Σε φάση ανάπτυξης βρίσκονται τα σχέδια αναδιάρθρωσης καλλιεργειών συνεταιριστικών σχηµάτων και οµάδων παραγωγών, µε τις πρώτες αιτήσεις ένταξης στο µέτρο που ξεκλειδώνει στο Ταµείο Ανάκαµψης συνολικού προϋπολογισµού 166,7 εκατ. ευρώ να κατατίθεται στις 31 Οκτωβρίου.

Το σήµα έναρξης των εργασιών του έργου, έδωσε η δηµοσιοποίηση της µελέτης που συνέταξαν καθηγητές του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, στην οποία υπολογίζονται τα κόστη εκρίζωσης και φύτευσης των καλλιεργειών που προκρίνονται για ένταξη στο µέτρο της Αναδιάρθρωσης. Αυτά ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ περίπου σε καλλιέργειες όπως οι αµυγδαλιές, οι ροδιές ή οι καστανιές και φτάνουν τα 4.200 ευρώ στους αµπελώνες για παραγωγή σταφυλιών προς επιτραπέζια χρήση.

Με δεδοµένο ότι το πρόγραµµα επιδοτεί το 70% των τιµολογίων που θα κοπούν για τους σκοπούς της αναδιάρθρωσης (εκρίζωση και εγκατάσταση νέας φύτευσης), τότε η ένταση της ενίσχυσης θα κυµαίνεται από τα 700 ευρώ το στρέµµα, έως τα 2.940.

Σηµειώνεται ότι τα ποσά αυτά, προκύπτουν από το µέσο κόστος όπως αυτό προσδιορίζεται στην εν λόγω µελέτη, µε το µέγιστο ή το ελάχιστο κόστος να παρουσιάζουν στους πίνακες του πονήµατος του ΓΠΑ µια απόκλιση της τάξης των 200 έως 300 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, µε δεδοµένο ότι ανά ΑΦΜ, το οποίο αντιστοιχεί σε συλλογικό σχήµα, το µέγιστο ύψος επιδότησης ορίζεται στα 700.000 ευρώ, τότε όσο υψηλότερο είναι το κόστος αναδιάρθρωσης µιας καλλιέργειας, τόσο λιγότερα θα είναι τα στρέµµατα τα οποία θα µπορεί να εντάξει στο µέτρο το εκάστοτε σχήµα. Αυτό σηµαίνει ότι µια Οµάδα Παραγωγών µε δραστηριότητα στο επιτραπέζιο σταφύλι, θα µπορεί να αναδιαρθρώσει 250 στρέµµατα περίπου αµπελώνα.

Η εν λόγω µελέτη δεν οριοθετεί επιλέξιµες ποικιλίες που µπορούν να ενταχθούν στο µέτρο, αλλά προσδιορίζει τις προδιαγραφές και τις καλλιεργητικές απαιτήσεις που έχει η κάθε καλλιέργεια (π.χ να είναι ανθεκτικές στο ψύχος, να είναι πρώιµες, ώρες ψύχους κ.λπ) ώστε βάσει των κατευθύνσεων αυτών να επιλέξει το κάθε σχήµα τις ποικιλίες που εκείνο αξιολογεί ότι τις σηκώνει η περιοχή του. Επιπλέον δεν είναι απαραίτητο να γίνει ολική αλλαγή καλλιεργητικής οµάδας.

Ένας συνεταιρισµός µπορεί για παράδειγµα να βγάλει επιτραπέζιο αµπέλι που έχει φτάσει στα όρια της παραγωγικής του ηλικίας και να ξαναφυτεύσει την ίδια ποικιλία. Αυτό ισχύει ειδικά στις περιπτώσεις που καλλιεργούνται προϊόντα ΠΟΠ ή ΠΓΕ. Στην περίπτωση ποικιλίας η οποία εµπίπτει σε καθεστώς ΠΟΠ ή ΠΓΕ είναι αυτονόητο ότι τυχόν εκρίζωση θα γίνει µόνο για λόγους ανανέωσης του φυτικού υλικού ή/και αλλαγής του χρησιµοποιούµενου υποκειµένου, καθώς η ποικιλία θα πρέπει να παραµείνει η ίδια.

Πηγή:www.agronews.gr