Σε δύο κλίμακες η έκπτωση φόρου για αγρότες σε σχήματα συμβολαιακής

Δύο κατώφλια παράδοσης παραγωγής ορίζονται στην απόφαση για την έκπτωση στο αγροτικό εισόδημα που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ και προβλέπει μείωση φόρου στο 50% ή στο 30%.

Πρόκειται για την ΚΥΑ 127754 ΕΞ 2022 σχετικά με τον καθορισμό της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και του ελέγχου των προϋποθέσεων για την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος επί κερδών από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα. Εκεί προβλέπεται η γνωστή έκπτωση 50% σε συνεταιρισμένους παραγωγούς αλλά και όσους τηρούν συμβόλαια παράδοσης με τη βιομηχανία μεταποίησης. Προϋπόθεση για τις περιπτώσεις αυτές, είναι η παράδοση του 75% της σοδειάς τους στο εκάστοτε σχήμα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η δυνατότητα εξασφάλισης έκπτωσης 30% στον φόρο εισοδήματος για αγρότες της συμβολαιακής, οι οποίοι παραδίδουν το 40% της παραγωγής τους. Η δυνατότητα αυτή, όπως περιγράφεται από την εν λόγω ΚΥΑ θα έχει σε αυτήν τη φάση, διάρκεια ισχύος τα 9 έτη και όριο φοροαπαλλαγής τα 125.000 ευρώ. Πάντως, πρόκειται για μια δυνατότητα με μεγαλύτερη απήχηση, αφού με μια πρώτη ματιά, μπορεί να καλύψει ακόμα και τις περιπτώσεις προπώλησης αγροτικών εμπορευμάτων.

Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι η περίπτωση του βαμβακιού, όπου οι αγρότες εδώ και δύο χρόνια μπορούν να κλείσουν μια τιμή για ένα μέρος της παραγωγής τους, πριν τα παραδοσιακά φιξαρίσματα του Δεκεμβρίου. Στις περιπτώσεις αυτές και με δεδομένο ότι η προπώληση αφορά σε ένα τμήμα της παραγωγής που μπορεί να είναι μέχρι 200 με 250 κιλά το στρέμμα, τα παραστατικά της προπώλησης, είναι δυνατό να αξιοποιηθούν ως συμβόλαια που εξασφαλίζουν στους παραγωγούς έκπτωση 30% στον φόρο εισοδήματος.

Σε γενικές γραμμές, όπως σχολιάζει ο ειδικός επί των φορολογικών ζητημάτων των αγροτών, Γιώργος Παπαδημητρίου, η ΚΥΑ δεν ήρθε να λύσει πολλές από τις απορίες που είχε αφήσει αναπάντητες η διατύπωση της νέας διάταξης στο ψηφισθέν κείμενο όπως παραδόθηκε στη Βουλή.

Η ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρει:

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος επί των κερδών από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ (Τεύχος Β, 4760/9-9-2022) με το οποίο καθορίζεται η διαδικασία των δικαιολογητικών και του ελέγχου των προϋποθέσεων για την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος επί κερδών από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με την απόφαση:

Απαλλάσσονται κατά ποσοστό 50% επί του φόρου εισοδήματος επαγγελματίες αγρότες που είναι μέλη νομικών προσώπων /ενώσεων προσώπων ή πωλούν στο πλαίσιο της συμβολαιακής γεωργίας. Και στις δύο περιπτώσεις οι δικαιούχοι πρέπει να προμηθεύουν ποσότητες ίσες με το 75% της συνολικής ποσότητας των όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής τους.

Δικαιούχοι του κινήτρου της απαλλαγής κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του φόρου εισοδήματος από την άσκηση αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας του άρθρου 15 του ν. 4935/2022 είναι φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες αγρότες, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά την 31/12 του έτους για το οποίο χορηγείται η απαλλαγή.

Απαλλάσσονται, επίσης, κατά ποσοστό 30% επί του φόρου εισοδήματος παραγωγοί, στο πλαίσιο συνεργασίας προσώπων δυνάμει σύμβασης συμβολαιακής γεωργίας για εννέα φορολογικά (9) έτη, εφόσον πωλούν ποσότητες ίσες με το 40% της συνολικής αγροτικής παραγωγής τους. Το συνολικό φορολογικό όφελος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 125.000 ευρώ.

Παραγωγοί δικαιούχοι του κινήτρου της απαλλαγής κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του φόρου εισοδήματος από την άσκηση αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 4 του ν. 4935/2022 είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οντότητες, που παράγουν ένα από τα προϊόντα της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010, με εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας.

Κατά ίδιο ποσοστό απαλλάσσονται και παραγωγοί μέλη αναγκαστικών αγροτικών συνεταιρισμών.

Οι συμβάσεις συμβολαιακής γεωργίας υποβάλλονται στην ψηφιακή πύλη της Α.Α.Δ.Ε. πριν την έναρξη παράδοσης προϊόντων.

Ολόκληρο το ΦΕΚ διαθέσιμο εδώ

Πηγή: agronews.gr