Στην ενηµέρωση των αγροτών για το πώς λειτουργεί το σύστηµα monitoring (παρακολούθηση) και τις αλλαγές που µπορούν να κάνουν στις δηλώσεις τους µε βάση τα αποτελέσµατα των φετινών ελέγχων ώστε να µην αντιµετωπίζουν προβλήµατα επιλεξιµότητας τα αγροτεµάχια, προχώρησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως αναφέρει οι παραγωγοί θα δουν αγροτεµάχια µέσω του Συστήµατος Παρακολούθησης να xαρακτηρίζονται ως «πράσινα», «κόκκινα» «κίτρινα» ή «λευκά». Ανάλογα µε το χρώµα, θα πρέπει να προβούν και στις σχετικές ενέργειες, ώστε να πληρωθούν την εξόφληση του ∆εκεµβρίου χωρίς προβλήµατα. Αναλυτικότερα ο ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει:

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανέπτυξε την «Εφαρµογή Αποτελεσµάτων Monitoring» εντός της ΕΑΕ 2023 µέσω της οποίας οι παραγωγοί θα αρχίσουν να ενηµερώνονται ενός του τρέχοντος έτους για τυχόν παρατηρήσεις πιθανής µη συµµόρφωσης και θα ενηµερώνουν τον Οργανισµό για τις ενέργειές τους. Με τις ενέργειες αυτές είναι δυνατόν, αφ’ ενός να διορθώσουν περιπτώσεις µη συµµόρφωσης, αφ’ ετέρου να αποδείξουν ότι τα αγροτεµάχιά τους είναι σύµµορφα µε τους κανόνες επιλεξιµότητας.

Αναλυτικές οδηγίες χρήσης της εφαρµογής θα αναρτηθούν: στο site του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και στην ΕΑΕ 2023.

Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα:

 • Θα υπάρχουν συνεχείς αναρτήσεις στην εφαρµογή διεπαφής. Η κάθε ανάρτηση δεν θα αφορά στο σύνολο των τεµαχίων των παραγωγών. Θα πρέπει οι παραγωγοί και τα ΚΥ∆ να ελέγχουν σε ποια αγροτεµάχια αφορά η κάθε ανάρτηση. Τονίζεται ότι οι αναρτήσεις αφορούν µεµονωµένα αγροτεµάχια κι όχι το σύνολο της δήλωσης.
 • Οι παραγωγοί και τα ΚΥ∆ θα πρέπει να ελέγχουν σε τακτά χρονικά διαστήµατα εάν έχουν αναρτηθεί νεότερα αποτελέσµατα στην εφαρµογή διεπαφής. Θα ανακοινώνεται στο site του
 • Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. η κάθε µία ανάρτηση καθώς και µέχρι πότε θα είναι δυνατή η ενέργεια/απάντηση από τους ενδιαφερόµενους.
 • Οι παραγωγοί και τα ΚΥ∆ συνίσταται να χρησιµοποιούν την εφαρµογή διεπαφής προκειµένου να ενηµερώσουν για τις πιθανές ενέργειες στις οποίες θα προβούν.
 • Σε περίπτωση τροποποίησης του αγροτεµαχίου, το αγροτεµάχιο θα εξεταστεί εκ νέου και το επικαιροποιηµένο αποτέλεσµα θα φορτωθεί στην εφαρµογή διεπαφής.
 • Για τα αγροτεµάχια για τα οποία µετά από επανειληµµένες ειδοποιήσεις δεν έχει γίνει αποστολή αποδεικτικών στοιχείων ή κάποια τροποποίηση στη δήλωση τους, θα λαµβάνουν τη σήµανση «κόκκινο».
 • ∆εν θα λαµβάνονται υπόψη γραπτά αιτήµατα επανεξέτασης, αναφορικά µε αποδεικτικά στοιχεία, ηµεροµηνίες κλπ. Η επικοινωνία θα γίνεται αποκλειστικά µέσω της εφαρµογής διεπαφής.

Επιτρεπόµενες αλλαγές αγροτεµαχίου:

 • Καλλιέργεια.
 • Ποικιλία.
 • Αφαίρεση αιτήµατος βασικής εισοδηµατικής στήριξης/Μ13/Νέων γεωργών/ειδικής ενίσχυσης βάµβακος/συνδεδεµένης ενίσχυσης ρυζιού ή αραβόσιτου.
 • Ψηφιοποίηση – διαγραφή αγροτεµαχίου
 • Κατάτµηση («σπάσιµο» αγροτεµαχίου σε περισσότερα µέρη).
 • ∆ιαγραφή.

Μη Επιτρεπόµενες αλλαγές αγροτεµαχίου:

 • Προσθήκη αιτήµατος βασικής εισοδηµατικής στήριξης/Μ13/Νέων γεωργών/ειδικής ενίσχυσης βάµβακος/συνδεδεµένης ενίσχυσης ρυζιού ή αραβόσιτου.
 • Προσθήκη αγροτεµαχίου.
 • Ο χρωµατισµός των αγροτεµαχίων
 • Το Σύστηµα Παρακολούθησης δεν δίνει ως αποτέλεσµα µετρηθείσα έκταση. Τα αγροτεµάχια µέσω του Συστήµατος Παρακολούθησης χαρακτηρίζονται ως «πράσινα», «κόκκινα» «κίτρινα» ή «λευκά».

«Πράσινα» αγροτεµάχια

Σηµαίνει ότι το αγροτεµάχιο βρέθηκε σύµµορφο (ανά παρέµβαση) και η προσδιορισθείσα έκτασή του θα υπολογιστεί µετά το πέρας των διασταυρωτικών ελέγχων, αφαιρώντας πιθανά µη επιλέξιµα στοιχεία του υποβάθρου (sub για το σύνολο των Νοµών, ilots, subilots extra).

«Κόκκινα» αγροτεµάχια

 • Σηµαίνει ότι το τεµάχιο δεν είναι σύµµορφο. Αφορά αγροτεµάχια για τα οποία µετά από επανειληµµένες ειδοποιήσεις δεν έχει γίνει αποστολή αποδεικτικών στοιχείων ή κάποια τροποποίηση στη δήλωση τους, θα λαµβάνουν τη σήµανση «κόκκινο». Για τα αγροτεµάχια τα οποία έλαβαν τη σήµανση «κόκκινο» κατά την πληρωµή προκαταβολής του Οκτωβρίου 2023, θα σταλούν ειδοποιήσεις σύµφωνα µε τις οποίες θα απαιτούνται επιπρόσθετα στοιχεία/ενέργειες. Τα αγροτεµάχια τα οποία θα συµπεριληφθούν σε δείγµα κλασικού επιτοπίου ελέγχου (λοιπά συνδεδεµένα καθεστώτα, µέτρα ΠΑΑ κλπ.), θα εξαιρούνται αυτοµάτως του ελέγχου Παρακολούθησης, σε όποιο στάδιο και αν βρίσκεται η αίτηση.

«Κίτρινα» αγροτεµάχια

 • Απαιτούνται επιπρόσθετα στοιχεία/ενέργειες, αποστέλλονται ειδοποιήσεις. Συγκεκριµένα, για τα κίτρινα αγροτεµάχια αποτυπώνεται το πιθανό εύρηµα του ελέγχου, το οποίο θα πρέπει να ελεγχθεί από τον παραγωγό:
 • Άλλη καλλιέργεια/κάλυψη γης – εντοπίζεται διαφορετική κάλυψης γης από τη δηλωθείσα
 • Ετερογένεια (Λάθος σχεδίαση) – στο αγροτεµάχιο εντοπίζονται πέραν της µίας διακριτές καλλιέργειες
 • Αστικό / Χέρσο – σε όλο ή σε µέρος του αγροτεµαχίου εντοπίζεται µη επιλέξιµο στοιχείο
 • Αστικό / Χέρσο/ Ετερογένεια – σε όλο ή σε µέρος του αγροτεµαχίου εντοπίζονται και τα δύο ευρήµατα, δλδ αστικό/χέρσο και ετερογένεια
 • Μη επιλέξιµο για ειδικό καθεστώς βάµβακος – το αγροτεµάχιο δεν πληρεί τις προδιαγραφές για την ειδική ενίσχυση βάµβακος
 • Μη επιλέξιµο για συνδεδεµένο καθεστώς – το αγροτεµάχιο δεν πληρεί τις προδιαγραφές για τα συνδεδεµένα καθεστώτα αραβόσιτου ή ρυζιού
 • Μη εντοπισµός άροσης/ κοπής – σε αγροτεµάχια δηλωµένα αγρανάπαυση ή κοφτολίβαδα δεν εντοπίζεται άροση ή κοπή αντίστοιχα εντός του τρέχοντος έτους.

«Λευκά» αγροτεµάχια

 • Σηµαίνει ότι δεν ήταν δυνατή η εξαγωγή οποιοδήποτε συµπεράσµατος. Είναι απαραίτητη η αποστολή φωτογραφίας µε γεωσήµανση µέσω της εφαρµογής AGRISNAP.Συγκεκριµένα, κατά τη διαδικασία ελέγχων µέσω Παρακολούθησης (monitoring), οι γεωργοί καλούνται να αποδείξουν την χρήση γης της εκµετάλλευσής τους. Για το λόγο αυτό, θα γίνει χρήση του εργαλείου AGRISNAP για τη λήψη φωτογραφιών µε γεωσήµανση σε αγροτεµάχια τα οποία θα υποδειχθούν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην παρούσα φάση είναι δυνατή η χρήση του µόνο σε κινητά και tablet µε λογισµικό Android.
 • Πρέπει να γίνει εγκατάσταση της εφαρµογής στο προσωπικό κινητό ή το τάµπλετ.
 • Θα ζητηθεί από την εφαρµογή 5-ψήφιος κωδικός, ο οποίος δύναται να αποτελείται από γράµµατα ή/και από αριθµούς. Ο κωδικός αυτός θα σταλεί στους γεωργούς στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) την οποία έχουν δηλώσει στην ΕΑΕ.
 • Εµφανίζεται η αρχική οθόνη της εφαρµογής, στην οποία απεικονίζονται τα αγροτεµάχια, για τα οποία απαιτείται η λήψη φωτογραφίας. Τα αγροτεµάχια αυτά είναι µε την κωδικοποίηση ΑΦΜ-α/α αγροτεµαχίου.
 • Η επιλογή «Λήψη φωτογραφίας» ενεργοποιείται, µόλις βρεθεί ο παραγωγός εντός των ορίων του συγκεκριµένου αγροτεµαχίου. Είναι απαραίτητη η «Ενηµέρωση τοποθεσίας» πριν τη λήψη της φωτογραφίας. Εάν δεν πραγµατοποιηθεί ο έλεγχος αυτός, υπάρχει η πιθανότητα να ληφθεί φωτογραφία εκτός του αγροτεµαχίου, το οποίο θα φανεί στη συνέχεια κατά τον έλεγχο και η φωτογραφία δεν θα ληφθεί υπόψιν.
 • Εν συνεχεία, και αφού έχει ολοκληρωθεί η λήψη των φωτογραφιών, ο παραγωγός επιλέγεις αυτές που επιθυµεί να στείλει στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προς αξιολόγηση πατώντας «Αποστολή Φωτογραφιών». Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία εµφανίζεται το µήνυµα «Η φωτογραφία σας έχει σταλεί» και οι φωτογραφίες έχουν τη σήµανση «Sent» (στάλθηκε).

Γιώργος Κοντονής

Πηγή: www.agronews.gr