσω του εν λόγω Πληροφοριακού Συστήµατος».

Πηγή:www.agronews.gr