Με ποσό που αντιστοιχεί στο 30% της µέσης αξίας των δικαιωµάτων τους πληρώθηκαν οι νεοεισερχόµενοι αγρότες κάτω των 40 ετών το 2022 ανεξαρτήτως αγρονοµικής περιφέρειας, από το σχετικό ειδικό καθεστώς άµεσων ενισχύσεων (Ενίσχυση για Γεωργούς Νεαρής Ηλικίας).

Φέτος όλοι οι δικαιούχοι σύµφωνα µε την εφαρµοστική απόφαση της νέας ΚΑΠ (ΦΕΚ 3072/Β’/2023) θα πληρωθούν µε µία ενιαία τιµή ύψους 7 ευρώ το στρέµµα στην επιλέξιµη γη ανεξαρτήτως του αριθµού των ενεργοποιηµένων δικαιωµάτων τους. Όριο είναι τα 250 στρέµµατα, κάτι που ίσχυε και πέρσι.

Συγκριτικά λοιπόν παρουσιάζονται ορισµένα παραδείγµατα ανάµεσα στα δύο αυτά καθεστώτα:

  • Αγρότης που δηλώνει 40 στρέµµατα ελαιώνα και έχει στην κατοχή του δικαιώµατα µέσης αξίας 60 ευρώ το στρέµµα καλύπτοντας όλη την έκταση που δηλώνει, έλαβε το 2022 ποσό ύψους 720 ευρώ. Φέτος θα λάβει 280 ευρώ.
  • Αγρότης που δηλώνει 200 στρέµµατα σκληρού σίτου και έχει στην κατοχή του δικαιώµατα για τα 100 στρέµµατα µέσης αξίας 20 ευρώ, έλαβε το 2022, 600 ευρώ. Φέτος θα λάβει 1.400 ευρώ.
  • Κτηνοτρόφος µε 250 στρέµµατα βοσκότοπο και δικαιώµατα µέσης αξίας 30 ευρώ που καλύπτουν τα 150 στρέµµατα. Το 2022 πληρώθηκε 1.350 ευρώ. Το 2023 θα πληρωθεί για όλη την επιλέξιµη έκταση, δηλαδή 250 στρέµµατα, µε ποσό 1.750 ευρώ.

Φαίνεται από τα παραπάνω παραδείγµατα πως ουσιαστικά περισσότερο ωφεληµένοι από τις αλλαγές σε αυτό το καθεστώς θα είναι εκείνοι µε σχετικά µικρή µέση αξία δικαιωµάτων ή χαµηλό αριθµό δικαιωµάτων σε σχέση µε την έκταση που δηλώνουν.

Φέτος την επιδότηση θα λάβουν:

  • Όσοι γεννήθηκαν από 01.01.1983 και µετά.
  • Έχουν υποβάλλει πρώτη φορά ΕΑΕ (αίτηση ΟΣ∆Ε) από το έτος 2018 και µετά.
  • Είναι ενεργοί γεωργοί.

Σύµφωνα µε το Άρθρο 15 της εφαρµοστικής για την ΚΑΠ που αφορά τη συµπληρωµατική ενίσχυση γεωργών νεαρής ηλικίας ισχύουν τα εξής:

Η συµπληρωµατική εισοδηµατική στήριξη γεωργών νεαρής ηλικίας, κατά τα οριζόµενα στην ενότητα 4.1.5 του ΣΣ ΚΑΠ, κατ’ αναλογία της βασικής ενίσχυσης είναι ετήσια αποσυνδεδεµένη συµπληρωµατική εισοδηµατική στήριξη του γεωργικού εισοδήµατος των γεωργών νεαρής ηλικίας.

Η στήριξη χορηγείται:

α) Σε Ενεργούς Γεωργούς, φυσικά πρόσωπα µε ανώτατο όριο ηλικίας τα 40 έτη ή σε νοµικά πρόσωπα, που:

αα) Είναι γεωργοί νεαρής ηλικίας που έχουν λάβει στήριξη δυνάµει του άρθρου 50 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 για το υπόλοιπο της πενταετούς περιόδου χορήγησης της, και

αβ) είναι γεωργοί νεαρής ηλικίας που συστήνουν νέα γεωργική εκµετάλλευση για πρώτη φορά την περίοδο 2023-2027.

β) Ως κατ’ αποκοπή ετήσια αποσυνδεδεµένη ενίσχυση ανά επιλέξιµο εκτάριο, και όχι ως επαύξηση της αξίας των δικαιωµάτων του δικαιούχου της στήριξης.

γ) Για µέγιστη διάρκεια πέντε ετών και µέχρι το 2027, αρχής γενοµένης από το πρώτο έτος υποβολής ΕΑΕ ως γεωργός νεαρής ηλικίας και εφόσον πληρείται κατ’ έτος το ηλικιακό κριτήριο.

δ) Mέχρι 25 εκτάρια ανά δικαιούχο ανεξαρτήτως Αγρονοµικής Περιφέρειας.

Η εκτιµώµενη τιµή µονάδας ανέρχεται σε 7 ευρώ/ στρέµµα µε δυνατότητα απόκλισης µεταξύ µιας ελάχιστης τιµής 4,6 ευρώ/στρέµµα και µιας µέγιστης 13 ευρώ/στρέµµα.

Γιώργος Κοντονής

Πηγή: www.agronews.gr