Έρχεται προκήρυξη για φωτοβολταϊκά σε 75.000 αγροτικές εκμεταλλεύσεις

Ανοίγει ο δρόµος για την προκήρυξη του προγράµµατος ενίσχυσης φωτοβολταϊκών σε αγροτεµάχια και στέγες, καθώς ψηφίστηκε ο σχετικός Νόµος «Ενσωµάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά τους κοινούς κανόνες για εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τροποποίηση Οδηγίας 2012/27/ΕΕ και άλλες περιβαλλοντικές διατάξεις» και μάλιστα πήρε και ΦΕΚ.

Όπως σηµειώνεται στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας: «Με το προτεινόµενο άρθρο (σ.σ. Άρθρο 68 του Νόµου) χορηγείται εξουσιοδότηση για την προκήρυξη προγραµµάτων εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστηµάτων, συστηµάτων αποθήκευσης από αυτοπαραγωγούς, ηλιοθερµικών συστηµάτων, καθώς επίσης και σε εγκαταστάσεις νοµικών προσώπων που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς µε χρηµατοδότηση ιδίως από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης, όπου θα καθορίζονται όλες οι λεπτοµέρειες των προγραµµάτων και µεταξύ άλλων οι δικαιούχοι, τα κριτήρια επιλεξιµότητας, καθώς και όλες οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις συµµετοχής στα προγράµµατα και για τη σύνδεση των συστηµάτων.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης του προγράµµατος που θα γεµίσει 250.000 στέγες µε φωτοβολταϊκά θα ξεκαθαριστούν µέσα από υπουργική απόφαση, ενώ ο Οδηγός για το πρόγραµµα επιδότησης εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στέγης θα εκδοθεί τον Νοέµβριο, προκειµένου να αρχίσουν να κατατίθενται οι σχετικές αιτήσεις τον Ιανουάριο του 2023.

Τα 250.000 αυτά φωτοβολταϊκά στέγης θα διαχωριστούν στις τρεις κατηγορίες δικαιούχων για εγκαταστάσεις 10 κιλοβάτ ως εξής: 100.000 αφορούν σε εγκαταστάσεις σε κατοικίες, 75.000 σε στέγες επιχειρήσεων και 75.000 σε αγροτικές εκµεταλλεύσεις.

Αναλυτικά το εν λόγω άρθρο έχει ως εξής:

Άρθρο 68
Προγράμματα εγκατάστασης ηλιοθερμικών συστημάτων, φωτοβολταϊκών συστημάτων και συστημάτων αποθήκευσης – Εξουσιοδοτική διάταξη

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού δύναται να προκηρύσσονται προγράμματα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων και συστημάτων αποθήκευσης από αυτοπαραγωγούς, ηλιοθερμικών συστημάτων σε οικιακές εγκαταστάσεις (νοικοκυριά), στον πρωτογενή (αγρότες) και δευτερογενή – τριτογενή (λοιπές χρήσεις) τομέα, καθώς επίσης και σε εγκαταστάσεις νομικών προσώπων που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, με χρηματοδότηση ιδίως από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης.
Με την ανωτέρω απόφαση δύναται να καθορίζεται η χρονική διάρκεια και οι δικαιούχοι/ωφελούμενοι των προγραμμάτων, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τα ποσοστά επιδότησης, η μέγιστη εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων και συστημάτων αποθήκευσης ανά παροχή κατανάλωσης, το είδος των αυτοπαραγωγών (αυτοπαραγωγοί με ή χωρίς εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή αυτοπαραγωγοί οι οποίοι δύναται να εγχέουν ή όχι ενέργεια στο Δίκτυο), οι διαδι- κασίες για τη σύνδεσή τους με το δίκτυο, το ύψος αποζημίωσης τυχόν περίσσειας ενέργειας που διοχετεύεται στο δίκτυο, το μέγεθος των ηλιοθερμικών συστημάτων ανά εγκατάσταση, οι προϋποθέσεις και διαδικασίες για τη συμμετοχή σε κάθε πρόγραμμα, οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για την υποβολή των αιτήσεων μέσω κατάλληλων πληροφοριακών συστημάτων, ο τρόπος κατάταξης και αξιολόγησης των δικαιούχων, οι προθεσμίες υλοποίησης των έργων, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και οι προϋποθέσεις απένταξης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ως άνω προγραμμάτων. Για τον σχεδιασμό των προγραμμάτων λαμβάνονται ιδίως υπόψη τα περιθώρια υποδοχής ισχύος σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης ανά υποσταθμό, η δυνατότητα απορρόφησης και η ασφάλεια της λειτουργίας του δικτύου και του συστήματος.
Με την απόφαση της παρ. 1, και υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής των ειδικότερων διατάξεων που διέπουν τη χρηματοδότηση έργων από τις ανωτέρω πηγές, δύναται να ορίζεται ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ως φορέας διαχείρισης και υλοποίησης των ως άνω προγραμμάτων.
Επίσης, δύναται να προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες του φορέα του πρώτου εδαφίου, το ποσοστό για την κάλυψη των διαχειριστικών του εξόδων επί του προϋπολογισμού εκάστου προγράμματος, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει το ενάμισι τοις εκατό (1,5%), επί του προϋπολογισμού του σχετικού προγράμματος, η πηγή και η διαδικασία χρηματοδότησης των δικαιούχων, και κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την ανάληψη και εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του.

Πηγή: Agronews – Γιώργος Κοντονής