Την ενεργοποίηση επιδότησης ύψους 184 ευρώ το στρέµµα για τη φύτευση τοπικών προσαρµοσµένων ποικιλιών κηπευτικών, αποκαλύπτει το νέο συνοπτικό κείµενο Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ, που φιλοξενεί την πλήρη λίστα δράσεων από το νέο πρασίνισµα της ερχόµενης περιόδου.

Σύµφωνα µε το συνοπτικό πλάνο, προστίθεται στη δράση «Χρήση ανθεκτικών και προσαρµοσµένων ειδών και ποικιλιών» και η καλλιέργεια λαχανικών µε επιδότηση όπως αναφέρεται καθαρά στο πλάνο 184 ευρώ το στρέµµα. Περαιτέρω λεπτοµέρειες για τις σχετικές επιδοτήσεις δεν φιλοξενούνται στο συνοπτικό σχέδιο, ωστόσο φαίνεται πως στο εγκεκριµένο πλάνο της νέας ΚΑΠ, θα υπάρξουν µικρές αλλαγές σε σχέση µε το τελικό πλάνο το οποίο βγήκε στη δηµοσιότητα αρχές του Οκτωβρίου.

Ολοκληρωµένο «πακέτο» για γεωργία ακριβείας-ειδική θρέψη

Για τη χρήση υπηρεσιών γεωργίας ακριβείας, εξοπλισµού και ειδικής θρέψης προβλέπεται ένα ολοκληρωµένο «πακέτο» ενισχύσεων ύψους 84,5 ευρώ το στρέµµα για τις αροτραίες καλλιέργειες. Το ποσό αυτό «σπάει» ως εξής:

Πρώτον, οι παραγωγοί που έχουν στην κατοχή τους ψεκαστικά µε ακροφύσια µειωµένης διασποράς θα λάβουν 3 ευρώ το στρέµµα, συν 1 ευρώ για την ειδική µεταχείριση των υπολειµµάτων ψεκαστικών υγρών

∆εύτερον, εφόσον χρησιµοποιούν υπηρεσίες γεωργίας ακριβείας (π.χ. χρήση εξοπλισµού δορυφορικής πλοήγησης και αυτοµατισµών), η επιδότηση φτάνει τα 70 ευρώ το στρέµµα όπως λέει το συνοπτικό σχέδιο (σ.σ το αναλυτικό σχέδιο κάνει λόγο για 7 ευρώ, µένει να φανεί ποιο από τα δύο είναι το σωστό).

Τρίτον, 7,5 ευρώ το στρέµµα θα παρέχει η πρόβλεψη χρήσης προϊόντων ειδικής θρέψης (βιοδιεγέρτες, λιπάσµατα βραδείας αποδέσµευσης κ.λπ.

Σηµειώνεται εδώ πως για να πληρωθεί ο παραγωγός τα παραπάνω υπάρχουν επιπλέον προϋποθέσεις. Η πρώτη και κύρια είναι η χρήση ψηφιακής εφαρµογής , η συµπλήρωση των στοιχείων αλλά και η πληρωµή του συµβούλου για την κατάρτιση, παρακολούθηση και βελτίωση του σχεδίου διαχείρισης των καλλιεργειών. H συγκεκριµένη εφαρµογή δεν έχει αναπτυχθεί ακόµη από το ΥΠΑΑΤ, αλλα ούτε υπάρχει κάποια από την αγορά που να έχει λάβει έγκριση για αυτή τη δουλειά.

Η ενίσχυση για την εφαρµογή κοµπόστ σε αροτραίες, µόνιµες

Στη δράση 4 «Εφαρµογές Κυκλικής Οικονοµίας στη Γεωρία» η δέσµευση συνίσταται στη διαχείριση των φυτικών υπολειµµάτων στις αρόσιµες και των κλαδεµάτων στις µόνιµες καλλιέργειες. Οι δικαιούχοι αναλαµβάνουν τη δέσµευση να εφαρµόζουν την πρακτική της συγκέντρωση των υπολειµµάτων στις αρόσιµες, του θρυµµατισµού των κλαδεµάτων µετά το κλάδεµα των δέντρων, την επεξεργασία τους µέσω της κοµποστοποίησης και τέλος την κατάλληλη εφαρµογή του κοµπόστ που προκύπτει στην επιφάνεια του εδάφους, η οποία εφαρµογή, πέραν των προαναφερθέντων, µειώνει και τις ανάγκες χρήσης ζιζανιοκτόνων. Επίσης, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να πραγµατοποιήσουν τόσο στην αρχή όσο και σε τακτά χρονικά διαστήµατα εντός της διάρκειας της δέσµευσης αναλύσεις εδαφών, που να καλύπτουν το σύνολο των αγροτεµαχίων της εκµετάλλευσης που θα ενταχθούν στο µέτρο.

Για την προµήθεια και την εφαρµογή του κοµπόστ σε αρόσιµες καλλιέργειες η ενίσχυση ανέρχεται σε 11 ευρώ ανά στρέµµα, ενώ στα κηπευτικά εκτιµάται στα 20 ευρώ ανά στρέµµα. Από τις µόνιµες φυτείες στα ακτινίδια και τα αµπέλια η ενίσχυση φτάνει στα 11,2 ευρώ ανά στρέµµα και στις υπόλοιπες δενδρώδεις τα 12 ευρώ ανά στρέµµα.

Πηγή:www.agronews.gr

Γιώργος Κοντονής