Το ιταλικό µοντέλο ενιαίας αίτησης ενίσχυσης «click and pay», το οποίο επιτρέπει στον αγρότη να πληρώνεται την προκαταβολή του τσεκ την ίδια στιγµή που οριστικοποιεί την αίτησή του, µπορεί να γίνει πραγµατικότητα και στην Ελλάδα, εφόσον ολοκληρωθεί η ενσωµάτωση, όλων των γεωχωρικών δεδοµένων που έχει στη διάθεσή του το κράτος, στο ΟΣ∆Ε.

Στο παραπάνω µοντέλο, αναφέρθηκε διεξοδικώς ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ∆ηµήτρης Μελάς, µιλώντας για την εξέλιξη των συστηµάτων παρακολούθησης (monitoring) και την πρόοδο στις κρατικές διεργασίες όσον αφορά την εξέλιξη στις δυνατότητες που θα µπορούν να παρέχονται για τον καθορισµό των θέσεων γης κ.λπ.

«Θα φέρω ένα παράδειγµα στην Ιταλία αυτή τη στιγµή, η πλήρης και διευρυµένη εφαρµογή του monitoring έχει φτάσει σε µία διαφήµιση ενός προϊόντος της αίτησης, που λέγεται «click and pay». Ο αγρότης, υποβάλλοντας ΕΑΕ στην οποία έχουν ενσωµατωθεί όλα αυτά τα δεδοµένα γεωχωρικά αλλά και ανοιχτά από το κράτος, τουλάχιστον στο κοµµάτι της βασικής, µπορεί να πληρωθεί εκείνη την ώρα αν δεν έχει ένσταση να υποβάλλει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μελάς κατά τη διάρκεια της πρώτης ηµέρας του Συνεδρίου «Ψηφιακές Γεωχωρικές Τεχνολογίες και Πρωτογενής Τοµέας: Σύγχρονες ∆υνατότητες, Βιώσιµη Ανάπτυξη και Πολιτικές», που διεξήχθη στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, την Τρίτη 24 Μαΐου.

Όλα τα παραπάνω εξαρτώνται από την πρόοδο του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη. Ενός Χάρτη, ο οποίος θα συγκεντρώνει, συστηµατοποιεί και ενσωµατώνει ψηφιακή γεωχωρική πληροφορία που τηρείται από διαφορετικούς φορείς της δηµόσιας διοίκησης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και αφορά το καθεστώς ιδιοκτησίας, δόµησης, εκµετάλλευσης ή και προστασίας της ακίνητης περιουσίας µε σκοπό αυτή να καταστεί διαλειτουργικά διαθέσιµη µέσω ενιαίας διαδικτυακής πλατφόρµας. Στο σύστηµα αυτό αναφέρθηκε ο γενικός γραµµατέας του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ευθύµιος Μπακογιάννης κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου. Όπως επεσήµανε, τα γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών (GIS) βρίσκονται στην αιχµή της επικαιρότητας και της εν γένει συζήτησης στα γεωπονικά δεδοµένα, µε τον ΓΓ να τονίζει τη συνέργεια που έχουν τα δεδοµένα αυτά µε λοιπές βάσεις δεδοµένων και του ΥΠΕΝ, δηµιουργώντας ένα σύνολο στοιχείων που µπορεί να αξιοποιηθεί από κάθε ενδιαφερόµενο ώστε να γνωρίζει τις χρήσεις κάθε τµήµατος γης, όρους δόµησης, χαρακτηρισµό της έκτασης (πχ. αν είναι υψηλής παραγωγικότητας ή όχι).

Το σύστηµα αυτό, όπως επισηµαίνεται, βρίσκεται αρκετά χρόνια σε δοκιµαστικό επίπεδο και συνεχώς προστίθενται νέες δυνατότητες. Ωστόσο η µετεξέλιξη του, η οποία ονοµάζεται Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης θα επιτρέψει σε κάθε πολίτη να γνωρίζει µέσω εφαρµογής και µερικών κλικ βασικά στοιχεία για κάθε κοµµάτι γης στην Ελλάδα, τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται.

Στο βαµβάκι πιλοτικά, σε όλες τις συνδεδεµένες από το 2023

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ αυτή την περίοδο προετοιµάζεται για τη µετάβαση από
τη διενέργεια φυσικών επιτόπιων ελέγχων και µέσω τηλεπισκόπησης, σε ελέγχους µε τεχνικές παρακολούθησης γης. Ο αλγόριθµος αυτός δοκιµάστηκε πιλοτικά στο βαµβάκι για την ειδική ενίσχυση σε τρεις περιοχές. Στη συνέχεια θα ενσωµατωθεί στην ΕΑΕ 2022, µέσα στο υπόβαθρο, ώστε να «αποτρέπει» ή να ενηµερώνει απλώς τον παραγωγό που πάει να δηλώσει σε µία περιοχή καλλιέργειες που δεν είναι συµβατές µε όσα έχουν καταγράψει οι εικόνες του ΟΠΕΚΕΠΕ για να τον αποτρέπει να το κάνει και να τον ενηµερώνει ότι δεν θα πληρωθεί αν προχωρήσει σε τέτοια οριστικοποίηση της αίτησής του. «Αυτό θα εφαρµοστεί καθολικά για όλες τις συνδεδεµένες από το 2023», είπε ο κ. Μελάς, προσθέτοντας πως αυτή η διαδικασία θα παίξει τον κύριο και καίριο λόγο στην επόµενη προγραµµατική περίοδο.

Πηγή:www.agronews.gr

Γιώργος Κοντονής