Τη σταθερή πολιτική βούληση του υπουργού, «όλα στο gov.gr – όλα στο φως» µε τη συνεπή βοήθεια του Οργανισµού Πληρωµών, σχετικά µε το πρόγραµµα των Βιολογικών και την εξισωτική αποζηµίωση, επιβεβαίωσε σε πρόσφατη τηλεοπτική του εµφάνιση ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευ. Σηµανδράκος.

Όπως τόνισε, τα βιολογικά και η εξισωτική θα µεταφερθούν στο gov.gr, όπως έγινε και µε το ΟΣ∆Ε, προσθέτοντας ότι «στόχος είναι η πληρωµή τους να τρέξει πάνω-κάτω στις ίδιες ηµεροµηνίες µε πέρυσι, αν όχι και νωρίτερα». Αυτό σηµαίνει ότι η πίστωση θα πρέπει να αναµένεται πριν µπει ο ∆εκέµβριος, µε πιθανότερη ηµεροµηνία τουλάχιστον προς ώρας την Τρίτη 29 ή την Τετάρτη 30 Νοεµβρίου. Όσον αφορά τώρα την εξισωτική, πρόκειται για ένα ποσό της τάξης περίπου των 240 εκατ. ευρώ, το οποίο κατά το σύνηθες πιστώνεται µία ή δύο ηµέρες µετά την εξόφληση της ενιαίας ενίσχυσης και πάντα πριν την αλλαγή του έτους.

Σχετικά µε τα Βιολογικά, υπενθυµίζεται ότι µέχρι τις 15 Νοεµβρίου οι ενταγµένοι δικαιούχοι 4ης και 5ης Πρόσκλησης του Μέτρου 11 οφείλουν να ολοκληρώσουν τις προβλεπόµενες διαδικασίες ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκµεταλλεύσεων αιγοπροβάτων για το έτος εφαρµογής 2022. Μάλιστα, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρεται ότι «στο πλαίσιο των απαιτούµενων διοικητικών / διασταυρωτικών ελέγχων για τον υπολογισµό της πληρωµής της προκαταβολής του Μέτρου 11 θα χρησιµοποιηθούν τα δεδοµένα της ψηφιακής υπηρεσίας κοινοποίησης της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκµεταλλεύσεων αιγοπροβάτων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης». Να σηµειωθεί ότι η απογραφή ζώων αφορά τα αιγοπρόβατα, δεδοµένου ότι για τις αγελάδες ενηµερώνεται αυτόµατα το µητρώο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εν τω µεταξύ από την Τρίτη 1η Νοεµβρίου µπορούν οι παραγωγοί να κάνουν διορθώσεις όσον αφορά τα αγροτεµάχια που ελέγχονται µε τη µέθοδο monitoring, τα οποία δεν υπολογίστηκαν για την πληρωµή στην προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, αφού δεν προσδιορίστηκαν ως «πράσινα», δηλαδή επιλέξιµα ως προς την δηλωθείσα καλλιέργεια, καθώς σε αυτά, επιβεβαιώθηκε η δηλούµενη καλλιέργεια.

Σηµειωτέον όλο το επόµενο διάστηµα και µέχρι τα Χριστούγεννα θα συνεχίζονται οι διοικητικοί και διασταυρωτικοί έλεγχοι, προκειµένου να διορθωθεί ό,τι χρειάζεται ώστε να κυλήσει και η εξόφληση της ενιαίας το ίδιο οµαλά µε την προκαταβολή του Οκτωβρίου. Σύµφωνα, µάλιστα µε τον πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, σχετικά µε τις µεταβιβάσεις σε εκκρεµότητα έχει µείνει ένα ποσοστό της τάξης του 10%, το οποίο αφορά κυρίως τις κληρονοµιές. Πρόκειται για 4.040 παραγωγούς για τους οποίους εκκρεµεί η ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεών τους µεταβίβασης δικαιωµάτων (αφορά περιπτώσεις όπου αναµένεται η προσκόµιση συµπληρωµατικών δικαιολογητικών, υφίσταται εµπλοκή σε σύνθετες περιπτώσεις κληρονοµιάς, κ.λπ.).

Για την εξόφληση του τσεκ, να σηµειωθεί ότι εκτός από τις µεταβιβάσεις και τους 61.740 παραγωγούς, µε δικαιούµενο ποσό βασικής ενίσχυσης µικρότερο των 250 ευρώ, σε έλεγχο βρίσκονται και 5.340 παραγωγοί για τους οποίους υπάρχουν ευρήµατα σχετικά µε τη µη νόµιµη κατοχή των εκτάσεων που δηλώνουν για τη λήψη ενίσχυσης λόγω ερευνών ή καταγγελιών και 1.500 παραγωγοί, οι οποίοι υπέβαλαν δικαιολογητικά ανωτέρας βίας, τα οποία εξετάζονται.

Πηγή:www.agronews.gr