Σε αναλογία µε τις διατροφικές ανάγκες των ζώων, θα πληρώνονται τις συνδεδεµένες ενισχύσεις σε πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά και σανοδοτικά ψυχανθή οι κτηνοτρόφοι που ιδιοπαράγουν ζωοτροφές.

Για αυτό το σκοπό αναµένεται να εκδοθούν δείκτες για την διατροφή των ζώων (βοοειδή και αιγοπρόβατα) και ανάλογα µε τα κιλά ζωοτροφής που παράγει ο κτηνοτρόφος στα χωράφια θα πληρώνεται ανάλογα στο στρέµµα. Για παράδειγµα εάν ένας αιγοπροβατοτρόφος χρειάζεται µε βάση τους δείκτες 20 στρέµµατα µηδικής, θα πληρώνεται συνδεδεµένη γι’ αυτά τα 20 στρέµµατα.

Αν έχει παραπάνω στρέµµατα στην ιδιοκτησία του θα πρέπει να προσκοµίζει σχετικά τιµολόγια πώλησης για να λάβει την υπόλοιπη συνδεδεµένη. Αναλυτικότερα, οι όροι για τις πρωτεϊνούχες ζωοτροφές εν αναµονή και των εφαρµοστικών έχουν ως εξής:

Συνδεδεµένη ενίσχυση για την καλλιέργεια πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών

∆ικαιούχοι της συνδεδεµένης ενίσχυσης στα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή είναι οι ενεργοί γεωργοί, που καλλιεργούν πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή που θα αποτυπωθούν λεπτοµερώς σε υπουργική απόφαση, σε επιλέξιµες εκτάσεις.

Τα κτηνοτροφικά αυτά ψυχανθή είναι: βίκος (vetch), λούπινο (lupin, lupine), ρόβι (bitter vetch), κτηνοτροφικό λαθούρι (red vetchling, flat-podded vetchling, chickling vetch), κτηνοτροφικό κουκί (field bean, tic bean or tick bean), κτηνοτροφικό ρεβίθι (chickpeas for animal nutrition, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377840111002653), κτηνοτροφικό µπιζέλι (forage pea, field pea for animal nutrition).

Προϋπόθεση για τη χορήγηση της ενίσχυσης είναι η προσκόµιση τιµολογίου αγοράς ή πώλησης του προϊόντος σε µεταποιητική µονάδα, κτηνοτρόφο ή έµπορο του προϊόντος. Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι διατηρούν παράλληλα κτηνοτροφική εκµετάλλευση µηρυκαστικών, δεν απαιτείται η προσκόµιση τιµολογίου αγοράς ή πώλησης για το µέρος της ζωοτροφής που προορίζεται για τα ζώα της εκµετάλλευσής τους, το οποίο θα υπολογίζεται σε συνάρτηση µε τον αριθµό, το είδος και τις διατροφικές απαιτήσεις εκάστου ζώου σε πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή. Οι λεπτοµέρειες θα καθοριστούν µε υπουργική απόφαση.

Η συγκοµιδή πραγµατοποιείται µόνο στην ωριµότητα ή κοντά στην ωριµότητα.

Συνδεδεµένη ενίσχυση για την καλλιέργεια πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών

∆ικαιούχοι της συνδεδεµένης ενίσχυσης είναι οι ενεργοί γεωργοί, που καλλιεργούν πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή (µηδική και τριφύλλι) και θα αποτυπωθούν λεπτοµερώς σε υπουργική απόφαση, σε επιλέξιµες εκτάσεις.

Προϋπόθεση για τη χορήγηση της ενίσχυσης είναι η προσκόµιση τιµολογίου αγοράς ή πώλησης του προϊόντος σε µεταποιητική µονάδα, κτηνοτρόφο ή έµπορο του προϊόντος. Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι διατηρούν παράλληλα κτηνοτροφική εκµετάλλευση µηρυκαστικών, δεν απαιτείται η προσκόµιση τιµολογίου αγοράς ή πώλησης για το µέρος της ζωοτροφής που προορίζεται για τα ζώα της εκµετάλλευσής τους, το οποίο θα υπολογίζεται σε συνάρτηση µε τον αριθµό, το είδος και τις διατροφικές απαιτήσεις εκάστου ζώου σε πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή. Οι λεπτοµέρειες θα καθοριστούν µε υπουργική απόφαση.

Η συγκοµιδή πραγµατοποιείται µόνο στην ωριµότητα ή κοντά στην ωριµότητα.

Η ελάχιστη επιλέξιµη έκταση αγροτεµαχίου καθορίζεται σε 0,1 εκτάριο.

Γιώργος Κοντονής

Πηγή: www.agronews.gr