∆ιορθώσεις από την πλευρά των παραγωγών, διασταυρωτικούς και επιτόπιους ελέγχους από τους αρµόδιους του Οργανισµού Πληρωµών και διοικητικές πράξεις φέρνει ο Νοέµβριος, προκειµένου να πληρωθεί έγκαιρα και σωστά η προκαταβολή των προγραµµάτων του έτους 2022.

Στις πληρωμές των βιολογικών μεταφέρει το βάρος ο ΟΠΕΚΕΠΕ, πολλές οι πιθανότητες για την τελευταία Τετάρτη του Νοέμβριου

Μετά την πετυχηµένη πίστωση της βασικής ενίσχυσης στις 21 Οκτωβρίου, το βάρος όλο τώρα έχει πέσει στην αντίστοιχη πληρωµή Βιολογικών, Νιτρικών και λοιπών προγραµµάτων, µε στόχο ει δυνατόν να γίνει πριν την Τετάρτη 30 Νοεµβρίου, που είναι και η καταληκτική ηµεροµηνία βάσει του κοινοτικού κανονισµού.

Επ’ αυτού καταρχήν και µέχρι τις 15 Νοεµβρίου καλούνται οι ενταγµένοι δικαιούχοι 4ης και 5ης Πρόσκλησης του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» πως οφείλουν να ολοκληρώσουν τις προβλεπόµενες διαδικασίες ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκµεταλλεύσεων αιγοπροβάτων για το έτος εφαρµογής 2022. Μάλιστα, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρεται ότι «στο πλαίσιο των απαιτούµενων διοικητικών / διασταυρωτικών ελέγχων για τον υπολογισµό πληρωµής προκαταβολής του Μέτρου 11 του Π.Α.Α 2014-2020 θα χρησιµοποιηθούν για την πληρωµή προκαταβολής τα δεδοµένα της ψηφιακής υπηρεσίας κοινοποίησης της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκµεταλλεύσεων αιγοπροβάτων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης». Να σηµειωθεί ότι η απογραφή ζώων αφορά τα αιγοπρόβατα, δεδοµένου ότι για τις αγελάδες ενηµερώνεται αυτόµατα το µητρώο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εν τω µεταξύ από την Τρίτη 1η Νοεµβρίου ανοίγει το σύστηµα του ΟΠΕΚΕΠΕ, για να µπορέσουν να προχωρήσουν σε διορθώσεις οι αγρότες εκείνοι που θα ειδοποιηθούν µέσω email για τα αγροτεµάχια που ελέγχονται µε τη µέθοδο monitoring, τα οποία δεν υπολογίστηκαν για την πληρωµή στην προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης. Υπενθυµίζεται ότι στην πληρωµή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης συµπεριλήφθηκαν τα αγροτεµάχια τα οποία κατά τον έλεγχο µέσω monitoring, προσδιορίστηκαν ως «πράσινα», δηλαδή επιλέξιµα ως προς την δηλωθείσα καλλιέργεια, καθώς σε αυτά, επιβεβαιώθηκε η δηλούµενη καλλιέργεια. Αρµοδίως διευκρινίζεται ότι δεν µπορούν να γίνουν περαιτέρω διορθώσεις στα αγροτεµάχια τα οποία έχουν περιληφθεί στην πληρωµή της πρόσφατης προκαταβολής του τσεκ 2022.

Πηγή:www.agronews.gr