Την ενίσχυση µεταποιητικών µονάδων σε ποσοστό έως 80% για νέους γεωργούς µέχρι 40 ετών αλλά µόνο για τοπικά προϊόντα και την ίδρυση τουριστικών καταλυµάτων αποκλειστικά σε ορεινές περιοχές και µικρές νησιά, προβλέπει το σχέδιο αναδιάρθρωσης των προγραµµάτων Leader στα πλαίσια της νέας προγραµµατικής περιόδου.

Για τα νέα προγράµµατα έχει ήδη ξεκινήσει η διαβούλευση στην Ελλάδα και στόχος είναι η έγκριση των τοπικών δράσεων να πραγµατοποιηθεί εντός του 2023 ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστέρηση η υλοποίηση των έργων. Παράλληλα, προτείνεται οι ιδιωτικές επενδύσεις να έχουν µέγιστο ύψος προϋπολογισµού τα 200.000 ευρώ ώστε να µπορεί να εντάσσεται µεγάλος αριθµός δικαιούχων. Σηµαντικό είναι επίσης ότι τα χρήµατα ανά αναπτυξιακή εταιρεία θα µοιράζονται ανάλογα τον πληθυσµό της περιοχής που εξυπηρετούν. Αναλυτικότερα οι υποδράσεις µεταποίησης, τουρισµού και εξοικονόµησης ενέργειας (νέα δράση) διαµορφώνονται ως εξής:

Ενίσχυση µεταποιητικών µονάδων

 • Μέγιστος προϋπολογισµός: 200.000 ευρώ ανά φάκελο.
 • Ποσοστό ενίσχυσης έως 65% και έως 80% για τις παρακάτω περιπτώσεις:
 1. Επενδύσεις που αφορούν την εξυπηρέτηση των στόχων για τον µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής, της βιώσιµης και αποτελεσµατικής διαχείρισης των φυσικών πόρων, της ανάσχεσης και αντιστροφής της απώλειας βιοποικιλότητας.
 2. Επενδύσεις από γεωργούς νεαρής ηλικίας (µέχρι 40 ετών).
 3. Mικρά νησιά Αιγαίου.

Επιλέξιµες πράξεις αποτελούν όσες αφορούν στην ίδρυση ή εκσυγχρονισµό, συµπεριλαµβανοµένης και της εµπορίας, µεταποιητικών µονάδων γεωργικών τοπικών προϊόντων µε αποτέλεσµα γεωργικό προϊόν. Αποκλείονται δικαιούχοι που µετέχουν σε τοµεακό πρόγραµµα.

Ενίσχυση επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου

 • Ιδρύσεις καταλυµάτων µόνο στις ορεινές περιοχές και σε νησιά µε πληθυσµό µικρότερο των 3.500 κατοίκων.
 • Προτεραιότητα σε δικαιούχους άνεργους, γυναίκες, ΚΟΙΝΣΕΠ και ορεινές περιοχές. Άρθρο 73 του Καν. (ΕΕ) 2021/2115
 • Μέγιστος προϋπ.: 200.000 ευρώ.
 • Ποσοστό ενίσχυσης: έως 50% σε περίπτωση χρήσης του κανονισµού 1407/2013 ή Περιφερειακός χάρτης ενισχύσεων σε περίπτωση χρήσης ΓΑΚ.
 • Επιλέξιµες είναι µόνο οι ΜΜΕ.

Εξοικονόµηση ενέργειας και νερού, ενίσχυση βιο-οικονοµίας και κυκλικής οικονοµίας

 • Μέγιστος προϋπολογισµός: 200.000 ευρώ ανά φάκελο.
 • Ποσοστό ενίσχυσης: έως 65% βάσει του κανονισµού 1407/2013.
 • Επιλέξιµες είναι µόνο οι ΜΜΕ.
 • Επιλέξιµες πράξεις αποτελούν όσες αφορούν αποκλειστικά στην ενεργειακή αναβάθµιση επιχειρήσεων και την εξοικονόµηση νερού, καθώς και πράξεις που αφορούν στην βιο-οικονοµία και την κυκλική οικονοµία. ∆εν µπορούν να είναι επιλέξιµες δαπάνες που συνδέονται µε άλλου είδους εκσυγχρονισµό / αναβάθµιση επιχειρήσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση η επίτευξη εξοικονόµηση ενέργειας και νερού όπως αυτή θα εξειδικευτεί στο εθνικό θεσµικό πλαίσιο.

Πηγή:www.agronews.gr

Γιώργος Κοντονής