Στα 6,5 ευρώ το στρέμμα βοσκότοπου για αιγοπρόβατα και 5,5 ευρώ το στρέμμα για βοοειδή καθορίστηκε η ενίσχυση για μετακινούμενους κτηνοτρόφους σε περίπτωση που μετακινούν το ζωικό τους κεφάλαιο σε ορεινές βοσκήσιμες γαίες για τουλάχιστον τέσσερις συνεχόμενους μήνες, σύμφωνα με την ΥΑ που ορίζει τους όρους καταβολής του «πρασινίσματος» (eco-schemes) για τη δράση «Περιβαλλοντική διαχείριση κτηνοτροφικών συστημάτων».

Με 6,5 ευρώ/στρέμμα το πριμ πρασινίσματος για μετακινούμενους, συν 3 ευρώ για την κατάρτιση σιτηρεσίου

Η δράση «Περιβαλλοντική διαχείριση κτηνοτροφικών συστημάτων» έχει ακόμη ένα σκέλος, που αφορά την κατάρτιση και εφαρμογή βελτιωμένου σιτηρεσίου σε μέσης-καλής κατάστασης βοσκοτόπους, η οποία ορίζεται στα 3 ευρώ το στρέμμα.

Ολόκληρο το ΦΕΚ διαθέσιμο εδώ

Και οι δύο αυτές επιδοτήσεις (μετακινούμενοι, σιτηρέσιο) εξαρτώνται από την κατάσταση του βοσκότοπου, οπότε λόγω της μη ολοκλήρωσης των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης και τη διατήρηση της τεχνικής λύσης και για το 2023, είναι δύσκολο να ενεργοποιηθούν.

Αναλυτικότερα στο ΦΕΚ αναφέρονται τα εξής:

Καθορισμός θεσμικού πλαισίου εφαρμογής της παρέμβασης Π1-31.7 «Περιβαλλοντική διαχείριση κτηνοτροφικών συστημάτων», του άρθρου 31 «Προγράμματα για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων» του καν. 2021/2115, εφεξής οικολογικών προγραμμάτων του Στρατηγικού Σχεδίου (ΣΣ) Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023-2027.

Άρθρο 5 Δικαιούχοι- Όροι ενίσχυσης

1. Δικαιούχοι των οικολογικών προγραμμάτων είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για τους οποίους συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) ’Εχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού,

β) υποβάλλουν αίτηση ενιαίας ενίσχυσης για το ζωικό κεφάλαιο για το όποιο τους κατανέμεται ο ανάλογος βοσκότοπος,

γ) είναι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι στην περίπτωση της δράσης 31.7 Β,

δ) εφαρμόζουν τις απαιτήσεις για την αναγνώριση και καταγραφή των ζώων όπως προβλέπονται στο εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.

2. Οι ενισχύσεις που παρέχονται καλύπτουν δεσμεύσεις που είναι διαφορετικές από τις δεσμεύσεις για τις οποίες χορηγούνται ενισχύσεις δυνάμει των παρεμβάσεων του άρθρου 70 «Περιβαλλοντικές, κλιματικές και άλλες δεσμεύσεις διαχείρισης» του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ), οι οποίες υπερβαίνουν: α) Τις σχετικές Κανονιστικές Απαιτήσεις Διαχείρισης (ΚΑΔ) και τα πρότυπα για την Καλή Γεωργική και Περιβαλλοντική Κατάσταση (ΚΓΠΚ) που ισχύουν στο πλαίσιο της αιρεσιμότητας, σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αρ. 519/135068/5-5-2023 υπουργικής απόφασης, β) τις σχετικές ελάχιστες απαιτήσεις για την καλή διαβίωση των ζώων, καθώς και άλλες σχετικές υποχρεωτικές απαιτήσεις που θεσπίζονται από το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, γ) τις προϋποθέσεις που καθορίζονται για τη διατήρηση της γεωργικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 στοιχείο β) της υπ’ αρ. 519/135068/5-5-2023 υπουργικής απόφασης.

3. Δεν χορηγούνται άμεσες ενισχύσεις σε γεωργούς, όταν το συνολικό ποσό προς καταβολή των άμεσων ενισχύσεων πριν την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και της εφαρμογής διοικητικών κυρώσεων για δεδομένο ημερολογιακό έτος δεν υπερβαίνει τα 150 ευρώ. Η πρόβλεψη αυτή δεν εφαρμόζεται για τους γεωργούς των οποίων η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται στα νησιά του Αιγαίου Πελάγους με εξαίρεση την Εύβοια και την Κρήτη.

4. Για τις ανάγκες του κριτηρίου αποφυγής διπλής χρηματοδότησης με άλλα καθεστώτα του ΣΣ ΚΑΠ, διενεργούνται οι απαιτούμενοι έλεγχοι, πριν την καταβολή της ενίσχυσης.

Παρέμβαση Π1-31.7 Περιβαλλοντική Διαχείριση Κτηνοτροφικών Συστημάτων Τμήμα 1 Δράση 31.7-Β Μετακίνηση από υποβαθμισμένους βοσκοτόπους

Άρθρο 8 Περιγραφή

Ενίσχυση παραγωγών για την μετακίνηση του συνόλου του ζωικού κεφαλαίου (βοειδή, αίγες και πρόβατα) σε ορεινές βοσκήσιμες γαίες για τουλάχιστον τέσσερις συνεχόμενους μήνες το έτος έτσι ώστε από τη μία πλευρά να μειώνεται η πίεση της ποσότητας βιομάζας στους ορεινούς βοσκότοπους που αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς κατά τους ξηρούς μήνες και από την άλλη να μην επιβαρύνονται περαιτέρω οι υποβαθμισμένοι πεδινοί βοσκότοποι από την υπερβόσκηση.

Άρθρο 9 Υποχρεωτικές απαιτήσεις

Τήρηση του προτύπου ΚΓΠΚ 1 περί διατήρησης των μόνιμων βοσκοτόπων βάσει της αναλογίας των μόνιμων βοσκότοπων σε σχέση με τη γεωργική έκταση όπως αυτή καθορίζεται στην υπ’ αρ. 1313/178948/2023 (Β’ 3777) υπουργική απόφαση για την αιρεσιμότητα. Άρθρο 10 Δεσμεύσεις γεωργών Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης οι δικαιούχοι δεσμεύονται ως προς τα ακόλουθα: Διάρκεια παραμονής στον ορεινό βοσκότοπο τουλάχιστον 4 συνεχόμενους μήνες το έτος. Μετακίνηση για το σύνολο του ζωικού κεφαλαίου. Μετακίνηση κατόπιν έκδοσης άδειας διακίνησης από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες. Κατά την διάρκεια των μετακινήσεων να εξασφαλίζεται η πλήρης εφαρμογή των κανόνων ευζωίας. Συμμόρφωση στα διαχειριστικά σχέδια των περιοχών NATURA όπου αυτά υπάρχουν.

Άρθρο 11 Ύψος ενίσχυσης

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης ορίζεται ως εξής:

-Aίγες, πρόβατα: 6,5 ευρώ το στρέμμα

-Bοοειδή 5,5 ευρώ το στρέμμα

Δράση 31.7-Δ Κατάρτιση και εφαρμογή βελτιωμένου σιτηρεσίου σε μέσης-καλής κατάστασης βοσκοτόπους

Άρθρο 12 Περιγραφή

Η δράση συνίσταται στην ενίσχυση για τη κατάρτιση και εφαρμογή προγράμματος κατάλληλου εμπλουτισμού και τελικά βελτιστοποίησης του σιτηρεσίου, σε συνεργασία με σύμβουλο, έτσι ώστε να μειωθούν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στα μηρυκαστικά, και να μειωθεί η χρήση αντιβιοτικών. Ο κτηνοτρόφος σε συνεργασία με το σύμβουλο παρακολουθεί και προσαρμόζει το βελτιωμένο σιτηρέσιο και ενημερώνει ηλεκτρονική εφαρμογή παρακολούθησης των εκπομπών αερίου και της μείωσης της χρήσης αντιβιοτικών. Ο σύμβουλος, για τις ανάγκες της παρούσας δράσης, δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο διαθέτει τίτλο σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωπόνων ή Κτηνιάτρων, με γνώσεις στη διατροφή ζώων, οι οποίες αποδεικνύονται με σχετικό τίτλο σπουδών ή/ και επαγγελματική εμπειρία. Ο σύμβουλος δεν υποχρεούται να είναι πιστοποιημένος από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Άρθρο 14 Δεσμεύσεις

1. Η εκμετάλλευση, σε συνεργασία με σύμβουλο, καταρτίζει και εφαρμόζει σιτηρέσιο με στόχο αφ’ ενός τη μείωση των αερίων θερμοκηπίου και αφετέρου τον εμπλουτισμό της τροφής με φυσικά συστατικά με αντιμικροβιακή δράση έτσι ώστε να συμβάλλει στη μείωση της χρήσης αντιβιοτικών.

2. Τα χαρακτηριστικά του βελτιωμένου σιτηρεσίου δύνανται να είναι ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

α) Μείωση της αναλογίας χονδροειδών προς συμπυκνωμένες ζωοτροφές, έως του βαθμού που δεν δημιουργούνται αρνητικές συνέπειες για τα ζώα,

β) μεγαλύτερη χρήση ψυχανθών έναντι αγροστωδών φυτών,

γ) βελτίωση της ποιότητας των χορηγούμενων ή βοσκούμενων χονδροειδών ζωοτροφών,

δ) βελτίωση του ενσιρώματος με τη χρήση πρόσθετων υλών (ή προμιγμάτων αυτών) εγκεκριμένων για την εν λόγω χρήση σύμφωνα με τον Καν.(ΕΚ) 1831/2003,

ε) αύξηση της συμπερίληψης ελαιούχων σπόρων, καρπών και προϊόντων αυτών, όπως αυτοί περιγράφονται στο κεφάλαιο 2 του Μέρους Γ’ του Παραρτήματος του Καν. (ΕΚ) 68/2013 όπως ισχύει, στ) εφαρμογή διατροφής ακριβείας (κυρίως ως προς τα αμινοξέα),

ζ) συμπερίληψη στο σιτηρέσιο πρώτων υλών ζωοτροφών όπως ζυμών, καθώς και άλλων προϊόντων και παραπροϊόντων που λαμβάνονται μέσω ζύμωσης με χρήση μικροοργανισμών, όπως αυτοί περιγράφονται στο κεφάλαιο 12 του Μέρους Γ’ του Παραρτήματος του Καν. (ΕΚ) 68/2013, όπως ισχύει,

η) συμπερίληψη στο σιτηρέσιο πρόσθετων υλών όπως: ηα) προστατευμένων στη μεγάλη κοιλία αμινοξέων, ηβ) αιθέριων ελαίων (π.χ. ριγανέλαιο κ.λπ.), ηγ) ενζύμων, μικροοργανισμών και άλλων ζωοτεχνικών πρόσθετων υλών, οι οποίες είναι εγκεκριμένες σύμφωνα με τον Καν.(ΕΚ) 1831/2003 και τηρούνται οι ειδικές απαιτήσεις για τους όρους χρήσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό έγκρισης, θ) εφαρμογή οποιασδήποτε τεχνικής διατροφής ή/ και τροποποίησης του σιτηρεσίου ή/και χρήση άλλης πρώτης ή πρόσθετης ύλη ζωοτροφών, η οποία συμβάλει, σύμφωνα με επιστημονικά δεδομένα, στη μείωση των αερίων θερμοκηπίου ή/και της χρήσης αντιβιοτικών, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι λοιπές απαιτήσεις της νομοθεσίας των ζωοτροφών.

3. Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, ο φάκελος δικαιούχου περιέχει, επιπλέον, τα κάτωθι: α) Βεβαίωση του συμβούλου για την εφαρμογή τουλάχιστον μίας εκ των περιγραφόμενων στην παρ. 2 δεσμεύσεων, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ, β) παραστατικά αγοράς προσθέτων υλών ζωοτροφών, προμιγμάτων, πρώτων υλών και συνθέτων ζωοτροφών, και στην περίπτωση ενσωμάτωσης/χρήσης πρόσθετων υλών ή/και προμιγμάτων προσθέτων υλών ή/και σύνθετων ζωοτροφών (π.χ. ισορροπιστής) που περιέχουν πρόσθετες ύλες, προκειμένου για την κάλυψη των απαιτήσεων των περ. δ, στ, η και θ της παρ. 2, παραστατικά (ετικέτες ζωοτροφών, πιστοποιητικά ανάλυσης κ.λπ.) που να το αποδεικνύουν.

4. Οι αποδοχές του συμβούλου καθορίζονται κατά μέγιστο σε ποσοστό έως και 5% της ενίσχυσης που λαμβάνει ο δικαιούχος για την παρούσα δράση, και σε έως 500 ευρώ συνολικά.

Άρθρο 15 Ύψος ενίσχυσης

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης ορίζεται ως εξής:

Aιγοπρόβατα/Βοοειδή: 3 ευρώ το στρέμμα

Η ενίσχυση καλύπτει τις πρόσθετες δαπάνες κατάρτισης, εφαρμογής (αγορά συστατικών σιτηρεσίου), παρακολούθησης και προσαρμογής βελτιωμένου σιτηρεσίου καθώς και οι δαπάνες για την αγορά άδειας χρήσης και την ενημέρωση ηλεκτρονικής εφαρμογής παρακολούθησης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και μείωσης της χρήσης αντιβιοτικών

Πηγή: www.agronews.gr