Μία τελευταία ευκαιρία, µέσα στην επόµενη εβδοµάδα, φαίνεται πως έχουν οι επιτελείς της πλατείας Βάθη και ο διοικητικός µηχανισµός της ∆οµοκού προκειµένου να σώσουν τα προσχήµατα αναφορικά µε τις πληρωµές των αγροτών µέχρι τις εκλογές.

Βασική και πρασίνισμα 2022 από monitoring, βιολογικά, μεταβιβάσεις εν αναμονή

Οι εκκρεµότητες είναι πολλές και οι πληροφορίες λένε ότι έχουν κινητοποιηθεί όλοι οι εµπλεκόµενοι µήπως προλάβουν να κλείσουν κάποιες από τις τρύπες τόσο από τη φετινή ενιαία ενίσχυση όσο και από υπόλοιπα του περσινού τσεκ και των προγραµµάτων. Ο χρόνος είναι λίγος και οι υποθέσεις µάλλον δύσκολες, ωστόσο ακόµα δεν έχει «χαθεί το παιχνίδι».

Σε αυτά που περιµένουν οι αγρότες είναι και κάποια υπόλοιπα από τη βασική και το πρασίνισµα για όσα αγροτεµάχια ήταν στο monitoring, για τα οποία δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί ο έλεγχος και αφορά περισσότερο την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Αυτό σηµαίνει ότι κάποιοι παραγωγοί αυτής της κατηγορίας δεν πληρώθηκαν την ειδική ενίσχυση βάµβακος, ενώ και κάποιοι άλλοι έχουν ακόµα απλήρωτα βασική και πρασίνισµα για τα αγροτεµάχια που ήταν στον έλεγχο. Όσον αφορά την ειδική ενίσχυση, υπενθυµίζεται ότι έχουν γίνει συνολικά τρεις πιστώσεις, σε καµία από τις οποίες δεν συµπεριελήφθησαν τα αγροτεµάχια που εµπλέκονταν µε το monitoring. Πάντως, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ για την ειδική ενίσχυση βάµβακος του έτους 2022 αίτηση υπέβαλαν 42.609 παραγωγοί, ενίσχυση ύψους 178,8 εκατ. ευρώ έλαβαν 40.946, ενώ 1.663 παραγωγοί δεν πληρώθηκαν, από τους οποίους 320 δεν έχουν προβεί σε καµία παράδοση συσπόρου βάµβακος και δεν µπορούν να λάβουν ενίσχυση και 1.343 παραγωγοί έχουν ευρήµατα από διοικητικό έλεγχο, τηλεπισκόπιση, monitoring ή έχουν υποβάλει διοικητικές πράξεις και δεν έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση τους. Η πληρωµή αυτών των παραγωγών, εφόσον δεν προκύψουν θέµατα µε τα κριτήρια επιλεξιµότητας των εκτάσεων που δηλώθηκαν µε καλλιέργεια βάµβακος, θα γίνει µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου.

Αρκετοί είναι και οι αγρότες µε µεταβιβάσεις από κληρονοµιά ή ενοικίαση, οι φάκελοι των οποίων δεν έχουν πάει ακόµα στα Περιφερειακά Υποκαταστήµατα και δεν έχει γίνει ο σχετικός έλεγχος. Βέβαια, να σηµειωθεί ότι αυτό «σέρνεται» από τον περασµένο ∆εκέµβριο και το γνώριζαν και οι αρµόδιοι των πληρωµών, δεδοµένου ότι στην ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά µε την εξόφληση της ενιαίας αναφέρεται ότι «οι µεταβιβάσεις δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης έτους αιτήσεων 2022, πλην µικρών εξαιρέσεων για τις οποίες απαιτείται επί πλέον έλεγχος ή προσκόµιση δικαιολογητικών».

Στις εκκρεµότητες και κάποιοι παραγωγοί µε συνδεδεµένες σε ψυχανθή σανοδοτικά και κτηνοτροφικά, αλλά και τις ενισχύσεις στα ζωικά για κρέας και γάλα, ενώ ακόµα δεν έχουν πάρει καθόλου χρήµατα οι δικαιούχοι της συνδεδεµένης για τη σποροπαραγωγή, για την πληρωµή της οποίας οι αρµόδιοι του ΟΠΕΚΕΠΕ δεσµεύονται ότι θα γίνει µέσα στον µήνα.


Μέχρι τέλος του µήνα παραστατικά για τις αυτόχθονες φυλές

Από 15 µέχρι και τις 30 του µήνα καλούνται οι ενταγµένοι της 2ης πρόσκλησης της ∆ράσης 10.1.09 «∆ιατήρηση απειλούµενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» να προσκοµίσουν για το έτος εφαρµογής 2022 αντίγραφα των ενηµερωµένων χειρόγραφων µητρώων καταγραφής για όλες τις ενταγµένες εκµεταλλεύσεις των αιγοπροβάτων και των χοιροειδών στις αρµόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες.

Eπισηµαίνεται επίσης ότι τα εν λόγω παραστατικά αποτελούν υποχρέωση για την επαλήθευση και επιβεβαίωση των κριτηρίων επιλεξιµότητας.

Είσπραξη εισφορών ΕΛΓΑ από τσεκ και προγράμματα

Η είσπραξη εισφορών ΕΛΓΑ πραγματοποιείται κυρίως κατά το χρόνο που πρόκειται να κατατεθούν σε αυτόν οι τυχόν απαιτήσεις τους από το Δημόσιο, όπως η ενιαία ενίσχυση, η καταβολή ενισχύσεων από καθεστώτα ή παράλληλες δράσεις κ.λπ., με την πρώτη χρέωση οπωσδήποτε μέχρι το τέλος του έτους αναφοράς της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής. Αυτό ορίζει η τροποποιητική ΚΥΑ (615/132802/2023), που καθορίζει τη διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, τους τρόπους καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ και την ασφαλιστική ενημερότητα των παραγωγών.

Ειδικότερα, καθορίζεται, μεταξύ άλλων, ο τρόπος εξουσιοδότησης του ΕΛΓΑ να εισπράξει την ειδική ασφαλιστική εισφορά αγροτών από τον τραπεζικό τους λογαριασμό. Στην περίπτωση αυτή οι παραγωγοί οφείλουν να υπογράφουν το έντυπο της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής και το γνήσιο της υπογραφής του ίδιου του υπόχρεου ή άλλου νόμιμα εξουσιοδοτημένου για το σκοπό αυτό προσώπου να βεβαιώνεται αρμοδίως, σύμφωνα με το νόμο. Η είσπραξη πραγματοποιείται κυρίως κατά το χρόνο που πρόκειται να κατατεθούν σε αυτόν οι τυχόν απαιτήσεις τους από το Δημόσιο, όπως η ενιαία ενίσχυση, η καταβολή ενισχύσεων από καθεστώτα ή παράλληλες δράσεις κ.λπ. Η πρώτη χρέωση του λογαριασμού γίνεται μέχρι το τέλος του έτους αναφοράς της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής. Η χρέωση των λογαριασμών θα επαναλαμβάνεται σε τακτά διαστήματα μέχρι την ημερομηνία λήξης του χρόνου εμπρόθεσμης καταβολής της εισφοράς.

Πηγή: www.agronews.gr