Ευελιξία στο χρόνο που θα πρέπει να έχει παρέλθει από το χρόνο πιστοποίησης των αγροτεµαχίων και εκτροφών για τη λήψη του πριµ διατήρησης βιολογικής γεωργίας 2023 και 2024, εξετάζουν οι αρµόδιες αρχές ενόψει των εφαρµοστικών αποφάσεων για τη νέα ΚΑΠ.

Με σύμβαση εξαμήνου το πριμ διατήρησης Βιολογικών, επιλέξιμες τόσο οι εκτροφές όσο και τα αγροτεμάχια

Σύµφωνα µε τις τελευταίες πληροφορίες, στο «τραπέζι» έχει πέσει η πρόταση να εξετάζεται η παρέλευση τουλάχιστον ενός εξαµήνου από την ηµεροµηνία σύµβασης µε Φορέα Πιστοποίησης για τα αγροτεµάχια, ώστε αυτά να είναι επιλέξιµα προς ενίσχυση στα πλαίσια της δράσης «∆ιατήρηση µεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας» του νέου πρασινίσµατος.

Όπως αναφέρουν στην Agrenda πηγές που εµπλέκονται ενεργά στο σχεδιασµό της νέας ΚΑΠ η συγκεκριµένη ευελιξία δεν είναι ένα απλό σενάριο αλλά «εξετάζεται σοβαρά» καθώς για τη συγκεκριµένη δράση έχουν δεσµευθεί κονδύλια ύψους 235 εκατ. ευρώ και το ζήτηµα, τουλάχιστον για φέτος, είναι αυτά να απορροφηθούν χωρίς προβλήµατα και όχι να δηµιουργηθούν εµπόδια για την ένταξη των ενδιαφεροµένων. Παράλληλα, ειδικά οι κτηνοτρόφοι δεν θα έχουν καµία άλλη δράση ώστε να λάβουν τα χρήµατα που χάνουν από το παλαιό πρασίνισµα, µε τη διατήρηση βιολογικών να είναι το µόνο τους αποκούµπι ουσιαστικά, οπότε και για αυτούς θα πρέπει να «γίνει εύκολο». Βέβαια οι αλλαγές αυτές, εφόσον τελικώς επιβεβαιωθούν και στο εφαρµοστικό πλαίσιο, κάνουν και πιο εύκολο το «εµπόριο» από αναδροµικές συµβάσεις και πιστοποιητικά βιολογικών µε ηµεροµηνία εντός του 2022 που έχει παρατηρηθεί από την αρχή της χρονιάς µε δέλεαρ το πριµ διατήρησης. Κάτι τέτοιο θα πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους αρχές και να βρουν την ισορροπία.

Σηµειώνεται εδώ πως είναι άγνωστο πώς θα «µετράει» αυτό το εξάµηνο. ∆ηλαδή από την ηµεροµηνία πιστοποίησης έως το άνοιγµα του ΟΣ∆Ε, ή από την ηµεροµηνία πιστοποίησης έως και την οριστικοποίηση της αίτησης ενίσχυσης από τον παραγωγό. Αυτό είναι κάτι που δεν έχει διευκρινιστεί από καµία αρχή.

Υπενθυµίζεται πως ο αρχικός σχεδιασµός για το πριµ διατήρησης βιολογικών ήταν:

Πρώτον να ελέγχεται η ενεργή σύµβαση µε Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης.

∆εύτερον να ελέγχεται το πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε τον Καν. ΕΕ 2018/848 από τον Οργανισµό, µε τον οποίο είναι συµβεβληµένοι (σ.σ είναι πολύ πιθανό να χρησιµοποιηθεί η Ηλεκτρονική Βάση ∆εδοµένων όπου καταγράφονται οι βιοκαλλιεργητές).

Τρίτον το αγροτεµάχιο ή/και η εκτροφή να µην βρίσκεται σε στάδιο µετατροπής. Τι σηµαίνει αυτό: Θα πρέπει να έχει περάσει πριν τις αιτήσεις ΟΣ∆Ε µία 2ετία µετατροπής στις αροτραίες καλλιέργειες, µία 3ετία στις δενδρώδεις, 6 µήνες στα αιγοπρόβατα και 12 µήνες στα βοοειδή.

Μένει να φανεί το πώς τελικώς θα διαµορφωθεί το πλαίσιο που παρουσιάζει πολύ µεγάλο ενδιαφέρον, καθώς θα µοιράσει το 2023 το 57% των κονδυλίων από το νέο πρασίνισµα.

Πηγή:www.agronews.gr

Γιώργος Κοντονής