Κοντά στο στόχο των 5,5 εκατ. στρεµµάτων κινήθηκαν οι αιτήσεις eco-schemes για τη Βιολογική Γεωργία, ενώ ξεπέρασε τις προσδοκίες η συµµετοχή των παραγωγών στη ∆ράση 6 για τη χρήση ψηφιακών εφαρµογών που έχει στην οµπρέλα της ακόµη εννέα οµάδες επιδοτήσεων, σύµφωνα µε πληροφορίες της Agrenda

Όπως αναφέρουν οι έχοντες γνώση των πραγµάτων, µε βάση τα πρώτα στοιχεία από την οριστικοποίηση των 640.416 αιτήσεων ΟΣ∆Ε, οι παραγωγοί που τελικώς δήλωσαν την επιδότηση των Βιολογικών δεν πρόκειται να παρατηρήσουν µεγάλες διαφορές στις επιδοτήσεις από αυτές που προέβλεπαν οι πίνακες ενισχύσεων, µε τα 235 εκατ. ευρώ να προβλέπεται να απορροφόνται πλήρως.

To «σπρώξιµο» από τους µελετητές και το Σχέδιο Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης
Αναφορικά µε τη ∆ράση 6, εδώ συµβαίνουν τα εξής:

  • Πρώτον, η δήλωση συµµετοχής των αγροτών σε αυτή τη ∆ράση έχει να κάνει εν µέρη µε το «σπρώξιµο» από συµβούλους-µελετητές καθώς είναι υποχρεωµένοι οι παραγωγοί να τηρούν Σχέδιο Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ΣΠ∆) το οποίο πληρώνεται. Εξού και η επιδότηση 3 ευρώ το στρέµµα η οποία η ΕΘΕΑΣ έχει ζητήσει να αυξηθεί στα 6 ευρώ.
  • ∆εύτερον, είναι ακόµη αµφίβολο ποιοι τελικώς θα είναι οι παραγωγοί που θα µπουν στον κόπο τελικά να προχωρήσουν σε ΣΠ∆ και ας έχουν δηλώσει τη ∆ράση 6.
  • Τρίτον, όσοι αγρότες επιλέξουν το εργαλείο Fast (Εργαλείο Αειφορίας Φάρµας για τα Θρεπτικά συστατικά) του ΟΠΕΚΕΠΕ, πρέπει να γνωρίζουν πως αυτό καλύπτει µόνο δεσµεύσεις επιδότησης ειδικής θρέψης (π.χ βιοδιεγέρτες, λιπάσµατα µε παρεµποδιστές κ.λπ) και όχι άλλες λειτουργίες που αφορούν τη φυτοπροστασία, σύµφωνα µε πληροφορίες που µένει να επιβεβαιωθούν.
  • Τέταρτον, ακόµη δεν έχουν πιστοποιηθεί οι εφαρµογές που θα είναι κατάλληλες για τη ∆ράση 6, κάτι πάντως που προχωράει από τις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ και σύντοµα θα δηµοσιευτούν.

Οι µεγάλοι έβαλαν βιολογικά, οι µικρο-µεσαίοι έχουν τουλάχιστον την αναδιανεµητικοί και οι πολύ µικροί… στη µοίρα τους

Αυτοί που φαίνεται να κυνήγησαν πιο πολύ τα βιολογικά είναι οι µεγαλύτερες εκµεταλλεύσεις. Στη Βιολογική Γεωργία προφανώς εντάχθηκαν και όσοι είχαν ξεµείνει ως επιλαχόντες στην περασµένη πρόσκληση του ΠΑΑ. Από την άλλη, οι µικρο-µεσαίες που θα λάβουν φέτος την αναδιανεµητική έδειξαν πιο «χλιαρό» ενδιαφέρον. Όσον αφορά τις πολύ µικρές αγροτικές µονάδες και ιδιαίτερα εκείνες που λάµβαναν έως και το 2022 άµεσες ενισχύσεις στα πλαίσια του καθεστώτος «µικροκαλλιεργητών», εκεί δεν φάνηκε να υπάρχει προθυµία.
Η πλήρωµη του καθεστώτος των eco-schemes αναµένεται να γίνει µέσα στο ∆εκέµβριο µαζί µε την εξόφληση της βασικής ενίσχυσης και µένει να φανεί πόσα υπόλοιπα για πληρωµή θα µείνουν για έως τις 30 Ιουλίου του 2024.
Για τον ερχόµενο ∆εκέµβριο προγραµµατίζεται παράλληλα η πληρωµή της αναδιανεµητικής ενίσχυσης και της συµπληρωµατικής ενίσχυσης νεαρών αγροτών.

Γιώργος Κοντονής

Πηγή: www.agronews.gr