Αιτήσεις έως τις 30 Ιουνίου καλούνται να κάνουν οι μελισσοκόμοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στα προγράμματα «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» και «Οικονομική ενίσχυση νομαδικής μελισσοκομίας» τα οποία με ΦΕΚ (3277/Β’ και 3273/Β’ του 2023) ενεργοποιήθηκαν στα πλαίσια της προγραμματικής περιόδου 2023-2027.

«Οικονομική ενίσχυση νομαδικής μελισσοκομίας»

Το πρόγραμμα «Οικονομική ενίσχυση νομαδικής μελισσοκομίας» προβλέπει την ενίσχυση των µελισσοκόµων για την κάλυψη µέρους των δαπανών µετακίνησης των µελισσοσµηνών τους. Συνήθως η επιδότηση κυμαίνεται γύρω από τα 6 ευρώ ανά μετακινούμενη κυψέλη. Η υλοποίηση της δράσης εκ µέρους των δικαιούχων, προϋποθέτει ότι µετακινούν κατά τη διάρκεια εκάστου έτους τουλάχιστον το 40% των κατεχοµένων κυψελών. Η σχετική επιδότηση για πρώτη φορά προσαυξάνεται κατά 50% για εκείνους που παράγουν τουλάχιστον 5 χιλιόγραμμα μέλι ανά κατεχόμενη κυψέλη.Για τους δικαιούχους οι οποίοι αξιοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες (π.χ. τεχνολογία «smartphone photo GPS location») και διαβιβάζουν ηλεκτρονικά μέσω ειδικής ψηφιακής εφαρμογής, στις αρμόδιες αρχές ψηφιακό φωτογραφικό υλικό, στο οποίο ευκρινώς διακρίνονται οι μετακινούμενες κυψέλες και το πλήθος αυτών, η ακριβής θέση της τοποθέτησης των κυψελών, με ευανάγνωστο τον μελισσοκομικό κωδικό αριθμό τους, το ακριβές στίγμα της τοποθεσίας μέσω GPS και την ημερομηνία, το ποσό ενίσχυσης ανά επιλέξιμη μετακινούμενη κυψέλη προσαυξάνεται κατά 50%.

∆υνητικοί δικαιούχοι

Ενεργοί µελισσοκόµοι µε τουλάχιστον 110 κατεχόµενες κυψέλες οι οποίοι είναι:

α) φυσικά πρόσωπα µε ενεργό ΚΑ∆ που αντιστοιχεί στην παραγωγή φυσικού µελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης ή/και στην παραγωγή µελισσοσµηνών – παραφυάδων ή/και στην κατηγορία του αγρότη ειδικού καθεστώτος, τα οποία:

αα) είναι επαγγελµατίες αγρότες και δηλώνουν ακαθάριστη αξία της συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής τουλάχιστον 5.000 ευρώ ή

αβ) υπέβαλλαν ΟΣ∆Ε, ή εντάχθηκαν στο καθεστώς των νέων αγροτών ή εγγράφηκαν ως νεοεισερχόµενοι στον αγροτικό τοµέα, για πρώτη φορά εντός των τελευταίων 24 µηνών, από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης συµµετοχής στη ∆ράση,

β) φυσικά πρόσωπα συνταξιούχοι που τηρούν τους όρους των παραγράγων α) και αα).

γ) νοµικά πρόσωπα […]

«Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων»

Το πρόγραμμα «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» αφορά μελισσοκόμους με τουλάχιστον 20 κατεχόμενες κυψέλες. Επιδοτεί:

α) προμήθεια κυψελών αντικατάστασης σε ποσοστό έως 10% επί των κατεχομένων κυψελών,

β) προμήθεια μεμονωμένων κινητών βάσεων, σε ποσοστό έως 20% επί των κατεχομένων κυψελών.

Η μέγιστη καθαρή επιλέξιμη αξία των ειδών των οποίων η αγορά μπορεί να ενισχυθεί στο πλαίσιο της παρούσας, καθορίζεται ως εξής:

α) μέχρι του ποσού 30 ευρώ για κάθε κυψέλης αντικατάστασης,

β) μέχρι του ποσού των 9 για κάθε μεμονωμένη κινητή βάση.

Το ποσό ενίσχυσης για την προμήθεια κυψελών αντικατάστασης κυμαίνεται συνήθως γύρω στα 22 ευρώ ανά κυψέλη. Το τελικό ποσό καθορίζεται ανάλογα το πλήθος των αιτήσεων.

Χρηματοδότηση

Για το πρόγραμμα «Οικονομική ενίσχυση νομαδικής μελισσοκομίας» ο ετήσιος προϋπολογισμός σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο ΚΑΠ είναι 6,13 εκατ. ευρώ, ενώ για το πρόγραμμα «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων», 3,125 εκατ. ευρώ.


Αιτήσεις µέσω GOV ή µέσω των Κέντρων Μελισσοκοµίας

Οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν το αργότερο µέχρι την 30η Ιουνίου 2023 σχετική αίτηση συνοδευόµενη από τα δικαιολογητικά επιλεξιµότητας και παραστατικά υλοποίησης της ∆ράσης σε ειδική ψηφιακή εφαρµογή, η οποία παρέχεται µέσω GOV.gr. Για την ψηφιακή υποβολή της αίτησης συµµετοχής στη ∆ράση και των απαραίτητων δικαιολογητικών – παραστατικών οι δυνητικοί δικαιούχοι, µπορούν εφόσον το επιθυµούν, να απευθύνονται στα κατά τόπους Κέντρα Μελισσοκοµίας, τα οποία λειτουργούν ως κέντρα εξυπηρέτησης των µελισσοκόµων και ως φορείς υποβοήθησης υποβολής της αίτησης στην ειδική ψηφιακή εφαρµογή της παρ. 2 και παρέχουν κάθε απαραίτητη πληροφορία και βοήθεια στους ενδιαφερόµενους. Τα Κέντρα Μελισσοκοµίας παρέχουν, εφόσον του ζητηθεί, κάθε απαραίτητη πληροφορία και βοήθεια στους δικαιούχους, ελέγχουν την πληρότητα
και την εγκυρότητα των δικαιολογητικών επιλεξιµότητας και των παραστατικών υλοποίησης της δράσης που κατατίθενται και ενηµερώνουν τους ενδιαφερόµενους στην περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις ή σφάλµατα, προκειµένου να συµπληρωθεί και να διορθωθεί εγκαίρως
η αίτησή τους.

Γιώργος Κοντονής

Πηγή: www.agronews.gr