Να συγκεντρώνουν τα υπολείµµατα (π.χ καλαµιά) των καλλιεργειών τους, να τα πηγαίνουν σε µία επιχείρηση κοµποστοποίησης, και µετά να προµηθεύονται το κοµπόστ για τις ανάγκες της εκµετάλλευσής τους, λαµβάνοντας επιδότηση ύψους 9 ευρώ το στρέµµα, έχουν τη δυνατότητα οι παραγωγοί αροτραίων καλλιεργειών που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στη δράση «Εφαρµογές κυκλικής οικονοµίας στη γεωργία» στο φετινό πρασίνισµα.

Πρόκειται για µία δράση που αφορά επίσης τα αµπέλια (9,2 ευρώ το στρέµµα), τα δέντρα (12 ευρώ το στρέµµα) και τα κηπευτικά (18 ευρώ το στρέµµα).

Όπως περιγράφεται στο στρατηγικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ, «οι δικαιούχοι αναλαµβάνουν τη δέσµευση να εφαρµόζουν την πρακτική της συγκέντρωση των υπολειµµάτων στις αρόσιµες, του θρυµµατισµού των κλαδεµάτων µετά το κλάδεµα των δέντρων, την επεξεργασία τους µέσω της κοµποστοποίησης και τέλος την κατάλληλη εφαρµογή του κοµπόστ που προκύπτει στην επιφάνεια του εδάφους, η οποία εφαρµογή, πέραν των προαναφερθέντων, µειώνει και τις ανάγκες χρήσης ζιζανιοκτόνων».

Στο πλαίσιο αυτής της δέσµευσης οι δικαιούχοι:

α. Ελέγχουν τα δέντρα και τις καλλιέργειες για ανίχνευση παρουσίας φυτοπαθολογικών προβληµάτων ή εντοµολογικών εχθρών και συγκεντρώνουν τα κλαδέµατα σε κατάλληλους χώρους.

β. εάν δεν εντοπιστούν µολύσµατα είτε χρησιµοποιώντας ίδιο εξοπλισµό είτε µέσω της προµήθειας υπηρεσιών τρίτων προβαίνουν σε θρυµµατισµό των κλαδεµάτων µε διάµετρο µικρότερη των 6-7 εκατοστών και των υπολειµµάτων της καλλιέργειας.

γ. είτε χρησιµοποιώντας ίδιο εξοπλισµό ακολουθούν τη διαδικασία της κοµποστοποίησης των υπολειµµάτων σε ειδικούς χώρους/εγκαταστάσεις είτε προµηθεύονται κοµπόστ για χρήση στις ενισχυόµενες εκτάσεις µονίµων και αρόσιµων καλλιεργειών.

δ. είτε χρησιµοποιώντας ίδιο εξοπλισµό είτε µέσω της προµήθειας υπηρεσιών τρίτων, εφαρµόζουν το κοµπόστ στο έδαφος των αγροτεµαχίων.

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να πραγµατοποιήσουν τόσο στην αρχή όσο και σε τακτά χρονικά διαστήµατα εντός της διάρκειας της δέσµευσης αναλύσεις εδαφών, που να καλύπτουν το σύνολο των αγροτεµαχίων της εκµετάλλευσης που θα ενταχθούν στο µέτρο. Οι αναλύσεις έχουν στόχο την τεκµηρίωση της βελτίωσης της ποιότητας του εδάφους (δοµή και γονιµότητα). Τόσο οι δειγµατοληψίες όσο και οι αναλύσεις πρέπει είναι προσδιορισµένες χωρικά και να εκτελούνται από διαπιστευµένα εργαστήρια και τα αποτελέσµατα θα είναι διαθέσιµα στον οργανισµό πληρωµών και στους ελεγκτικούς µηχανισµούς και θα καταχωρούνται στο ψηφιακό αποθετήριο για χρήση του συστήµατος γεωργικών συµβουλών.

Ο δικαιούχος της παρούσας παρέµβασης δεν επιτρέπεται να ζητήσει άδεια για κάψιµο ακόµα και στις αναφερόµενες στο GAEC 3 περιπτώσεις (φυτοϋγειονοµικά προβλήµατα). Το κάψιµο των φυτικών υπολειµµάτων στις αρόσιµες και των κλαδεµάτων στις µόνιµες αποτελεί παραβίαση της υποχρέωσης που αναλαµβάνεται στο πλαίσιο της παρούσας παρέµβασης.

Γιώργος Κοντονής

Πηγή: www.agronews.gr