Ελάχιστη βάση ένταξης τα 40 µόρια ορίζονται στα Σχέδια Βελτίωσης, σύµφωνα µε τον πίνακα µοριοδότησης που φιλοξενείται στην πρόσκληση

Τα ψιλά γράμματα στη μοριοδότηση Σχεδίων, χάνει μόρια ο φάκελος για μηχανήματα πάνω από 40% της δαπάνης

Αυτός ο πίνακας πρόκειται ουσιαστικά για το πιο σηµαντικό στοιχείο της πρόσκλησης, καθώς θα ορίσει και το ποιος αγρότης-κτηνοτρόφος θα περάσει στις κορυφαίες θέσεις της βαθµολογίας και θα οριστεί στο τέλος δικαιούχος. Αναλύοντας τα στοιχεία του πίνακα γίνονται φανερά τα εξής:

Πρώτον: Το 42% των µορίων έχουν ήδη κριθεί από το ΟΣ∆Ε του 2022 ή είναι στοιχεία που δεν µπορεί να «επηρεάσει» ο παραγωγός µέχρι και την οριστικοποίηση της αίτησής του. Πρόκειται για τα κριτήρια 1, 2.1, 3.2, 3.3 και 6.1. ∆ηλαδή αυτά που αφορούν την Τυπική Απόδοση στο ΟΣ∆Ε 2022, τη δραστηριότητα του παραγωγού (π.χ αιγοπροβατοτροφία, βαµβάκι κ.λπ), τα πτυχία του ενδιαφερόµενου και τον χαρακτηρισµό του ως Νέος Αγρότης (ή επιλαχόντας) και τον συνδυασµό εµπειρίας/ηλικίας στο χωράφι. Ως εκ τούτου πριν ακόµη πάει στον µελετητή ο αγρότης είναι σε θέση εν ολίγοις να γνωρίζει αν θα έχει πιθανότητες ένταξης ή όχι στο πρόγραµµα.

∆εύτερον: Οι δαπάνες που θα µπουν στον φάκελο θα ορίσουν το 36% των µορίων. Αφορά τα κριτήρια 2.2, 4.1 και 5.1. Το 2.2 αφορά τη σχέση Τυπικής Απόδοσης και δαπανών (κριτήριο που θα περιορίσει δραστικά τις δαπάνες ανά φάκελο). Το 4.1 είναι ένα κριτήριο που έχει ξεσηκώσει αρκετές αντιδράσεις, καθώς ουσιαστικά προσοµοιάζει τον περιορισµό που τέθηκε στην επιλεξιµότητα του Αναπτυξιακού. ∆ηλαδή, για τρακτέρ και παρελκόµενα οι δαπάνες θα µπορούν να πιάνουν το πολύ το 40% του φακέλου, αλλιώς ο παραγωγός δεν θα φτάνει το µέγιστο των 12 µορίων του κριτηρίου (θα πέφτει αναλογικά, όσο πιο χαµηλό το ποσοστό δαπάνης σε άλλες επενδύσεις). Το 5.1 είναι το «περιβόητο» κριτήριο καινοτοµίας, που έριξε στο παρελθόν φακέλους στα «βράχια» και θέλει προσοχή.

Τρίτον: Το 14% των µορίων εξαρτάται από τη δυνατότητα υλοποίησης της επένδυσης (κριτήριο 3.1). Εδώ τα πράγµατα είναι ξεκάθαρα, πρέπει δηλαδή ο υποψήφιος να διατηρεί ήδη µία καλή επιχειρηµατική εικόνα.

Τέταρτον: Το τελευταίο 8% για το άριστα δίνεται σε παραγωγούς µε συµβολαιακή που είναι µέλη οργανώσεων και παράλληλα συνεταιρισµών.

Πηγή: www.agronews.gr