Αναδροµικές συµβάσεις και πιστοποιητικά βιολογικών µε ηµεροµηνία εντός του 2022 έχουν ξεχυθεί και τάζουν ορισµένοι φορείς, ώστε να είναι σε θέση κυρίως οι κτηνοτρόφοι, να διεκδικήσουν το βιολογικό πριµ από το νέο πρασίνισµα, µόλις ανοίξει το φετινό ΟΣ∆Ε.

Η ιστορία αυτή ξεκινάει από το γεγονός πως στα αιγοπρόβατα η περίοδος µετατροπής από τη συµβατική στη βιολογική εκτροφή είναι µόλις 6 µήνες, οπότε µε ένα κλικ στη φετινή ενιαία αίτηση ενίσχυσης και µε το χαρτί συµµόρφωσης µε τον Καν. ΕΕ 2018/848 (Βιολογική Παραγωγή και Σήµανση) µε την κατάλληλη ηµεροµηνία προσδοκούν να λάβουν το σχετικό πριµ από το νέο πρασίνισµα 24,7 ευρώ το στρέµµα ανά ΜΖΚ.. Άλλωστε, όπως έχει γράψει η Agrenda, οι κτηνοτρόφοι ειδικά φέτος και για όσο ισχύει η τεχνική λύση θα είναι πολύ δύσκολο να διεκδικήσουν την οποιαδήποτε ενίσχυση από το νέο πρασίνισµα, µε τη βιολογική κτηνοτροφία (διατήρηση) να είναι η µόνη εύκολη πηγή επιδότησης από το καθεστώς αυτό.

Καλά πληροφορηµένη πηγή από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανέφερε στην Agrenda πως για να ενταχθεί κάποιος στη διατήρηση της βιολογικής γεωργίας στο νέο πρασίνισµα θα απαιτηθεί:

1) Ενεργή σύµβαση µε Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης.

2) Πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε τον Καν. ΕΕ 2018/848 από τον Οργανισµό, µε τον οποίο είναι συµβεβληµένοι (σ.σ είναι πολύ πιθανό να χρησιµοποιηθεί η Ηλεκτρονική Βάση ∆εδοµένων όπου καταγράφονται οι βιοκαλλιεργητές).

3) ∆εν θα πρέπει να βρίσκεται το αγροτεµάχιο ή/και η εκτροφή σε στάδιο µετατροπής. Τι σηµαίνει αυτό: Θα πρέπει να έχει περάσει πριν τις αιτήσεις ΟΣ∆Ε µία 2ετία µετατροπής στις αροτραίες καλλιέργειες, µία 3ετία στις δενδρώδεις, 6 µήνες στα αιγοπρόβατα και 12 µήνες στα βοοειδή.

Πηγή:www.agronews.gr

Γιώργος Κοντονής