Τελευταία χρονιά που θα πληρωθούν υπό το καθεστώς των µικροκαλλιεργητών, είναι η φετινή για περίπου 115.000 δικαιούχους άµεσων ενισχύσεων, κάτω των 1.250 ευρώ.

Υποχρέωση αγρανάπαυσης για λήψη του τσεκ από μικροκαλλιεργητές το 2023

Το συγκεκριµένο καθεστώς παύει να ισχύει από του χρόνου, και ως εκ τούτου δεν θα εξαιρούνται από τους κανόνες πολλαπλής συµµόρφωσης (αµειψισπορά, αγρανάπαυση, µη παραγωγικά στοιχεία κ.λπ.) ενώ είναι πιθανό να «πέφτουν» και σε επιτόπιους ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως αναφέρεται συγκεκριµένα στο στρατηγικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ «δεν προτείνεται η εφαρµογή του προαιρετικού µέτρου των µικροκαλλιεργητών (Άρθρο 28 του Καν. 2021/2115), δεδοµένου ότι και την προηγούµενη περίοδο το µέτρο αυτό δεν εφαρµόστηκε µε ιδιαίτερη επιτυχία, καθώς είχε µειωµένη ζήτηση από τους δυνητικούς δικαιούχους. Όπως έδειξε η SWOT Ανάλυση του Ειδικού Στόχου 1, την προηγούµενη περίοδο, εντάχθηκε στο προαιρετικό αυτό καθεστώς ο µισός πληθυσµός των εν δυνάµει µικροκαλλιεργητών, κυρίως ως αποτέλεσµα του τρόπου ελέγχων της εφαρµογής της πολλαπλής συµµόρφωσης».

Σηµειώνεται πάντως εδώ, πως σε επίπεδο Ευρώπης συζητείται για το έτος 2023, να υπάρξουν εξαιρέσεις από ορισµένες υποχρεώσεις πολλαπλής συµµόρφωσης για όλους τους αγρότες, όπως έγινε φέτος µε την περίπτωση της αγρανάπαυσης στα πλαίσια των υποχρεώσεων για το πρασίνισµα. Συγκεκριµένα, σε έγγραφο που συντάχθηκε από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Norbert Lins, αναφέρεται πως οι παρεκκλίσεις, οι οποίες θα πρέπει να εγκριθούν για περιορισµένο χρονικό διάστηµα, «θα µπορούσαν να αποτελέσουν έναν τρόπο αντιµετώπισης των παγκόσµιων ελλείψεων στον εφοδιασµό τροφίµων και να συµβάλουν στην επισιτιστική ασφάλεια». Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει, «ως πρώτο βήµα και ενόψει της τρέχουσας κατάστασης», την πιθανότητα παρεκκλίσεων ή «άλλων µέτρων προς το σκοπό αυτό», µεταξύ άλλων στο πλαίσιο του άρθρου 148 του λεγόµενου κανονισµού για τα στρατηγικά σχέδια.

  • Υπενθυµίζεται ότι για το 2023, όλοι οι αγρότες σύµφωνα µε το ελληνικό στρατηγικό σχέδιο έχουν την υποχρέωση:
  • Στις εκµεταλλεύσεις µε εκτάσεις αροτραίων καλλιεργειών άνω των 100 στρεµµάτων, θα πρέπει να εφαρµόζεται αµειψισπορά. Εξαιρούνται οι ορυζώνες, και εκτάσεις που άνω του 75% αυτών καλλιεργείται µε ψυχανθή ή ζωοτροφές.
  • Τουλάχιστον το 4% της αρόσιµης γης σε επίπεδο εκµετάλλευσης θα πρέπει να αφιερώνεται σε µη παραγωγικές περιοχές και χαρακτηριστικά, συµπεριλαµβανοµένης της αγρανάπαυσης. Τουλάχιστον το 3% της αρόσιµης γης σε επίπεδο εκµετάλλευσης θα πρέπει να αφιερώνεται σε µη παραγωγικές περιοχές και χαρακτηριστικά, συµπεριλαµβανοµένης της γης αγρανάπαυση όταν ο γεωργός δεσµεύεται να αφήνει τουλάχιστον το 7% της αρόσιµης γης άσπαρτο, στα πλαίσια σχετικού οικολογικού σχήµατος.

Στα παραπάνω υποχρεώσεις για τη λήψη του τσεκ αλλά και στις υπόλοιπες που αναφέρονται στην πολλαπλή συµµόρφωση αναµένονται αλλαγές µετά τις παρατηρήσεις τις οποίες έχει δεχτεί η Ελλάδα από την Κοµισιόν, στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδίου για τη νέα ΚΑΠ.

Πηγή:www.agronews.gr

Γιώργος Κοντονής