Πρασίνισμα 30 ευρώ το στρέμμα για κτηνοτρόφους που θα φτιάξουν δικό τους λειμώνα. Για την κτηνοτροφία, έχουν υπολογιστεί τρεις οµάδες ενισχύσεων.

Από την τεχνική λύση στον τεχνητό λειμώνα οι κτηνοτρόφοι με πριμ 30 ευρώ το στρέμμα από το νέο πρασίνισμα

Η πρώτη έχει να κάνει µε τη δηµιουργία τεχνητού λειµώνα κοντά στο στάβλο, για τους κτηνοτρόφους που θα σταµατήσουν τη βόσκηση στους φυσικούς βοσκότοπους:

α) για τους µήνες Μάρτιο και Απρίλιο στη πεδινή υψοµετρική ζώνη (<600µ.),

β) για τους µήνες Απρίλιο και Μάιο στην ηµιορεινή υψοµετρική ζώνη (600-800 µ.) και

γ) και για τον µήνα Μάιο στην ορεινή υψοµετρική ζώνη (>800µ.).

Για την κάλυψη λοιπόν των διατροφικών αναγκών προβλέπεται η δηµιουργία τεχνητών λειµώνων, µε επιδότηση 30,4 ευρώ το στρέµµα.

Αυτό το πριµ προκύπτει ως εξής:

Για τη δηµιουργία µονοετούς τεχνητού λειµώνα σε έκταση ξηρικής γης το τεκµαρτό ενοίκιο ανέρχεται σε 5 ευρώ το στρέµµα. Για την καλλιέργεια του εδάφους και την εγκατάσταση του λειµώνα υπολογίζεται το ενοίκιο µηχανηµάτων και εξοπλισµού, που πραγµατοποίησαν τις απαραίτητες καλλιεργητικές φροντίδες (όργωµα, σβαρνίσµατα, σπορά, διασπορά λιπάσµατος κλπ) και εκτιµάται στα 200 ευρώ/ εκτάριο. Χρησιµοποιείται σπόρος 50 κιλά/εκτάριο που στοιχίζει 2,5 ευρώ ανά κιλό και λίπασµα φωσφορικής αµµωνίας ύψους 75 κιλά ανά εκτάριο που αγοράσθηκε προς 0,38 ευρώ το κιλό. Από αυτό αφαιρείται το κόστος ζωοτροφών που υποκαθιστώνται µε τους τεχνητούς λειµώνες που υπολογίζεται κατά µέσο όρο σε 10 ευρώ το στρέµµα, καθώς ελήφθη υπόψη τιµή µηδικής από 16 ευρώ το κιλό έως 41 λεπτά το κιλό ανάλογα την Περιφέρεια.

Το πριµ για µετακινούµενους

Η δεύτερη οµάδα δεσµεύσεων για τους κτηνοτρόφους αφορά τη µετακίνηση του συνόλου της ζωικής παραγωγής σε ορεινές βοσκήσιµες γαίες για τουλάχιστον τέσσερις συνεχόµενους µήνες το έτος. Ουσιαστικά αφορά τους µετακινούµενους. Η επιδότηση θα είναι ανάλογα την περιφέρεια και τη χιλιοµετρική απόσταση που διανύουν οι κτηνοτρόφοι. Αυτή υπολογίστηκε ως εξής:

  • ∆υτική Μακεδονία, Ήπειρος -∆υτική Ελλάδα: Από 2 έως 10 ευρώ το στρέµµα ανάλογα τη χιλιοµετρική απόσταση στα αιγοπρόβατα και 1,8 µε 9,1 ευρώ στα βοοειδή.
  • Κεντρική Μακεδονία- Θράκη: Από 1,8 έως 9 ευρώ το στρέµµα ανάλογα τη χιλιοµετρική απόσταση στα αιγοπρόβατα και 1,7 µε 8,8 ευρώ στα βοοειδή.
  • Στερεά Ελλάδα: Από 1,7 έως 8,7 ευρώ το στρέµµα ανάλογα τη χιλιοµετρική απόσταση στα αιγοπρόβατα και 1,5 µε 7,7 ευρώ στα βοοειδή.
  • Πελοπόννησος: Από 1,1 έως 5,5 ευρώ το στρέµµα ανάλογα τη χιλιοµετρική απόσταση στα αιγοπρόβατα και 1,5 µε 7,7 ευρώ στα βοοειδή.
  • Θεσσαλία: Από 1,9 έως 9,6 ευρώ το στρέµµα ανάλογα τη χιλιοµετρική απόσταση στα αιγοπρόβατα και 2,3 µε 11,5 ευρώ στα βοοειδή.
  • Κρήτη-Νησιά: Από 2,5 έως 12,9 ευρώ το στρέµµα ανάλογα τη χιλιοµετρική απόσταση στα αιγοπρόβατα και 3,4 µε 17,3 ευρώ στα βοοειδή.

Σηµειώνεται εδώ πως για το µέγιστο της ενίσχυσης όπως φαίνεται παραπάνω απαιτείται µετακίνηση τουλάχιστον 350-400 χιλιόµετρα και για το ελάχιστο, τουλάχιστον 50-100 χιλιόµετρα.

Παράλληλα, καλύπτονται οι δαπάνες κατάρτισης και παρακολούθησης του Σχεδίου ∆ιαχείρισης βοσκοτόπου αλλά και η αγορά και χρήση του συστήµατος γεωεντοπισµού. Το κόστος γι´ αυτό εκτιµάται στα 0,5 ευρώ το στρέµµα.

Κάλυψη δαπανών για κατάρτιση βελτιωµένου σιτηρεσίου

Τέλος, καλύπτονται οι δαπάνες κατάρτισης, εφαρµογής (αγορά συστατικών σιτηρεσίου), παρακολούθησης και προσαρµογής βελτιωµένου σιτηρεσίου καθώς και οι δαπάνες για την αγορά άδειας χρήσης και την ενηµέρωση ηλεκτρονικής εφαρµογής παρακολούθησης των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου και µείωσης της χρήσης αντιβιοτικών. Εκτιµάται στα 30 ευρώ ανά ΜΖΚ, ή 3 ευρώ ανά κεφάλι αιγοπροβάτου και 30 ευρώ ενήλικο βοοειδές.

Τώρα, το εάν και εφόσον είναι πρόθυµοι οι κτηνοτρόφοι ή ακόµη καλύτερα µπορούν να κάνουν τις παραπάνω ενέργειες (εµπόδιο η τεχνική λύση στα βοσκοτόπια) µένει να φανεί για το 2023. ∆εν είναι τυχαίο πάντως που οι αρµόδιες αρχές όποτε παρουσιάζουν το νέο πρασίνισµα δεν αναφέρονται καθόλου στους κτηνοτρόφους.

Πηγή:www.agronews.gr

Γιώργος Κοντονής