Οι πόροι που δεν θα απορροφηθούν φέτος από το νέο πρασίνισµα (eco-schemes) θα µεταφερθούν στη βασική ενίσχυση του 2024, οπότε όσοι αγρότες φέτος δεν δηλώσουν κάποια πράσινη δράση θα δουν το φθινόπωρο σοβαρές µειώσεις στην ενιαία ενίσχυση που µπορεί να φτάσουν το 50% χωρίς την αναδιανεµητική.

Περνάνε στο τσεκ του 2024 όσα ποσά χαθούν από το νέο πρασίνισμα φέτος, ξαναγράφεται η άμεση για βοσκοτόπια

Συγκεκριµένα, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως η µεταφορά των κονδυλίων που δεν θα απορροφηθούν από το νέο πρασίνισµα δεν δύναται να προστεθούν στη βασική του 2023 αλλά θα προστεθούν το 2024 µετά την τροποποίηση της ΚΑΠ που θα γίνει προς το τέλος του έτους. Αυτό σηµαίνει πως η αξία των δικαιωµάτων θα καθοριστεί φέτος µε βάση τα διαθέσιµα 829.567.104 ευρώ που το 2022 ήταν κοντά στο 1 δις ευρώ. Αυτή τη µείωση θα τη νιώσουν όλοι στην αξία του δικαιώµατος και έπειτα θα επέλθει και η σύγκλιση µε βάση τις µοναδιαίες µέσες αξίες που θα οριστικοποιηθούν µετά το ΟΣ∆Ε.
Τα ποσά που θα περισσέψουν από τα 426.444.327 ευρώ του νέου πρασινίσµατος θα προστεθούν στο µπάτζετ της βασικής του 2024. Οπότε, για φέτος, το «τσεκούρι» θα είναι µεγάλο για τους παραγωγούς που δεν θα επιλέξουν κάποια δράση πρασινίσµατος από τη λίστα του ΟΣ∆Ε 2023. Επίσης, σηµειώνεται εδώ ότι το ποσό που θα προστεθεί το 2024 στη βασική πρέπει µέχρι το τέλος της προγραµµατικής περιόδου να επιστρέψει στο καθεστώς του πρασινίσµατος, οπότε, σε κάποιο έτος, ο προϋπολογισµός της βασικής θα µειωθεί πολύ κάτω από τα 829.567.104 ευρώ.

Επαναϋπολογισµός άµεσων ενισχύσεων για τους κτηνοτρόφους

Εν τω µεταξύ, το ΥΠΑΑΤ θα προχωρήσει στον επαναϋπολογισµό της µέσης µοναδιαίας αξίας των δικαιωµάτων και των εκτατικών ορίων για τη λήψη της αναδιανεµητικής ενίσχυσης για του κτηνοτρόφους (βοσκότοπος). Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ της Agrenda ο επαναϋπολογισµός θα γίνει µε βάση τα στρέµµατα βοσκοτόπων που δηλώθηκαν το 2021 και φτάνουν τα 17 εκατ., που είναι περί τα 5 εκατ. παραπάνω σε σχέση µε εκείνα που βασίστηκαν οι παραδοχές του στρατηγικού σχεδίου της ΚΑΠ.

Βασική ενίσχυση

Ο επαναϋπολογισµός θα επηρεάσει τη βασική ενίσχυση ως εξής: Με βάση το 2019 και τον φάκελο της νέας ΚΑΠ υπολογίστηκαν 1.269.587 δικαιώµατα (12.695.870 στρέµµατα βοσκότοπου) και ποσό 223.153.551 ευρώ. Ως εκ τούτου η µέση αξία του δικαιώµατος υπολογίστηκε στα 17,6 ευρώ το στρέµµα. Με βάση τώρα τα επιλέξιµα στρέµµατα µε τα οποία θα υπολογιστεί η µέση αξία ο υπολογισµός βγάζει 13,1 ευρώ το στρέµµα µέση µοναδιαία αξία. Όµως εδώ δεν παίζουν ρόλο τα επιλέξιµα στρέµµατα αλλά ο αριθµός δικαιωµάτων, οπότε µόνο στην ακραία περίπτωση που όλα αυτά τα στρέµµατα συνοδεύονται από δικαιώµατα θα ισχύσει αυτό το ποσό. Πηγή που βρίσκεται κοντά στο σχεδιασµό της νέας ΚΑΠ τόνισε στην Agrenda πως η διαφορά ίσως είναι στο επίπεδο του ενός (1) ευρώ. ∆ηλαδή να πέσει η µοναδιαία αξία στα 16 ευρώ το στρέµµα περίπου.

Αναδιανεµητική ενίσχυση

Στην αναδιανεµητική ενίσχυση ο επαναϋπολογισµός θα επηρεάσει το µέγιστο αριθµό στρεµµάτων στην περιφέρεια των βοσκοτόπων. Σύµφωνα µε τα όσα ισχύουν µε βάση το στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ, δικαιούχοι αναδιανεµητικής ενίσχυσης ύψους 17 ευρώ το στρέµµα είναι οι κτηνοτρόφοι που δηλώνουν εκτάσεις 10 έως 170 στρεµµάτων. Ωστόσο, οι µέσες στρεµµατικές εκτάσεις των κτηνοτρόφων θα αυξηθούν σε αριθµό, οπότε αναµένεται να τεθεί νέο όριο. Εκτιµάται πως αυτό το όριο µπορεί να φτάσει και τα 240 στρέµµατα, ωστόσο δεν είναι κάτι βέβαιο.

Συµπληρωµατική ενίσχυση νεαρών αγροτών

Αναφορικά µε τη συµπληρωµατική ενίσχυση νεαρών αγροτών που και αυτή αναµένεται να επαναϋπολογιστεί όσον αφορά τη µέγιστη έκταση που θα ενισχύεται µε 7 ευρώ το στρέµµα (έως 250 στρέµµατα), εδώ δεν αναµένεται εκτός απροόπτου να υπάρξει κάποια αλλαγή, καθώς η έκταση αυτή αφορά όλες τις αγρονοµικές περιφέρειες.

Από το 2023 ή το 2024 οι αλλαγές

Οι παραπάνω αλλαγές αναµένεται να έχουν ισχύ ή από φέτος ή από το 2024. Αυτό εξαρτάται από την ταχύτητα µε την οποία θα κινηθούν οι αρχές και από την τροποποίηση του στρατηγικού σχεδίου. Εδώ οι πληροφορίες αναφέρουν πως ενδέχεται στις εφαρµοστικές αποφάσεις να οριστούν κάποιες γενικές οδηγίες ως προς τη βασική και αναδιανεµητική ενίσχυση για να ανοίξει το ΟΣ∆Ε, µε περισσότερες λεπτοµέρειες να γίνονται γνωστές στον ερχόµενο Οκτώβριο όταν και θα έρθει η ώρα της πληρωµής της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης.


Η προκήρυξη Παπαγιαννίδη

Ο επαναϋπολογισµός των άµεσων ενισχύσεων στα βοσκοτόπια έχει «παραγγελθεί» από το γενικό γραµµατέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδοµών ∆ηµήτρη Παπαγιαννίδη, ο οποίος υπογράφει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Σύµβουλος υποστήριξης για την προετοιµασία των Υπηρεσιών, που εµπλέκονται στην εφαρµογή των παρεµβάσεων Άµεσων Ενισχύσεων ενόψει των αλλαγών, που επιφέρει το ΣΣ ΚΑΠ». Η πρόσκληση αυτή έχει καταληκτική ηµεροµηνία τις 4 Μαΐου 2023. Αναλυτικότερα η σχετική πρόσκληση αναφέρει στο παράρτηµα Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της Σύµβασης:

Ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει την Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογή Άµεσων Ενισχύσεων και Τοµεακών Παρεµβάσεων (ΕΥΕ ΑΕ&ΤΠ) και των Ενδιάµεσων Φορέων (ΕΦ):

Α. Στη παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και συνδροµής για την προετοιµασία του αναγκαίου θεσµικού πλαισίου, την υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση των παρεµβάσεων, τους όρους και τις προϋποθέσεις που αφορούν στην εφαρµογή και στον έλεγχο των δεσµεύσεων που αναλαµβάνουν οι δικαιούχοι όσον αφορά τον προσδιορισµό και τον τρόπο εφαρµογής:

  1. της βασικής εισοδηµατικής στήριξης,
  2. της συµπληρωµατικής στήριξης του αναδιανεµητικού εισοδήµατος,
  3. της συµπληρωµατικής εισοδηµατικής στήριξης των νέων γεωργών,
  4. της συνδεδεµένης εισοδηµατικής στήριξης για τη φυτική, τη ζωική παραγωγή, τους µεταξοσκώληκες και της ειδικής ενίσχυσης για το βαµβάκι.

Β. Στην εισήγηση για τυχόν τροποποιήσεις και αλλαγές που απαιτούνται στο ΣΣ ΚΑΠ.

Γ. Στην υποστήριξη και τη συµµετοχή σε 5 ενηµερωτικές ηµερίδες ενηµέρωσης.

∆. Στην επικαιροποίηση των αποτελεσµάτων των υπολογισµών, µε βάση την αύξηση των εκτάσεων των βοσκοτόπων εξαιτίας των πρόσθετων επιλέξιµων εκτάσεων βοσκοτόπων, που αφορούν:

α) στις µέσες µοναδιαίες αξίες των δικαιωµάτων στις 3 Αγρονοµικές Περιφέρειες, για την εφαρµογή της εσωτερικής σύγκλισης,

β) στο κατώτερο και ανώτατο όριο (σε επιλέξιµη έκταση), της διανοµής συµπληρωµατικής στήριξης του αναδιανεµητικού εισοδήµατος για τη βιωσιµότητα και της αναδιανεµητικής στήριξης/εκτάριο,

γ) στο µέγιστο αριθµό επιλέξιµων εκταρίων/ εκµετάλλευση-δικαιούχο και την ενίσχυση ανά επιλέξιµο εκτάριο της συµπληρωµατικής εισοδηµατικής στήριξης των γεωργών νεαρής ηλικίας.

Ε. Στην εισήγηση για τη σύνταξη απαντήσεων σε θέµατα εφαρµογής των παρεµβάσεων».

Γιώργος Κοντονής

Πηγή: www.agronews.gr