Χωρίς κριτήριο ηµεροµηνίας στο χαρτί της πιστοποίησης θα µπορούν να κάνουν αίτηση για να λάβουν την ενίσχυση «∆ιατήρηση Βιολογικών Πρακτικών» του νέου πρασινίσµατος µέσω του ΟΣ∆Ε 2023 οι ενδιαφερόµενοι αγρότες και κτηνοτρόφοι. Σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες της Agrenda οι αρχές τουλάχιστον για φέτος δεν πρόκειται να θέσουν κάποιον όρο για την ηµεροµηνία πιστοποίησης των αγροτεµαχίων ή των εκτροφών για να είναι επιλέξιµες.

Και αυτό γιατί, δεσµεύονται από το κείµενο της νέας ΚΑΠ (Στρατηγικό Σχέδιο) που έχει εγκρίνει η Κοµισιόν και στο οποίο αναφέρεται επί λέξη ότι: «∆ικαιούχοι είναι ενεργοί γεωργοί ή οµάδες ενεργών γεωργούν που διατηρούν τη βιολογική καλλιέργεια η εκτροφή. Οι παραγωγοί πρέπει να διαθέτουν αγροτεµάχια ή/και βοσκοτόπους ή/και εκτροφές, τα οποία είναι ενταγµένα στο σύστηµα της βιολογικής γεωργίας η οποία ένταξη τεκµηριώνεται από σύµβαση µε Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης καθώς και να διαθέτουν πιστοποιητικό συµµόρφωσης από τον Οργανισµό µε τον οποίο είναι συµβεβληµένοι».

Η παράγραφος αυτή αναφέρει πως όλα τα αγροτεµάχια ενταγµένα σε σύµβαση θα είναι επιλέξιµα, χωρίς να θέτει κάποια ηµεροµηνία ούτε να κάνει λόγο για περίοδο µετατροπής. Μόνο εάν υπάρξει τροποποίηση του φακέλου της ΚΑΠ θα µπορούσε να µπει όρος στην ηµεροµηνία, κάτι που προφανώς οι αρχές θα κάνουν το ερχόµενο φθινόπωρο. Πηγή που εµπλέκεται στο σχεδιασµό της νέας ΚΑΠ, αναφέρει πως ήδη ετοιµάζεται σχετική τροποποίηση η οποία θα ισχύσει όµως από το ΟΣ∆Ε 2024.

Ο µόνος τρόπος να αλλάξει αυτό, αναφέρει η ίδια πηγή, για το ΟΣ∆Ε 2023 είναι να υπάρξει κάποια πολιτική παρέµβαση, η οποία όµως πρέπει να υποστηριχθεί και κανονιστικά, µε κάποια τέτοια φόρµουλα προς το παρόν να µην έχει βρεθεί.

Σηµειώνεται πως η δέσµευση περί «∆ιατήρησης των Βιολογικών Πρακτικών» είναι ετήσια. ∆ηλαδή ένας αγρότης µπορεί να εντάξει φέτος ένα αγροτεµάχιο και του χρόνου να το αποδεσµεύσει χωρίς ποινή.

Μετά τον Σεπτέµβριο η Μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές

Αναφορικά µε την προκήρυξη της «Μετατροπής σε Βιολογικές Πρακτικές» η οποία έχει σηµαντικά υψηλότερα πριµ σε σχέση µε τη ∆ιατήρηση (βλ. πίνακα), ο σχεδιασµός λένε οι πληροφορίες προχωράει αυτή την περίοδο, µε την πρόσκληση όµως να έρχεται από το Σεπτέµβρη-Οκτώβρη και µετά. ∆εν είναι απίθανο να υπάρξει κάποια προδηµοσίευση, αλλά δεδοµένων των συνθηκών, µάλλον κάτι τέτοιο συγκεντρώνει λίγες πιθανότητες.

Πάντως, από πλευράς παραγωγών χρειάζεται προσοχή στο τι θα επιλέξουν φέτος από το νέο πρασίνισµα. Για παράδειγµα, µπορεί ένας παραγωγός µηδικής να επιλέξει να µπει στο νέο πρασίνισµα (διατήρηση) µε πριµ 57,4 ευρώ το στρέµµα. Ωστόσο δεν θα είναι επιλέξιµος µετά για το τριετές πριµ των 88,2 ευρώ το στρέµµα για τη «Μετατροπή». Όλα τα παραπάνω γράφονται φυσικά µε επιφύλαξη καθώς οι εφαρµοστικές αποφάσεις θα είναι αυτές που τελικώς θα ορίσουν τους όρους ένταξης.

Κρίσιµη η έκδοση του πίνακα συµβατότητας για αγροπεριβαλλοντικά και άµεσες ενισχύσεις

Πίνακα συµβατότητας σε επίπεδο εκµετάλλευσης αλλά και αγροτεµαχίου εφαρµογής οικολογικών προγραµµάτων, ενισχύσεων στο πλαίσιο του ΠΑΑ και της βιολογικής γεωργίας, έχει υποσχεθεί το ΥΠΑΑΤ από τον περασµένο ∆εκέµβριο, ωστόσο ακόµη δεν έχουν υπάρξει απαντήσεις. Ένας παραγωγός που «τρέχει» και διατηρεί δεσµεύσεις σε οποιοδήποτε αγροπεριβαλλοντικό (Κοµφούζιο, Σπάνιες Φυλές κ.λπ) δεν ξέρει ακόµη πού και σε ποιο πρόγραµµα από το νέο πρασίνισµα θα µπορεί να κάνει αίτηση για το αγροτεµάχιο ή την εκτροφή που έχει δεσµεύσει.

Μεγαλύτερη ενίσχυση για παρεµβάσεις πρασινίσµατος από µέλη συλλογικών σχηµάτων

Η ΕΘΕΑΣ µέσω επιστολής της προς την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ και τον Γεώργιο Βλάχο, Επίκουρο Καθηγητή του Τµήµατος Αγροτικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ζητά µεγαλύτερη ενίσχυση στις συλλογικές/Συνεταιριστικές παρεµβάσεις στο νέο πρασίνισµα (eco-schemes). «Μέσω των συνεταιριστικών σχηµάτων καλύπτονται µεγαλύτερες εκτάσεις και πιο συγκεντρωµένες, εν αντιθέσει µε την εφαρµογή τους από έναν µεµονωµένο παραγωγό», αναφέρει η ΕΘΕΑΣ στη σχετική επιστολή, ζητώντας να εξεταστεί σοβαρά το θέµα.

Γιώργος Κοντονής

Πηγή: www.agronews.gr