Με νέα Κάρτα Αγρότη το 2023 και 3 προγράμματα για εξοπλισμό,μεταποίηση
Με την έλευση της νέας ΚΑΠ και τις αλλαγές στις άµεσες ενισχύσεις, αναµένεται να διαφοροποιηθούν και τα πιστοληπτικά όρια των παραγωγών. Συγκεκριµένα, µέχρι και φέτος η Κάρτα του Αγρότη λάµβανε υπόψη της τη βασική ενίσχυση και το πρασίνισµα.

Από το 2023, αναµένεται τα όρια να διαµορφώνονται από τη βασική ενίσχυση συν, κατά πάσα πιθανότητα, από την αναδιανεµητική. Προφανώς µέχρι να οριστικοποιηθεί ο φάκελος της νέας ΚΑΠ και να βγουν στον «αέρα» οι εφαρµοστικές αποφάσεις, δεν είναι τίποτα δεδοµένο. Σηµειώνεται εδώ, πως οι πληροφορίες αναφέρουν πως κάθε Οκτώβρη, η προκαταβολή του τσεκ θα περιλαµβάνει εκτός της βασικής (όπως σήµερα) και την αναδιανεµητική ενίσχυση.

Εγγυοδοσία αγροτών
Τα εγγυοδοτικά εργαλεία αγροτών που προσφέρονται για ρευστότητα και για τη στήριξη επενδυτικών σχεδίων αποκτούν όλο και µεγαλύτερη αξία καθώς µπορούν να προσφέρουν λύσεις σε µία περίοδο που το κόστος δανεισµού βρίσκεται σε αυξανόµενη τροχιά. Προς το παρόν για επενδύσεις στον αγροτικό τοµέα που είναι σε θέση να καλύψει όλες τις δαπάνες, είναι διαθέσιµο το Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο βρίσκεται σε λειτουργία εδώ και µία 2ετία. Φυσικά έχουν παρατηρηθεί δυσλειτουργίες όπως για παράδειγµα το «κόλληµα» των πληρωµών δικαιούχων Σχεδίων Βελτίωσης που έχουν λάβει δάνειο µέσω αυτού του Ταµείου. Ωστόσο, το σχετικό εργαλείο είναι διαθέσιµο και για όσους δεν τρέχουν επενδυτικό πρόγραµµα. Υπενθυµίζεται ότι το Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης καλύπτει το 80% της εγγύησης.

Με βάση το ιστορικό από αυτά τα δάνεια:

Πάνω από το 70% δόθηκαν χωρίς καθόλου εξασφαλίσεις.
Το µέσο ύψος εξασφαλίσεων (όπου ζητούνται) διαµορφώνεται στο 30% του κεφαλαίου.
Τα επιτόκια δανεισµού δεν ξεπερνούν το 6,5%.
Η µέση διάρκεια αποπληρωµής είναι 98 µήνες.
Περίοδος χάριτος δόθηκε σε λίγες περιπτώσεις (6 µηνών).
Tο ύψος των δανείων είναι χαµηλό και κινείται γύρω στις 30.000 ευρώ
Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν δάνεια που εκδόθηκαν έως τα τέλη του 2021.

Ταµείο Μικρών ∆ανείων Αγροτικών Επιχειρήσεων
Το νέο «Ταµείο Μικρών ∆ανείων Αγροτικών Επιχειρήσεων» που θα διαχειρίζεται η Αναπτυξιακή Τράπεζα ακόµη βρίσκεται σε φάση προετοιµασίας, καθώς ακόµη δεν έχει εκδοθεί η σχετική προκήρυξη προς τις Τράπεζες ώστε να δηλώσουν το ενδιαφέρον συµµετοχής τους.

Για να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος προετοιµασίας των εν λόγω παρόχων, η πρόσκληση που θα απευθύνει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα σχεδιάζεται να παραµείνει ανοιχτή για µεγάλο χρονικό διάστηµα και κάθε πρόταση να εξετάζεται αυτοτελώς.

Τα κύρια χαρακτηριστικά των δανείων αυτών έχουν ως εξής σύµφωνα µε τις διαχειριστικές αρχές:

Χρόνος διάθεσης: Έως 31/12/2025Ύψος χαρτοφυλακίου: 37 εκατ. ευρώ µε πόρους 21,5 εκατ. ευρώ από το ΠΑΑ

Σκοπός ∆ανείου: Επενδυτικού χαρακτήρα (περιλαµβανοµένου κεφαλαίου κίνησης ανεξαρτήτως ποσοστού), τόσο σε επενδύσεις γεωργικών εκµεταλλεύσεων, όσο και σε επενδύσεις που σχετίζονται µε µεταποίηση γεωργικών προϊόντων.

Επιλέξιµοι δικαιούχοι: Αγρότες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό ή/και τον µεταποιητικό κλάδο αγροτικών προϊόντων κάθε νοµικής µορφής και σταδίου λειτουργίας

Ποσό δανείου: 3.000 έως 25.000 ευρώ

∆ιάρκεια δανείου: 2 έως 5 έτη

Περίοδος χάριτος: έως 24 µήνες το µέγιστο

Επιτόκιο ∆ανεισµού: Μειωµένο κατά 50% λόγω της συµµετοχής του ΠΑΑ

Eπιδότηση Επιτοκίου: 100% για 24 µήνες

Mentoring για συµβουλευτικές υπηρεσίες: 300 ευρώ

Βοήθεια από τρία προγράµµατα για αγορά νέου εξοπλισµού και το πρώτο βήµα στη µεταποίηση
Τρακτέρ, παρελκόµενα, αλωνιστικές, φύτευση νέων δενδροκαλλιεργειών, φωτοβολταϊκά για net-metering, γεννήτριες, αρδευτικά δίκτυα, κατασκευή στάβλων, δηµιουργία θερµοκηπίων και µεταποίηση. Όλες τις παραπάνω δαπάνες θα έρθουν να καλύψουν τρεις προκηρύξεις διαρθρωτικών προγραµµάτων που έχουν προγραµµατιστεί για έως τα τέλη του 2022. Μετά ξεκινάει η νέα προγραµµατική περίοδος όπου στο χρονοδιάγραµµα των αρχών υπάρχουν Μέτρα όπως το πριµ πρώτης εγκατάστασης και σχέδια βελτίωσης για επενδύσεις νέας τεχνολογίας. Ειδικότερα, το πρώτο πρόγραµµα 100 εκατ. ευρώ που ανοίγει στις 15 Σεπτεµβρίου έχει τίτλο «Εκσυγχρονισµός του Αγροτικού Εξοπλισµού» (βλ. Ρεπορτάζ σελ. 16-17), αργότερα µέσα στο µήνα, παίρνει σειρά το καθεστώς 150 εκατ. ευρώ «Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και µεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία και υδατοκαλλιέργεια» και τέλος, τα Σχέδια Βελτίωσης ύψους 180 εκατ. ευρώ για τα οποία υπάρχει στόχος να προδηµοσιευτούν εντός του Οκτωβρίου στα περιθώρια της έκθεσης Agrotica.

Τα τρία προγράµµατα έχουν κυρίως διαφορές ως προς τους δικαιούχους, τα ύψη ενίσχυσης αλλά και τον ελάχιστο προϋπολογισµό φακέλου. Συγκεκριµένα:

∆ικαιούχοι
Σχέδια Βελτίωσης:
Κατ’ επάγγελµα αγρότες και νέοι γεωργοί του ΠΑΑ µε τυπική απόδοση εκµετάλλευσης 12.000 ευρώ και άνω.

Αναπτυξιακός: Αγρότες-φυσικά πρόσωπα (για επενδύσεις έως 200.000 ευρώ), αγροτικές επιχειρήσεις, συλλογικά σχήµατα.

Ταµείο Ανάκαµψης: Αγροτικές επιχειρήσεις του εµπορικού δικαιού και συλλογικά σχήµατα που παράγουν τελικό προϊόν µε το 40% της α’ ύλης να προέρχεται από συµβολαιακή γεωργία ή από δικιές τους εκµεταλλεύσεις.

Ύψος επένδυσης
Σχέδια Βελτίωσης:
Μέγιστο 130.000 ευρώ για φυτική παραγωγή, και 200.000 ευρώ στη ζωική παραγωγή. ∆εν έχει δηµοσιευθεί ελάχιστο ποσό.

Αναπτυξιακός Νόµος: Κατ’ ελάχιστο 50.000 ευρώ για οµάδες, 100.000 ευρώ για πολύ µικρές επιχειρήσεις, 250.000 ευρώ για µικρές, 500.000 για µεσαίες και 1 εκατ. ευρώ για µεγάλες.

Ταµείο Ανάκαµψης: Κατ’ ελάχιστο 500.000 ευρώ για µικροµεσαίες επιχειρήσεις.

Ένταση ενίσχυσης
Σχέδια Βελτίωσης:

Γεωργοί ηλικίας έως 41 ετών ή δικαιούχοι Νέων Γεωργών κατά την τελευταία πενταετία: Μικρά Νησιά Αιγαίου 80%, Αν. Μακεδονία-Θράκη & Ήπειρος 70%, Αττική 50%, υπόλοιπες περιφέρειες 60%.
Γεωργοί σε ορεινές περιοχές: Μικρά Νησιά Αιγαίου 75%, Αττική 50%, υπόλοιπες περιφέρειες 60%. Γεωργοί σε περιοχές που αντιµετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά µειονεκτήµατα:
Μικρά Νησιά Αιγαίου 75%, Αττική 40%, υπόλοιπες περιφέρειες 50%.
Λοιποί Γεωργοί: Μικρά Νησιά Αιγαίου 75%, Αττική, Στερεά Ελλάδα, ∆υτική Μακεδονία 40%, υπόλοιπες περιφέρειες 50%.

Αναπτυξιακός νόµος:
Αττική: 15-25%, Νότιο Αιγαίο: 30%, Κρήτη, ∆. Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος: 40%, υπόλοιπες περιφέρειες: 50%. Η ένταση ενίσχυσης αυξάνεται 20% για επενδύσεις µικρών επιχειρήσεων. Με εξαίρεση ορεινές περιοχές και νησιά, οι αγροτικές επενδύσεις λαµβάνουν το 80% των παραπάνω ποσοστών έντασης ενίσχυσης. Το είδος της επιδότησης που µπορεί να λάβει ο επενδυτής είναι επιχορήγηση, φορολογική απαλλαγή, επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing), Επιδότηση του µισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας

Ταµείο Ανάκαµψης: Νησιά Αιγαίου (εκτός από την Κρήτη και την Εύβοια) Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο): 75%. Αττική: 40%, λοιπές περιφέρειες 50%.

∆απάνες που καλύπτονται
Όλα τα παραπάνω προγράµµατα είναι σε θέση να καλύψουν παρόµοιες δαπάνες για τον πρωτογενή τοµέα. Σε αυτές περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων:

Μηχανολογικός εξοπλισµός, όπως τρακτέρ και παρελκόµενα.
Αλωνιστικές µηχανές και µηχανές συγκοµιδής (εξαιρούνται τα νέα Σχέδια Βελτίωσης).
Υποδοµές όπως οι αποθήκες και τα σιλό.
Νέες φυτεύσεις πολυετών καλλιεργειών.
Θερµοκηπιακές εγκαταστάσεις.
Επενδύσεις σε ΑΠΕ για τις ανάγκες net-metering.
Σταβλικές εγκαταστάσεις, µύλους ζωοτροφών, αµελκτήρια, παγολεκάνες.
Εξαιρείται το καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόµου, το οποίο θα µπορεί να επιδοτήσει και τη Μεταποίηση-Εµπορία αγροτικών προϊόντων.

Πηγή: agronews.gr