Στο 50% οι αποζημιώσεις Κρατικής Αρωγής για τους μη κατ’ επάγγελμα.

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε στις 28 Μαΐου το νέο πλαίσιο Κρατικής Αρωγής, που προβλέπει εφεξής αποζημιώσεις 50% στους μη κατ’ επάγγελμα αγρότες.

Στο Σχέδιο Νόμου αποσαφηνίζεται το πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης στην οποία εμπίπτουν τα φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κατ’ επάγγελμα αγρότες αλλά είναι κάτοχοι αγροτικών εκμεταλλεύσεων, όπως αυτοί ορίζονται σύμφωνα με το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010.

Στην περίπτωση αυτή θα χορηγείται προκαταβολή έως πενήντα τοις εκατό (50%) της προκαταβολής που χορηγείται στους κατ’ επάγγελμα αγρότες.

Ως προϋπόθεση χορήγησης της ενίσχυσης τίθεται η υποχρέωση υποβολής της δήλωσης ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου και εκπλήρωσης της υποχρέωσης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.ΓΑ. του άρθρου 4 του ν. 3877/2010 (Α΄ 160).

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε 28 Μαΐου στις 20:00 μμ έως την Τρίτη 11 Ιουνίου 2024 και ώρα 20:00, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τίτλο: «Ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών, κρατική αρωγή και προστασία, στεγαστική συνδρομή», όπου, μεταξύ άλλων ρυθμίσεων, περιλαμβάνονται τροποποιήσεις στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για την κρατική αρωγή σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις που πλήττονται από φυσικές καταστροφές.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με εν λόγω το νομοσχέδιο επιδιώκεται η αντιμετώπιση μιας σειράς ζητημάτων, τα οποία πηγάζουν από την ίδια αιτία, δηλαδή την αυξανόμενη ένταση της κλιματικής κρίσης, η οποία οδηγεί στην ολοένα και συχνότερη εκδήλωση καταστροφικών φυσικών φαινομένων, όπως πυρκαγιών, πλημμυρών, τυφώνων και άλλων.

Τα ειδικότερα ζητήματα που πραγματεύεται το νομοσχέδιο είναι:

α) η επέκταση της ιδιωτικής ασφαλιστικής κάλυψης έναντι των ανωτέρω φαινομένων, μέσω της καθιέρωσης της υποχρεωτικής ασφάλισης μεγάλων επιχειρήσεων,

β) η ενίσχυση του ήδη υφιστάμενου πλαισίου κρατικής αρωγής, με πρόβλεψη αποτελεσματικότερων μέτρων άμβλυνσης και αντιμετώπισης των υλικών συνεπειών των διαφόρων φυσικών καταστροφών,

γ) η πρόβλεψη ενός ειδικού πλαισίου παροχής στεγαστικής συνδρομής στους πληγέντες,

δ) η παροχή διευκολύνσεων σχετικά με χορηγηθείσες ενισχύσεις,

ε) η διευθέτηση οργανωτικών θεμάτων των υπηρεσιών και υπηρεσιακών θεμάτων των υπαλλήλων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, που είναι επιφορτισμένοι με την αντιμετώπιση των καταστροφών στο πεδίο και

στ) η εισαγωγή διατάξεων που αντιμετωπίζουν μερικότερα ζητήματα διοικητικής φύσης και κοινωνικού ενδιαφέροντος, τα οποία προκύπτουν κατά την αντιμετώπιση των συνεπειών μεγάλων φυσικών καταστροφών.

Οι διατάξεις με αγροτικό ενδιαφέρον

Οι ρυθμίσεις που αφορούν τον αγροτικό τομέα, περιέχονται στο κεφάλαιο Γ και επιδιώκουν την τροποποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για την κρατική αρωγή, με στόχο την αρτιότερη και δικαιότερη στήριξη των πληγέντων από φυσικές καταστροφές και θεομηνίες, καθώς και την συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου ως προς την οριοθέτηση πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αγροτικές περιοχές, χωρίς να διαθέτουν κτιριακές εγκαταστάσεις.

Αναλυτικά:

Άρθρο 6: Με την προτεινόμενη διάταξη αναδιαμορφώνεται το πλαίσιο επιχορήγησης κατ’ επάγγελμα αγροτών, ώστε να διευκρινιστεί το υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής, με χρήση της ορολογίας του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα αποζημίωσης ζημιών που συνήθως καλύπτονται από τον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, μέσω του μηχανισμού κρατικής αρωγής. Τέλος, διευκρινίζεται ότι δεν καλύπτονται από το πλαίσιο της κρατικής αρωγής ζημίες που καλύπτονται από άλλα καθεστώτα ενίσχυσης

Άρθρο 7: Αποσαφηνίζεται το πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης στην οποία εμπίπτουν τα φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κατ’ επάγγελμα αγρότες αλλά είναι κάτοχοι αγροτικών εκμεταλλεύσεων, όπως αυτοί ορίζονται σύμφωνα με το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010. Στην περίπτωση αυτή θα χορηγείται προκαταβολή έως πενήντα τοις εκατό (50%) της προκαταβολής που χορηγείται στους κατ’ επάγγελμα αγρότες.

Ως προϋπόθεση χορήγησης της ενίσχυσης τίθεται η υποχρέωση υποβολής της δήλωσης ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου και εκπλήρωσης της υποχρέωσης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.ΓΑ. του άρθρου 4 του ν. 3877/2010 (Α΄ 160).

Άρθρο 8: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης ενισχύσεων σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στις οριοθετήσεις του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθώς δεν έχουν αγροτικό χαρακτήρα, ούτε στις οριοθετήσεις του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθώς δεν διαθέτουν κτηριακές εγκαταστάσεις.

Προς τον σκοπό αυτό, διευκρινίζεται ότι στην οριοθέτηση της παρ. 1 εντάσσονται και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αγροτικές περιοχές, χωρίς να διαθέτουν κτιριακές εγκαταστάσεις, όπως θερμοκήπια και φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.

Άρθρο 9: Με την προτεινόμενη ρύθμιση, διευκρινίζονται οι προϋποθέσεις επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων για ζημίες σε φυτικά μέσα παραγωγής. Περαιτέρω, προβλέπεται η επιχορήγηση του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, για την καταβολή της επιχορήγησης και της σχετικής προκαταβολής, από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, χωρίς να απαιτείται να πρόκειται για τον τακτικό προϋπολογισμό του προαναφερόμενου υπουργείου.

Άρθρο 10: Εισάγεται οριζόντια ρύθμιση για τη ρύθμιση της αρμοδιότητας επιχορήγησης, σε περίπτωση φυσικών καταστροφών που εκδηλώνονται μετά την 30ή.9.2023, σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις, με σκοπό την αποφυγή στρεβλώσεων ως προς τις καταβολές σε δικαιούχους

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις

Αναλυτικές οι ρυθμίσεις για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις έχουν ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΩΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 6

Επιχορήγηση κατ’ επάγγελμα αγροτών – Αντικατάσταση άρθρου 11 ν. 4797/2021

Το άρθρο 11 του ν. 4797/2021 (Α’ 66), περί επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 11

Επιχορήγηση κατ’ επάγγελμα αγροτών

 1. Για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, σύμφωνα με τα στοιχεία εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του άρθρου 1 του ν. 3874/2010 (Α’ 151) και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις της περ. δ) του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 οι οποίες ανήκουν σε νομικά πρόσωπα, εφαρμόζονται τα άρθρα 4, περί επιχορήγησης επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων, 5 περί επιχορήγησης ασφαλισμένων επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων, 7 περί διαδικασίας επιχορήγησης επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων και 8 περί διαδικασίας προκαταβολής επιχορήγησης σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς. Η επιχορήγηση και η προκαταβολή έναντι επιχορήγησης του προηγούμενου εδαφίου δεν καλύπτουν ζημιές οι οποίες καλύπτονται από τους Κανονισμούς του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων οι οποίοι εκδίδονται σύμφωνα με τον ν. 3877/2010 (Α΄ 160) για την ασφάλιση της φυτικής παραγωγής και του ζωικού κεφαλαίου ή από τον εκάστοτε Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται σύμφωνα με το ν.δ. 131/1974 (Α΄ 320) ή από λοιπά καθεστώτα ενίσχυσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και ζημιές σε φυτική παραγωγή ή φυτικό κεφάλαιο.
 2. Κατ’ εξαίρεση της παρ. 1, με κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής του άρθρου 13 και αιτήματος του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δύναται να χορηγούνται ενισχύσεις οι οποίες θα χορηγούνταν βάσει του εκάστοτε Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και αφορούν σε ζημιές σε στοιχεία ενεργητικού της παρ. 3 του άρθρου 4. Με όμοια απόφαση εξειδικεύονται κάθε φορά το πεδίο εφαρμογής και οι καλυπτόμενες ζημιές και καθορίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
 3. Προϋπόθεση για την επιχορήγηση του παρόντος είναι οι αγρότες να έχουν υποβάλει τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου και να έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων από την υποχρεωτική ασφάλιση του άρθρου 4 του ν. 3877/2010.».

Άρθρο 7

Επιχορήγηση μη κατ’ επάγγελμα αγροτών – Αντικατάσταση άρθρου 12 ν. 4797/2021

Το άρθρο 12 του ν. 4797/2021 (Α΄ 66), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 12

Επιχορήγηση μη κατ’ επάγγελμα αγροτών

 1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στις οποίες παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων ή σε μέγεθος καταστροφής, δύναται να εφαρμόζονται τα άρθρα 4, περί επιχορήγησης επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων, 5 περί επιχορήγησης ασφαλισμένων επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων, 7 περί διαδικασίας επιχορήγησης επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων, 8 περί διαδικασίας προκαταβολής επιχορήγησης σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, 11 περί επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων, και στα φυσικά πρόσωπα κατόχους αγροτικών εκμεταλλεύσεων της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 (Α’ 151) σύμφωνα με τα στοιχεία εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), μετά από κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στις περιπτώσεις αυτές, η παρεχόμενη επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό που δεν ξεπερνά το πενήντα τοις εκατό (50%) της επιχορήγησης που καθορίζεται με την απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 7 για επιχειρήσεις. Η παρεχόμενη προκαταβολή έναντι επιχορήγησης ανέρχεται σε ποσοστό που δεν ξεπερνά το πενήντα τοις εκατό (50%) της προκαταβολής που καθορίζεται με την απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 8 για επιχειρήσεις, τηρουμένων των λοιπών όρων και προϋποθέσεων της παρ. 4 του άρθρου 4 και των άρθρων 5, 7, 8 και 11. Προϋπόθεση για την επιχορήγηση του παρόντος είναι οι κάτοχοι αγροτικών εκμεταλλεύσεων να έχουν υποβάλει τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου και να έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων από την υποχρεωτική ασφάλιση του άρθρου 4 του ν. 3877/2010 (Α΄ 169), περί ασφάλισης στον ΕΛ.Γ.Α..
 2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στις οποίες παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων ή σε μέγεθος καταστροφής, σε φυτικά μέσα παραγωγής, όπως δενδρώδεις καλλιέργειες ή αμπέλια, με κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δύναται να παρέχεται επιχορήγηση ποσοστού που δεν ξεπερνά το πενήντα τοις εκατό (50%) της επιχορήγησης που καθορίζεται με την απόφαση της παρ. 12 του άρθρου 12Β περί επιχορήγησης για ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής, σε φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κατ’ επάγγελμα αγρότες σύμφωνα με τα στοιχεία του Μ.Α.Α.Ε., αλλά παρουσιάζουν αγροτικό εισόδημα, τηρουμένων των λοιπών όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών των άρθρων 4 και 12Β. Για τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου δύναται να παρέχεται προκαταβολή έναντι του συνολικού ποσού της επιχορήγησης, μετά από εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής του άρθρου 13, τηρουμένων των λοιπών όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών της παρ. 4 του άρθρου 4 και των παρ. 6 έως 9 του άρθρου 12Β.».

Άρθρο 8

Οριοθέτηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων – Τροποποίηση άρθρου 12Α ν. 4797/2021

Στο άρθρο 12Α του ν. 4797/2021 (Α΄ 66), περί οριοθέτησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων, α) στην παρ. 1 η λέξη «θεομηνίες» αντικαθίσταται με τη λέξη «φυσικές καταστροφές», β) στην παρ. 2 οι λέξεις «Το παρόν» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Η παρ. 1», γ) προστίθενται παρ. 3 και 4, και το άρθρο 12Α διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 12Α

Οριοθέτηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων

 1. Στην περίπτωση κατά την οποία παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων ή σε μέγεθος καταστροφής και στην περίπτωση που οι πληγείσες από φυσικές καταστροφές περιοχές περιλαμβάνουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις και δε δύναται να οριοθετηθούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και Εσωτερικών, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (Α’ 25), δύναται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής του άρθρου 13, να ρυθμίζονται τα θέματα οριοθέτησης των πληγεισών περιοχών και διαπίστωσης της έκτασης των ζημιών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
 2. Η παρ. 1 ισχύει από την 1η Ιουνίου 2020.
 3. Η οριοθέτηση της παρ. 1 καταλαμβάνει και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αγροτικές περιοχές, χωρίς να διαθέτουν κτιριακές εγκαταστάσεις, όπως θερμοκήπια και φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.
 4. Η παρ. 3 ισχύει για φυσικές καταστροφές που εκδηλώθηκαν μετά την 27η.6.2023.».


Άρθρο 9

Διαδικασία επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων για ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής – Τροποποίηση παρ. 1, 9 και 13 άρθρου 12Β ν. 4797/2021

 1. Στην παρ. 1 του άρθρου 12Β του ν. 4797/2021 (Α΄ 66), περί της διαδικασίας επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων για ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής, η φράση «σχετικά με την επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των εν λόγω ζημιών» αντικαθίσταται από τη φράση «δύναται να παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των εν λόγω ζημιών», επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
  «1. Σε περίπτωση αγροτικών εκμεταλλεύσεων που επλήγησαν από θεομηνία, ειδικά για τις ζημιές που έχουν υποστεί σε φυτικά μέσα παραγωγής, όπως δενδρώδεις καλλιέργειες ή αμπέλια, κατά παρέκκλιση των άρθρων 7 και 8 και εφόσον δεν καλύπτονται από τους κανονισμούς του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, οι οποίοι εκδίδονται σύμφωνα με τον ν. 3877/2010 (Α’ 160), δύναται να παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των εν λόγω ζημιών, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, εφαρμοζόμενης αναλογικά της παρ. 4 του άρθρου 4.».
 2. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 12Β του ν. 4797/2021, περί της διαδικασίας επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων για ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής, διαγράφεται η λέξη «τακτικό», στο τρίτο εδάφιο επικαιροποιείται η αρμόδια υπηρεσία και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:
  «9. Η χορήγηση της προκαταβολής της επιχορήγησης πραγματοποιείται μέσω του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων. Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων επιχορηγείται, αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό, ισόποσα με το τελικό ποσό της προκαταβολής της επιχορήγησης, από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως αυτό καθορίζεται με την απόφαση της παρ. 8. Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων ελέγχει τα στοιχεία των δικαιούχων και των λοιπών προϋποθέσεων και προβαίνει στην εκκαθάριση και πληρωμή στους δικαιούχους, της προκαταβολής, κοινοποιώντας τα στοιχεία της πληρωμής στη Γενική Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής και Συντονισμού του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την απόφαση της παρ. 8 ή με όμοια απόφαση δύναται να καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.».
 3. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 13 του άρθρου 12Β του ν. 4797/2021, περί της διαδικασίας επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων για ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής, διαγράφεται η λέξη «τακτικό», στο τρίτο εδάφιο επικαιροποιείται η αρμόδια υπηρεσία και η παρ. 13 διαμορφώνεται ως εξής:
  «13. Η καταβολή της επιχορήγησης πραγματοποιείται μέσω του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων. Για τον σκοπό αυτό ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων επιχορηγείται ισόποσα με το τελικό ποσό της επιχορήγησης, από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως αυτό καθορίζεται με την απόφαση της παρ. 12. Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων και των λοιπών προϋποθέσεων και προβαίνει στην εκκαθάριση και πληρωμή στους δικαιούχους, αφαιρουμένου του ποσού της προκαταβολής της παρ. 5, της ενίσχυσης πρώτης αρωγής του άρθρου 6 και της ενίσχυσης πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης του άρθρου δωδέκατου της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α΄ 143), κοινοποιώντας τα στοιχεία της πληρωμής στη Γενική Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής και Συντονισμού του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Για τον σκοπό αυτό η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων παρέχει τη σχετική πληροφόρηση για τις ενισχύσεις πρώτης αρωγής στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων. Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύναται να καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.».

Άρθρο 10

Ρυθμίσεις για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις – Προσθήκη άρθρου 12Γ στον ν. 4797/2021

Στον ν. 4797/2021 (Α΄66) προστίθεται άρθρο 12Γ ως εξής:

«Άρθρο 12Γ

Ρυθμίσεις για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις

 1. Για φυσικές καταστροφές που εκδηλώνονται μετά την 30ή Σεπτεμβρίου 2023 τα άρθρα 4, περί επιχορήγησης επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων, 5 περί επιχορήγησης ασφαλισμένων επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων, 7 περί διαδικασίας επιχορήγησης επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων, 8 περί διαδικασίας προκαταβολής επιχορήγησης σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, 11 περί επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων και 12 περί επιχορήγησης αγροτών, εφαρμόζονται για αγροτικές εκμεταλλεύσεις που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα μόνο κατόπιν εισήγησης της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής του άρθρου 13, μετά από αίτημα του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία καθορίζονται το πεδίο εφαρμογής, οι καλυπτόμενες ζημιές και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή τους.
 2. Για φυσικές καταστροφές που εκδηλώνονται μετά την 30ή Σεπτεμβρίου 2023 τα άρθρα 6 και 9 εφαρμόζονται για αγροτικές εκμεταλλεύσεις που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα μόνο κατόπιν εισήγησης της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής του άρθρου 13, μετά από αίτημα του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 3. Για φυσικές καταστροφές που εκδηλώνονται μετά την 30ή Σεπτεμβρίου 2023 τα άρθρα 12Α περί οριοθέτησης και 12Β περί επιχορήγησης και προκαταβολής για ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής εφαρμόζονται μόνο κατόπιν εισήγησης της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής του άρθρου 13, μετά από αίτημα του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 4. Για φυσικές καταστροφές που εκδηλώνονται μετά την 30ή Σεπτεμβρίου 2023, οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα εμπίπτουν στον ορισμό των δικαιούχων κρατικής αρωγής του άρθρου 3 μόνο κατόπιν εισήγησης της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής του άρθρου 13, μετά από αίτημα του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.».

Για περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχή στην διαβούλευση επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: http://www.opengov.gr/civilprotection/?p=7326

Πηγή: www.agronews.gr