Η κατάργηση των ιστορικών δικαιωµάτων στο τέλος του 2026 εκτιµάται ότι θα προκαλέσει µετακίνηση πόρων βασικής ενίσχυσης µεταξύ των εκµεταλλεύσεων, ύψους 365,24 εκατ. ευρώ ποσό που αντιστοιχεί στο 22,2% του συνόλου των ενισχύσεων (1,648 δισ. ευρώ).

Οι εκµεταλλεύσεις µικρού Οικονοµικού Μεγέθους, µε Τυπική Αξία Παραγωγής µικρότερη των 16.500 ευρώ, θα υποστούν κυρίως την προαναφερόµενη µείωση των άµεσων ενισχύσεων (ήτοι µείωση 253 εκατ. ευρώ που θα εφαρµοσθεί σε 378.000 εκµεταλλεύσεις), σύµφωνα µε το Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ.

Εκτός της ενίσχυσης νεοεισερχόµενων κάτω των 40 όσοι µπήκαν στη γεωργία µε πάνω από 250 στρµ.

Για να είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης των 7 ευρώ το στρέµµα οι νέοι αγρότες θα πρέπει να διαθέτουν εκµετάλλευση φυσικής έκτασης έως 250 στρέµµατα την ηµεροµηνία πρώτης συµµετοχής στην παρέµβαση. Την περίοδο 2023-2027 για την ενίσχυση νεοεισερχόµενων αγροτών κάτω των 40 ετών θα διατεθούν συνολικά 140.000.000 ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 2,64% των πιστώσεων που διατίθενται για άµεσες αποσυνδεδεµένες ενισχύσεις και στο 1,87% που διατίθενται και άµεσες ενισχύσεις. Αντιστοιχεί συγκεκριµένα σε 28 εκατ. ευρώ ανά έτος.

ΤΕΧΝΗΤΟ ΣΠΑΣΙΜΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Το φίλτρο της αναδιανοµής

Καµία εκµετάλλευση δεν επιτρέπεται να διαιρεθεί µε οποιονδήποτε τρόπο, µε τη χρησιµοποίηση καταχρηστικών πρακτικών ή µε τεχνητή δηµιουργία των προϋποθέσεων χορήγησης της αναδιανεµητικής ενόσχυσης, αναφέρει η εφαρµοστική της ΚΑΠ. Ως καταχρηστική πρακτική θα θεωρείται η µεταβίβαση ή εκµίσθωση µέρους της εκµετάλλευσης ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαίρεση αυτής, ιδίως όταν οι δικαιούχοι ενεργούν µεν νοµότυπα, µε µοναδικό όµως σκοπό να αποκοµίσουν παράνοµο οικονοµικό όφελος, καταστρατηγώντας τον σκοπό της χορήγησης της συµπληρωµατικής αναδιανεµητικής εισοδηµατικής στήριξης. Για την εξακρίβωση τεχνητής δηµιουργίας των προϋποθέσεων λήψης της στήριξης ή καταχρηστικής πρακτικής µπορεί ενδεικτικώς να ληφθεί υπόψη:

1) Εάν η σύµβαση µεταβίβασης ή η µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαίρεση της εκµετάλλευσης είναι σύµφωνη µε το εθνικό δίκαιο ή

2) εάν είναι εικονική ή

3) εάν το πρόσωπο προς το οποίο γίνεται, ασκεί τις γεωργικές δραστηριότητες ιδίω ονόματι, για ίδιο λογαριασμό και με δική του ευθύνη και φέρει τον οικονομικό κίνδυνο που συνδέεται με τις δραστηριότητες αυτές.

Γιώργος Κοντονής

Πηγή: www.agronews.gr