Ξεκινάει από φέτος η υποχρέωση των Νέων Αγροτών του 2022 να πραγµατοποιούν κύκλο εργασιών (πωλήσεις βάσει Ε3) σε επίπεδο τουλάχιστον ίσο µε το 50% της Τυπικής Απόδοσης εισόδου στο Μέτρο.

Σηµειώνεται εδώ πως όσοι Νέοι Αγρότες εντάχθηκαν στο Μέτρο µε απόφαση ένταξης του 2023 (υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις για παράδειγµα σε ό,τι αφορά επιλαχόντες), η υποχρέωση αυτή ξεκινάει από το 2024.

Συγκεκριµένα στο σχετικό θεσµικό πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης του Μέτρου 6.1 αναφέρονται τα εξής:

«Ο δικαιούχος, α) από το επόµενο ηµερολογιακό έτος από εκείνο του έτους ένταξής του στο υποµέτρο, να πραγµατοποιήσει κύκλο εργασιών (πωλήσεις βάσει Ε3), που να προέρχεται από γεωργικές δραστηριότητες σε επίπεδο τουλάχιστον ίσο µε 50% της τυπικής απόδοσης εισόδου στο µέτρο και β) κατά την υποβολή της τελικής δόσης, να έχει υποβάλλει τουλάχιστον δύο φορολογικές δηλώσεις που να αφορούν τα έτη του επιχειρηµατικού σχεδίου µε την πιο πρόσφατη από αυτές να εµφανίζει κύκλο εργασιών (πωλήσεις βάσει Ε3), που να προέρχεται από γεωργικές δραστηριότητες τουλάχιστον ίσο προς 60% της τυπικής απόδοσης εξόδου από το µέτρο.»

Υπενθυµίζεται πως οι Νέοι Αγρότες είναι υποχρεωµένοι να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης. Εφόσον τώρα έχουν λάβει επιδοτήσεις το 2022 µεγαλύτερες των 5.000 ευρώ ή έχουν πραγµατοποιήσει πάνω από 15.000 ευρώ τζίρο από παραδόσεις αγροτικών προϊόντων και παροχές αγροτικών υπηρεσιών προς οποιονδήποτε, τη µετάταξη αυτή στο κανονικό καθεστώς θα πρέπει να την έχουν ολοκληρώσει έως τη ∆ευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023.

Πηγή:www.agronews.gr

Γιώργος Κοντονής