Δημοσιεύτηκαν και επίσημα οι πρώτες εφαρμοστικές αποφάσεις της νέας ΚΑΠ ενόψει του ανοίγματος της πλατφόρμας ΟΣΔΕ 2023 που αφορούν τη βασική ενίσχυση, την αναδιανεμητική, τη συμπληρωματική ενίσχυση νεαρών αγροτών, ενώ αναμένονται τις επόμενες ημέρες οι αντίστοιχες ΚΥΑ για το νέο πρασίνισμα και τις συνδεδεμένες επιδοτήσεις.

Πρόκειται για τα ίδια κείμενα που παρουσίασε το περασμένο Σάββατο 6 Μαΐου η Agrenda και το Agronews.
Συγκεκριμένα απόφαση µε τίτλο: «Καθορισµός λεπτοµερειών για την εφαρµογή της βασικής εισοδηµατικής στήριξης, της συµπληρωµατικής αναδιανεµητικής εισοδηµατικής στήριξης και της συµπληρωµατικής εισοδηµατικής στήριξης για γεωργούς νεαρής ηλικίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 και το Στρατηγικό Σχέδιο της Ελλάδας για την ΚΑΠ 2023-2027» ξεκαθαρίζει ότι:

  • Πρώτον, θα πραγµατοποιηθεί η δηµιουργία τριών (3) περιφερειακών αποθεµάτων για τη χορήγηση δικαιωµάτων ενίσχυσης στους δικαιούχους.
  • ∆εύτερον, η αξία των δικαιωµάτων από το Απόθεµα δεν θα υπόκειται σε σύγκλιση, αλλά σε ετήσιες σταδιακές προσαρµογές, λαµβάνοντας υπόψη τις προσαρµογές του εθνικού ανώτατου ορίου για τη βασική εισοδηµατική ενίσχυση.
  • Τρίτον, κατά τη µεταβίβαση µε πώληση ή οποιαδήποτε άλλη οριστική µεταβίβαση δικαιωµάτων ενίσχυσης χωρίς επιλέξιµη γη, παρακρατείται το 25% του αριθµού των δικαιωµάτων ενίσχυσης.
  • Τέταρτον, θα υπάρξει «ρήτρα καταστρατήγισης» για τη λήψη της αναδιανεµητικής ώστε να µην «σπάνε» τεχνητά οι εκµεταλλεύσεις.
  • Πέμπτον, δεν θα υπάρξει καμία νέα μοιρασιά από πλευράς δικαιωμάτων πέρα από το Εθνικό Απόθεμα.

Οι πρώτες εφαρμοστικές αποφάσεις, όπως δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ είναι διαθέσιμες εδώ (ορισμοί) και εδώ (βασική, αναδιανεμητική και συμπληρωματική Νέων)

Παράλληλα η άλλη απόφαση µε τίτλο «Καθορισµός οριζοντίων θεµάτων για την εφαρµογή των παρεµβάσεων άµεσων ενισχύσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 και το Στρατηγικό Σχέδιο της Ελλάδας για την ΚΑΠ 2023-2027», θέτει µεταξύ άλλων τους ορισµούς ενεργού γεωργού και επιλέξιµων στρεµµάτων.

Συγκεκριμένα ενεργός αγρότης θα νοείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ασκεί γεωργική δραστηριότητα και πληροί µία τουλάχιστον από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Έλαβε κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος έως 5.000 ευρώ άµεσες ενισχύσεις.

β) Έλαβε κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος άµεσες ενισχύσεις άνω των 5.000 ευρώ και αποδεικνύει ότι το ετήσιο ποσό των άµεσων ενισχύσεων είναι τουλάχιστον το 5% των συνολικών εσόδων, που αποκτήθηκαν από µη γεωργικές δραστηριότητες κατά το προηγούµενο φορολογικό έτος, για το οποίο υπάρχουν στοιχεία,

γ) Αποδεικνύει ότι το εισόδηµα που απέκτησε από γεωργικές δραστηριότητες κατά το προηγούµενο φορολογικό έτος είναι τουλάχιστον 10% έναντι των συνολικών εσόδων που απέκτησαν κατά το ίδιο φορολογικό έτος.

δ) ∆εν θεωρούνται ως «ενεργοί γεωργοί» όσοι λαµβάνουν ενισχύσεις άνω των 5.000 ευρώ και διευθύνουν εταιρείες που δεν έχουν κύριο στόχο τους τη γεωργία (αεροδρόµια, κάµπινγκ, ξενοδοχεία, γήπεδα, κτηµατοµεσιτικές εταιρείες, εκπαιδευτικά ιδρύµατα). Παρ’ όλα αυτά θεωρούνται ως «ενεργοί γεωργοί» οι γεωργοί που διευθύνουν τους παραπάνω τύπους επιχειρήσεων, εφόσον οι γεωργικές δραστηριότητες τους αποτελούν τουλάχιστον το 1/3 του κύκλου εργασιών της εταιρίας.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρει:

Δημοσιευτήκαν σε ΦΕΚ οι Εφαρμοστικές Αποφάσεις του Πυλώνα Ι της Νέας ΚΑΠ

  • εισέρχεται σε φάση υλοποίησης το Στρατηγικό Σχέδιο της Χώρας μας για τον Πρωτογενή τομέα

ΥφΑΑΤ Γιώργος Στύλιος: «Αξιοποιούμε τα 19,3 δις ευρώ της Νέας ΚΑΠ για τη δημιουργία του σύγχρονου «πράσινου», βιώσιμου, καινοτόμου και ανταγωνιστικού» πρωτογενή τομέα»

Σε ΦΕΚ (ΦΕΚ 3071 Β/9-5-2023 και ΦΕΚ 3072 Β/ 9-5-2023) οι πρώτες εφαρμοστικές αποφάσεις της ΚΑΠ 2023-2027, που υπέγραψε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γιώργος Στύλιος. Η δημοσίευση των αποφάσεων φέρνει την Ελλάδα ανάμεσα στις πρώτες χώρες που θα έχουν θεσμοθετήσει το πλαίσιο στο οποίο θα λειτουργήσει το σύστημα πληρωμών τους. Η σύνταξη των αποφάσεων που εξειδικεύουν το εφαρμοστικό πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου της ΚΑΠ κατά το ξεκίνημά της, είναι μια δύσκολη και απαιτητική διαδικασία. Η επιτυχής ολοκλήρωσή της, υπήρξε αποτέλεσμα της συνεργασίας και του συντονισμού των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και ειδικότερα των υπαλλήλων και των στελεχών της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΣΣ ΚΑΠ, του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αλλά και του επίσημου Τεχνικού Συμβούλου του Υπουργείου για τη σύνταξη του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ).

Με την έκδοση των αποφάσεων αυτών ορίζεται ο βασικός κορμός του πλαισίου εφαρμογής του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για τον πρωτογενή τομέα. Βάση του οποίου θα αξιοποιηθούν τα 19,3 δις ευρώ της ΚΑΠ της περιόδου 2023-2027. Συγκεκριμένα με τις παραπάνω αποφάσεις που αφορούν τον Πυλώνα Ι της ΚΑΠ καθορίστηκε το πλαίσιο εισροών 1,9 δις ευρώ ανά έτος για την περίοδο 2023-2027. Χρήματα που θα αξιοποιηθούν για τη στήριξη και εκσυγχρονισμό της αγροτικής μας παραγωγής. Παράλληλα, διαμορφώνεται και το κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο. Υπενθυμίζεται πως μέχρι σήμερα από τα 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε, μόνο 5 έχουν ολοκληρώσει το θεσμικό πλαίσιο των πληρωμών τους. Σε σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται και η υπογραφή επόμενης διάταξης που θα συμπληρώσει το εφαρμοστικό πλαίσιο.

Δήλωση Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γιώργου Στύλιου με αφορμή την δημοσίευση σε ΦΕΚ των παραπάνω αποφάσεων: «Τα 19,3 δις ευρώ της Νέας ΚΑΠ θα κατευθυνθούν για την στήριξη και την ανάπτυξη του πρωτογενή μας τομέα. Μια επιτυχία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη που κατάφερε, η Ελλάδα να διατηρήσει τους ίδιους πόρους με την προηγούμενη περίοδο, όταν οι άλλες χώρες είδαν μείωση των πόρων της ΚΑΠ. Με αυτά τα χρήματα μπορούμε να δημιουργήσουμε το σύγχρονο «πράσινο», βιώσιμο, καινοτόμο και ανταγωνιστικό» πρωτογενή τομέα που οι παραγωγοί και η χώρα έχουν ανάγκη. Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε τη νέα ΚΑΠ για να διασφαλίσουμε ένα αξιοπρεπές εισόδημα στους παραγωγούς μας και να εγγυηθούμε την επισιτιστική μας ασφάλεια. Θέλω να ευχαριστήσω τους υπαλλήλους και τα στελέχη του Υπουργείου μας και του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον επίσημο τεχνικό σύμβουλο του ΥΠΑΑΤ καθώς και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την ουσιαστική συνεργασία τους στην διαμόρφωση των τελικών κειμένων των αποφάσεων».

Πηγή: www.agronews.gr