Με 12 μέλη φυτική και 8 ζωική, πριμ έως 100.000 για τη σύσταση Ομάδας.

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ το θεσμικό πλαίσιο του Μέτρου Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών που προσφέρει 5ετή στήριξη έως 100.000 ευρώ ετησίως για την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων, ανάλογα την αξία παραγωγής που διαθέτει ο δικαιούχος στο εμπόριο.

Σημειώνεται πως το Μέτρο αυτό είχε τεθεί σε διαβούλευση το καλοκαίρι του 2023, ήταν να προκηρυχθεί τον περασμένο Δεκέμβριο, ωστόσο έως σήμερα δεν υπήρχε κάποια εξέλιξη. Πλέον αναμένεται και η επίσημη πρόσκληση, η οποία εκτός απροόπτου θα βγει στον «αέρα» τις επόμενες ημέρες.

Αναλυτικότερα στο ΦΕΚ αναφέρονται τα εξής:

Δικαιούχοι

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν νέες Ομάδες Παραγωγών και Οργανώσεις Παραγωγών, οι οποίες έχουν έδρα στην ελληνική επικράτεια, έχουν αναγνωριστεί επίσημα μετά τη δημοσίευση του ν. 4384/2016 (Α΄ 78), ανήκουν στην κατηγορία των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003(2003/361/ΕΚ) με σκοπό σύμφωνο με το άρθρο 77 του Κανονισμού 2021/2115, δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την αναγνώριση και ο ελάχιστος αριθμός μελών κατά την αναγνώριση είναι ο εξής:

α) Για τις Ομάδες Παραγωγών φυτικής κατεύθυνσης είναι δώδεκα (12) και ελάχιστη αξία διακινούμενης παραγωγής 100.000,00 ευρώ. Κατά παρέκκλιση, για τις βιολογικές Ομάδες Παραγωγών, το σύνολο των νήσων εκτός Κρήτης και Ευβοίας και τις ορεινές περιοχές, τα όρια διαμορφώνονται σε έξι (6) και 50.000 ευρώ, αντίστοιχα.

β) Για τις Ομάδες Παραγωγών ζωικής κατεύθυνσης είναι οκτώ (8) και ελάχιστη αξία διακινούμενης παραγωγής 100.000,00 ευρώ. Κατά παρέκκλιση, για τις βιολογικές Ομάδες Παραγωγών, το σύνολο των νήσων εκτός Κρήτης και Ευβοίας και τις ορεινές περιοχές, τα όρια διαμορφώνονται σε πέντε (5) μέλη και 50.000 ευρώ, αντίστοιχα.

γ) Για τις Οργανώσεις Παραγωγών φυτικής κατεύθυνσης είναι τριάντα (30) και ελάχιστη αξία διακινούμενης παραγωγής 300.000,00 ευρώ. Κατά παρέκκλιση, για τις βιολογικές Οργανώσεις Παραγωγών, το σύνολο των νήσων εκτός Κρήτης και Ευβοίας και τις ορεινές περιοχές τα όρια διαμορφώνονται σε δεκαπέντε (15) και 150.000 ευρώ, αντίστοιχα.

δ) Για τις Οργανώσεις Παραγωγών ζωικής κατεύθυνσης είναι είκοσι (20) και ελάχιστη αξία διακινούμενης παραγωγής 300.000,00 ευρώ. Κατά παρέκκλιση, για τις βιολογικές Οργανώσεις Παραγωγών, το σύνολο των νήσων εκτός Κρήτης και Ευβοίας και τις ορεινές περιοχές, τα όρια διαμορφώνονται σε δέκα (10) και 150.000 ευρώ, αντίστοιχα.

Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων. Ποσά και ποσοστά στήριξης

1. Η οικονομική στήριξη για τη σύσταση των νέων Ομάδων Παραγωγών, Οργανώσεων Παραγωγών χορηγείται σε ετήσια βάση με τη μορφή ποσού στήριξης που αποτελεί ποσοστό επί της ετήσιας διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής του/των προϊόντος / προϊόντων της Ομάδας Παραγωγών ή Οργάνωσης Παραγωγών, μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του αιτήματος στήριξης. Η ενίσχυση χορηγείται για τα έτη που υπολείπονται της πενταετίας, μετά την οριστική υποβολή της αίτησης στήριξης και με την προϋπόθεση επίτευξης των στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου.

2. Οι δόσεις καταβάλλονται μία κάθε έτος μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης και μετά από πρόσκληση από τον αρμόδιο φορέα και με την υποβολή σχετικής αίτησης από τον δικαιούχο. Οι δόσεις καταβάλλονται για τα έτη που υπολείπονται της πενταετίας από την υποβολή της αίτησης στήριξης και τη συμπλήρωση αντίστοιχου ημερολογιακού έτους από την αναγνώριση της Ομάδας Παραγωγών / Οργάνωσης Παραγωγών. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ή ο ΕΦ στον οποίο εκχωρείται η αρμοδιότητα πρέπει να καταβάλλει την τελευταία δόση μόνο αφού ελέγξει την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.

3. Ο υπολογισμός της αξίας παραγωγής για κάθε δόση προκύπτει από την ετήσια αξία της διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής της Ομάδας Παραγωγών ή Οργάνωσης Παραγωγών. Ειδικά η αξία παραγωγής περιλαμβάνεται ως εκτίμηση στο επιχειρηματικό σχέδιο για τα έτη που υπολείπονται της πενταετίας και επαληθεύεται από τα αντίστοιχα παραστατικά και τη βεβαίωση της αξίας της εμπορευθείσας παραγωγής από ορκωτό λογιστή εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ελεγκτών της ΕΛΤΕ, για το προϊόν ή τα προϊόντα που έχει αναγνωριστεί η Ομάδα Παραγωγών / Οργάνωση Παραγωγών, για κάθε ημερολογιακό έτος της πενταετίας από την αναγνώρισή της.

4. Το ποσό στήριξης καταβάλλεται ανά έτος ως ακολούθως: Τεύχος B’ 3856/03.07.2024 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39209 • 10% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 1ο έτος μετά την αναγνώριση (σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 8 σημείο β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115) • 8% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 2ο έτος μετά την αναγνώριση • 6% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 3ο έτος μετά την αναγνώριση • 4% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 4ο έτος μετά την αναγνώριση • 2% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 5ο έτος μετά την αναγνώριση.

5. Το ποσό στήριξης δεν συνδέεται με επιλέξιμες δαπάνες ή κόστη. Ωστόσο, στην αναλυτική λογιστική καταχώρηση των δαπανών κατά κατηγορία, πρέπει να εμφανίζονται δαπάνες που είναι συναφείς με την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και τις λειτουργικές δαπάνες.

6. Ο προϋπολογισμός ένταξης υπολογίζεται ως το άθροισμα των ετήσιων εκτιμώμενων ποσών πληρωμής, όπως προκύπτει από τον σχετικό πίνακα του επιχειρηματικού σχεδίου και δε δύναται να αυξηθεί.

7. Η ετήσια στήριξη κάθε δικαιούχου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ.

8. Η ενίσχυση δεν μπορεί να διανέμεται στα μέλη της Ομάδας Παραγωγών / Οργάνωσης Παραγωγών.

Ολόκληρο το ΦΕΚ είναι διαθέσιμο εδώ

Αναλυτικά τα 26 άρθρα του ΦΕΚ έχουν ως εξής:

Άρθρο 1

Στόχος της Παρέμβασης

Στόχος της παρέμβασης είναι η συνεργασία των γεωργών κτηνοτρόφων και η ενθάρρυνσή τους να συστήσουν / συμμετάσχουν σε συλλογικά σχήματα (ομάδες παραγωγών ή οργανώσεις παραγωγών) στον τομέα της γεωργίας / κτηνοτροφίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν από κοινού τις νέες προκλήσεις της αγοράς και να ενισχύσουν τη θέση τους στην αλυσίδα αξίας της αγροδιατροφής.

Άρθρο 2

Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

1. “Ομάδα παραγωγών / οργάνωση παραγωγών”: Όπως ορίζονται με την υπ’ αρ. 397/18235/16.2.2017 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αρμόδια Αρχή, διαδικασία και δικαιολογητικά αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και των Ενώσεων τους (Ε.Ο.Π.), καθώς και των Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.)» (Β’ 601).

2. “Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ)”: Το πληροφοριακό σύστημα του άρθρου 56 του ν. 4914/2022 (Α’ 61), όπως ισχύει.

3. “Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΟΠΣΚΑΠ)”: Το πληροφοριακό σύστημα του άρθρου 58 του ν. 4914/2022 (Α’ 61).

4. “Γεωργός νεαρής ηλικίας”: Όπως ορίζονται στις παρ. 18, 19 και 21 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 519/ 135068/5.5.2023 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός οριζοντίων θεμάτων για την εφαρμογή των παρεμβάσεων άμεσων ενισχύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 και το Στρατηγικό Σχέδιο της Ελλάδας για την ΚΑΠ 2023-2027» (B’ 3071), όπως ισχύει.

5. “Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ)”: Το μητρώο του άρθρου 1 του ν. 3874/2010 (Α’ 151), όπως ισχύει.

6. “Καθετοποίηση της παραγωγής”: Η επέκταση των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης ώστε να περιλαμβάνει και άλλα διαδοχικά στάδια της παραγωγής ενός προϊόντος που μπορεί να περιλαμβάνει και την τελική διάθεσή του.

7. “Διαφοροποίηση της παραγωγής”: Η επέκταση της παραγωγής μιας επιχείρησης σε νέα προϊόντα τα οποία συνάδουν με τα προϊόντα δραστηριοποίησης της επιχείρησης.

Άρθρο 3

Αρμόδιοι Φορείς

Αρμόδιες Υπηρεσίες για τη Διαχείριση, Συντονισμό, Παρακολούθηση και Υλοποίηση της Εφαρμογής της Παρέμβασης Π3-77-1.1 του ΣΣ ΚΑΠ, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, είναι οι οριζόμενες στα άρθρα 6, 12, 13, 16 και 65 του ν. 4914/2022 (Α’ 61).

1. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ελλάδας (ΣΣ ΚΑΠ) 2023 2027 είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και υλοποίηση της Παρέμβασης Π3-77-1.1 εκτός των αρμοδιοτήτων που έχει εκχωρήσει στην ΕΥΕ ΠΑΑ [άρθρα 12, 13 και 65 του ν. 4914/2022 (Α’ 61)], ως Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ), σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

2. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΕ ΠΑΑ), ως ΕΦ, έχει την ευθύνη για την έκδοση του θεσμικού πλαισίου, την εφαρμογή, υλοποίηση και παρακολούθηση της Παρέμβασης Π3-77-1.1.

3. Αρμόδιος φορέας πληρωμών είναι ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), ο οποίος έχει την ευθύνη της καταβολής των ενισχύσεων.

Άρθρο 4

Δικαιούχοι

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν νέες Ομάδες Παραγωγών και Οργανώσεις Παραγωγών, οι οποίες έχουν έδρα στην ελληνική επικράτεια, έχουν αναγνωριστεί επίσημα μετά τη δημοσίευση του ν. 4384/2016 (Α’ 78), ανήκουν στην κατηγορία των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003(2003/361/ΕΚ) με σκοπό σύμφωνο με το άρθρο 77 του Κανονισμού 2021/2115, δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την αναγνώριση και ο ελάχιστος αριθμός μελών κατά την αναγνώριση είναι ο εξής:

α) Για τις Ομάδες Παραγωγών φυτικής κατεύθυνσης είναι δώδεκα (12) και ελάχιστη αξία διακινούμενης παραγωγής 100.000,00 ευρώ. Κατά παρέκκλιση, για τις βιολογικές Ομάδες Παραγωγών, το σύνολο των νήσων εκτός Κρήτης και Ευβοίας και τις ορεινές περιοχές, τα όρια διαμορφώνονται σε έξι (6) και 50.000 ευρώ, αντίστοιχα.

β) Για τις Ομάδες Παραγωγών ζωικής κατεύθυνσης είναι οκτώ (8) και ελάχιστη αξία διακινούμενης παραγωγής 100.000,00 €. Κατά παρέκκλιση, για τις βιολογικές Ομάδες Παραγωγών, το σύνολο των νήσων εκτός Κρήτης και Ευβοίας και τις ορεινές περιοχές, τα όρια διαμορφώνονται σε πέντε (5) μέλη και 50.000 ευρώ, αντίστοιχα.

γ) Για τις Οργανώσεις Παραγωγών φυτικής κατεύθυνσης είναι τριάντα (30) και ελάχιστη αξία διακινούμενης παραγωγής 300.000,00 €. Κατά παρέκκλιση, για τις βιολογικές Οργανώσεις Παραγωγών, το σύνολο των νήσων εκτός Κρήτης και Ευβοίας και τις ορεινές περιοχές τα όρια διαμορφώνονται σε δεκαπέντε (15) και 150.000 ευρώ, αντίστοιχα.

δ) Για τις Οργανώσεις Παραγωγών ζωικής κατεύθυνσης είναι είκοσι (20) και ελάχιστη αξία διακινούμενης παραγωγής 300.000,00 ευρώ. Κατά παρέκκλιση, για τις βιολογικές Οργανώσεις Παραγωγών, το σύνολο των νήσων εκτός Κρήτης και Ευβοίας και τις ορεινές περιοχές, τα όρια διαμορφώνονται σε δέκα (10) και 150.000 ευρώ, αντίστοιχα.

2. Οι Ομάδες Παραγωγών που αναγνωρίστηκαν πριν τη δημοσίευση της παρούσας είναι επιλέξιμες για ενίσχυση εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των περ. α και β της παρ. 1 κατά την οριστική υποβολή της αίτησης στήριξης στην Παρέμβαση Π3-77-1.1

3. Εάν η Ομάδα Παραγωγών / Οργάνωση Παραγωγών αποτελεί σαφώς οριζόμενο μέρος νομικού προσώπου του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου πρέπει να λειτουργεί με ξεχωριστή λογιστική ή/και διοικητική διαχείριση, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4384/2016 (Α’ 78) και την υπ’ αρ. 966/71516/5.4.2019 κοινή υπουργική απόφαση «Τήρηση διακριτής λογιστικής από Οργανώσεις Παραγωγών και τις Ενώσεις τους, καθώς και τις Ομάδες Παραγωγών» (Β’ 1606).

Άρθρο 5

Μη επιλέξιμοι υποψήφιοι

Δεν είναι επιλέξιμοι ως υποψήφιοι για ένταξη στην Παρέμβαση Π3-77-1.1 και δε δύναται να κριθούν δικαιούχοι στήριξης οι κάτωθι:

α) Όσοι δεν έχουν έδρα στην ελληνική επικράτεια.

β) Δικαιούχοι που δεν ανήκουν στην κατηγορία των ΜΜΕ επιχειρήσεων.

γ) Υπό σύσταση Ομάδες Παραγωγών ή Οργανώσεις Παραγωγών που δεν έχουν αναγνωριστεί, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 397/18235/2017 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

δ) Τα μέλη των Οργανώσεων παραγωγών ή Οργανώσεις παραγωγών που εφαρμόζουν επιχειρησιακό πρόγραμμα / πρόγραμμα εργασιών / πρόγραμμα στήριξης για το/τα ίδιο/α προϊόν/ντα στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/2117.

ε) Ομάδες Παραγωγών ή Οργανώσεις Παραγωγών που έχουν αναγνωριστεί πριν τη δημοσίευση του ν. 4384/2016.

στ) Οργανώσεις παραγωγών, οι στόχοι των οποίων είναι ασυμβίβαστοι με τα άρθρα 152 και 159 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

ζ) Ομάδες Παραγωγών ή Οργανώσεις Παραγωγών που προκύπτουν από συγχωνεύσεις ήδη υπαρχουσών Ομάδων Παραγωγών ή/και Οργανώσεων Παραγωγών.

η) Όσοι δεν συγκεντρώνουν το ελάχιστο όριο βαθμολογίας όσον αφορά στα βαθμολογικά κριτήρια της Παρέμβασης Π3-77-1.1, όπως αυτά διαμορφώνονται απότην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΣΣ ΚΑΠ.

θ) Όσοι δηλώνουν με την υποβολή της αίτησης στήριξης ψευδή ή ανακριβή στοιχεία.

ι) Όσοι δεν υποβάλουν εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση στήριξης τα δικαιολογητικά που απαιτούνται μέσα στις απαιτούμενες χρονικές προθεσμίες σύμφωνα με την πρόσκληση της Παρέμβασης Π3-77-1.1.

ια) Ομάδες Παραγωγών / Οργανώσεις Παραγωγών μέλη των οποίων συμμετείχαν στο παρελθόν σε άλλη Ομάδα ή Οργάνωση, η οποία έλαβε στήριξη για τη σύστασή της για το ίδιο/α προϊόν/τα από πόρους του ΕΓΤΑΑ ή του ΕΓΤΕ.

ιβ) Ομάδες Παραγωγών / Οργανώσεις Παραγωγών, καθώς και τα υπερκείμενα νομικά πρόσωπα που βρίσκονται σε διαδικασία λύσης, πτώχευσης, εκκαθάρισης ή/και αναγκαστικής διαχείρισης.

Άρθρο 6

Δεσμεύσεις και Υποχρεώσεις δικαιούχων

Οι δικαιούχοι των οποίων τα έργα χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-77-1.1 θα πρέπει να τηρούν τις κάτωθι υποχρεώσεις:

1. Να τηρούν τους όρους της απόφασης ένταξης.

2. Να αρχίσουν την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης. Ως ημερομηνία έναρξης των δεσμεύσεων θεωρείται η ημερομηνία της απόφασης ένταξης.

3. Να διατηρούν το νομικό πρόσωπο ενεργό, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 397/18235/2017 (Β’ 601) υπουργική απόφαση όπως ισχύει για τις Ομ.Π./Ο.Π. καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Αν υπάρξει μεταβολή, αυτή δεν πρέπει να επηρεάζει κάποιον από τους όρους ένταξης ή τους στόχους που έχουν τεθεί στο επιχειρηματικό σχέδιο. Για οποιαδήποτε μεταβολή που αφορά στη σύσταση θα πρέπει να ενημερώνεται ο ΕΦ.

4. Να αποδέχονται και να διευκολύνουν ελέγχους και ενέργειες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ορθής υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, την επίτευξη των στόχων και την τήρηση της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και ειδικά να αποδέχονται και να διευκολύνουν επιτόπιους ελέγχους ή επισκέψεις που πραγματοποιούν Εθνικά και Κοινοτικά Όργανα, προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά στην εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθεί.

5. Να ενημερώνουν έγκαιρα και ορθά τον ΕΦ σχετικά με την πορεία υλοποίησης της πράξης, αποστέλλοντας όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στην υλοποίηση / επίτευξη των στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου όπως και να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του ΕΦ.

6. Να παρέχουν το σύνολο των πληροφοριών που τους ζητούνται από τους αρμόδιους φορείς.

7. Να τηρούν για τρία (3) έτη μετά την ολοκλήρωση της πράξης όλα τα παραστατικά στοιχεία της αξίας παραγωγής και δαπανών για τα έτη που αφορά η οικονομική στήριξη και να τα θέτουν στη διάθεση των αρμοδίων αρχών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος ανεξαρτήτως αν από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στη διατήρηση των εν λόγω δικαιολογητικών και παραστατικών.

8. Η Ομάδα Παραγωγών / Οργάνωση Παραγωγών να τηρεί ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό σε ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα, από τον οποίο θα πραγματοποιούνται οι σχετικές κινήσεις που αφορούν το έργο, στον οποίο θα καταβάλλεται η ενίσχυση και θα τηρείται λογιστικά στο λογαριασμό ταμείου, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 40000/28.2.2003 απόφαση «Τήρηση βιβλίων και ειδικής λογιστικής από τις Ομάδες Παραγωγών και τις Ενώσεις τους Δημοσιοποίηση οικονομικών τους αποτελεσμάτων» και ο οποίος θα ταυτίζεται με τον τραπεζικό λογαριασμό.

9. Να τηρούν μηχανογραφημένη λογιστική.

10. Να τηρούν τους κανόνες συμβατότητας σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης και τις οριζόντιες αρχές της παρ. 2 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 3506/20.12.2023 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τις παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης του Στρατηγικού Σχεδίου για την Κοινή Αγροτική Πολιτική 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ).» (Β’ 7144).

Άρθρο 7

Επιχειρηματικό σχέδιο

1. Οι δυνητικοί δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο διάρκειας πέντε (5) ετών, στο οποίο περιγράφονται οι ενέργειες για τη μελλοντική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων σε σχέση με την αρχική κατάσταση με διατύπωση σχετικών δεσμευτικών στόχων. Δικαιούχοι, οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί ως Ομάδα Παραγωγών ή Οργάνωση Παραγωγών σε έτος προηγούμενο του έτους υποβολής της αίτησης στήριξης, η διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου διαφοροποιείται με βάση τον υπολειπόμενο χρόνο για την ολοκλήρωση της πενταετίας από την ημερομηνία αναγνώρισης, και υποχρεούνται να τηρούν τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες επίτευξης των στόχων του παρόντος.

2. Το επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς και μετρήσιμους στόχους με περιγραφή των ενεργειών για την επίτευξη αυτών. Οι στόχοι του επιχειρηματικού σχεδίου ομαδοποιούνται σε τρεις (3) ομάδες που σχετίζονται με τη δυναμική της Ομάδας Παραγωγών / Οργάνωσης Παραγωγών (Ομάδα Α), τις οικονομικές επιδόσεις (Ομάδα Β) και τη συμβολή στην επίτευξη των στόχων της Πολιτικής από το Αγρόκτημα στο πιάτο (Ομάδα Γ).

Οι στόχοι της Ομάδας Α είναι οι εξής:

1. Αύξηση αριθμού μελών.

2. Ενέργειες προβολής και προώθησης.

3. Συμμετοχή σε στρατηγικά σχέδια / μέτρα / δράσεις / παρεμβάσεις κατάρτισης ή/και συμβουλών ή/και άλλες μορφές συνεργασίας.

4. Εφαρμογή νέων πρακτικών / τεχνικών, μεθόδων ή/ και προϊόντων στη γεωργία κτηνοτροφία.

5. Συμμετοχή μελών σε στρατηγικά σχέδια / μέτρα / δράσεις / παρεμβάσεις καινοτομίας ή/και έρευνας ή/και μεταφοράς τεχνογνωσίας.

6. Αύξηση της αξίας παραγωγής εξαγωγικών προϊόντων.

Οι στόχοι της Ομάδας Β είναι οι εξής:

1. Αύξηση του όγκου παραγωγής.

2. Καθετοποίηση της παραγωγής.

3. Διαφοροποίηση της παραγωγής.

4. Αύξηση της αξίας παραγωγής.

5. Αύξηση του όγκου παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο με συμβολαιακή γεωργία.

6. Έλεγχος και διαχείριση του κόστους παραγωγής και εμπορίας, καθώς και της αποδοτικότητας των μέσων παραγωγής.

Οι στόχοι της Ομάδας Γ είναι οι εξής:

1. Αύξηση του όγκου παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο και πληροί τις απαιτήσεις ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας (π.χ. βιολογική παραγωγή, ΠΟΠ, ΠΓΕ, ολοκληρωμένη παραγωγή, κ.λπ.).

2. Περιβαλλοντική διαχείριση υπολειμμάτων ή/και αποβλήτων.

3. Συμμετοχή σε στρατηγικά σχέδια / μέτρα / δράσεις / παρεμβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος.

Οι στόχοι που θα τεθούν με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2) από διαφορετικές ομάδες.

Οι ετήσιοι στόχοι δεν είναι δεσμευτικοί, ωστόσο κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου πρέπει να έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που έχουν τεθεί. Απόκλιση από τους τεθέντες στόχους χωρίς αιτιολόγηση οδηγεί σε κυρώσεις.

3. Το επιχειρηματικό σχέδιο περιλαμβάνει τα εξής:

3.1 Περιγραφή της αρχικής κατάστασης των μελών της Ομάδας Παραγωγών / Οργάνωσης Παραγωγών με αναλυτική περιγραφή των στοιχείων της εκμετάλλευσης όσον αφορά αποκλειστικά στο προϊόν/προϊόντα δραστηριοποίησης της ομάδας παραγωγών / οργάνωσης παραγωγών του υφιστάμενου εξοπλισμού, των υφιστάμενων υποδομών και της υφιστάμενης κατεύθυνσης της εκμετάλλευσης (φυτική, κτηνοτροφική).

3.2 Επιλογή και περιγραφή των στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου της Ομάδας Παραγωγών / Οργάνωσης Παραγωγών: Αναλυτική περιγραφή των στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου, καθώς και σχετική έκθεση / αιτιολόγηση σχετικά με την επίτευξη αυτών. Η έκθεση / αιτιολόγηση θα αφορά στην επιλογή των συγκεκριμένων στόχων από την Ομάδα / Οργάνωση, καθώς και τις ενέργειες αυτής για την επίτευξη των στόχων. Στην αναλυτική περιγραφή του/των στόχου/ων του επιχειρηματικού σχεδίου απαιτείται αναφορά σε ορόσημα / ημερομηνίες επίτευξης, καθώς και ο καθορισμός της τιμής στόχου.

Ως ελάχιστη τιμή ανά στόχο ισχύουν τα κάτωθι:

1. Αύξηση αριθμού μελών: Ελάχιστη τιμή 20% στο τέλος της πενταετίας σε σχέση με τον αριθμό των μελών κατά την αναγνώριση ή τον αριθμό των μελών κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης για τις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης.

2. Ενέργειες προβολής και προώθησης: Ελάχιστη τιμή δημιουργία ιστοσελίδας, ενημερωτικού υλικού και συμμετοχή σε πέντε (5) εκθέσεις κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

3. Συμμετοχή σε στρατηγικά σχέδια / μέτρα / δράσεις / παρεμβάσεις κατάρτισης ή/και συμβουλών ή/και σε άλλες μορφές συνεργασίας: Ελάχιστη τιμή στο 30% των μελών στο τέλος της πενταετίας.

4. Εφαρμογή νέων πρακτικών / τεχνικών, μεθόδων ή/και προϊόντων στη γεωργία κτηνοτροφία: Ελάχιστη τιμή εφαρμογής στο 70% των μελών στο τέλος της πενταετίας.

5. Συμμετοχή μελών σε στρατηγικά σχέδια / μέτρα / δράσεις / παρεμβάσεις καινοτομίας ή/και έρευνας ή/και μεταφοράς τεχνογνωσίας: Ελάχιστη τιμή εφαρμογής συνολικές δαπάνες 10% σε σχέση με τη συνολική επιλέξιμη ενίσχυση στο τέλος της πενταετίας.

6. Αύξηση της αξίας παραγωγής εξαγωγικών προϊόντων: Ελάχιστη τιμή ως μέσος όρος πενταετίας 30% της παραγωγής.

7. Αύξηση του όγκου παραγωγής: Ελάχιστη τιμή ως μέσος όρος της πενταετίας 10%.

8. Καθετοποίηση της παραγωγής: Ελάχιστη τιμή ως μέσος όρος πενταετίας 30% της παραγωγής.

9. Διαφοροποίηση της παραγωγής: Ελάχιστη τιμή ως μέσος όρος πενταετίας 30% της παραγωγής.

10. Αύξηση της αξίας παραγωγής: Ελάχιστη τιμή ως μέσος όρος της πενταετίας 10%.

11. Αύξηση του όγκου παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο με συμβολαιακή γεωργία: Ελάχιστη τιμή ως μέσος όρος πενταετίας 30% της παραγωγής.

12. Έλεγχος και διαχείριση του κόστους παραγωγής και εμπορίας, καθώς και της αποδοτικότητας των μέσων παραγωγής στις κατηγορίες αντικατάσταση φυτικού κεφαλαίου (με εξαίρεση τις ετήσιες καλλιέργειες), αντικατάσταση εξοπλισμού, απόκτηση νέου εξοπλισμού, δημιουργία νέων υποδομών, βελτίωση ή/και επέκταση υφιστάμενων: Ελάχιστη τιμή ως μέσος όρος πενταετίας αύξηση εκροών 5% ή μείωση εισροών 10%.

13. Αύξηση του όγκου παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο και πληροί τις απαιτήσεις ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας (π.χ. βιολογική παραγωγή, ΠΟΠ, ΠΓΕ, ολοκληρωμένη παραγωγή, κ.λπ.): Ελάχιστη τιμή ως μέσος όρος πενταετίας 10% της παραγωγής.

14. Περιβαλλοντική διαχείριση υπολειμμάτων ή/και αποβλήτων: Ελάχιστη τιμή εφαρμογής συνολικές δαπάνες 10% σε σχέση με τη συνολική επιλέξιμη ενίσχυση στο τέλος της πενταετίας.

15. Συμμετοχή σε στρατηγικά σχέδια / μέτρα / δράσεις / παρεμβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος: Ελάχιστη τιμή εφαρμογής στο 70% των μελών στο τέλος της πενταετίας.

3.3 Περιγραφή της τελικής (μελλοντικής) κατάστασης της ομάδας παραγωγών / οργάνωσης παραγωγών με αναλυτική περιγραφή στο μέγεθος και τη δυναμικότητα του προϊόντος / προϊόντων δραστηριοποίησης της ομάδας παραγωγών / οργάνωσης παραγωγών, του εξοπλισμού, των υποδομών και της τελικής κατεύθυνσης της εκμετάλλευσης (φυτική, κτηνοτροφική).

3.4 Αξία παραγωγής των προϊόντων της ομάδας παραγωγών / οργάνωσης παραγωγών που αφορούν στο επιχειρηματικό σχέδιο ανά έτος για το σύνολο της πενταετίας. Σημειώνεται ότι η εκτιμώμενη αξία παραγωγής για τα έτη που υπολείπονται της πενταετίας για Ομάδες / Οργανώσεις Παραγωγών που έχουν αναγνωριστεί πριν το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης πρέπει να είναι ρεαλιστική, καθώς αποκλίσεις μεταξύ της εκτιμώμενης αξίας και της αιτούμενης αξίας επιφέρει κυρώσεις.

Αποκλίσεις άνω του 30% επιφέρει τις αλλαγές που αναφέρονται στο άρθρο 24 της παρούσας απόφασης.

• Στην περίπτωση όπου σχεδιάζεται μέλη της Ομάδας / Οργάνωσης να συμμετάσχουν σε άλλες παρεμβάσεις του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, πρέπει να αναφέρονται οι σχετικές παρεμβάσεις. Σε κάθε περίπτωση, η έγκριση της αίτησης στήριξης για την Παρέμβαση Π3-77-1.1 δεν αποτελεί και δέσμευση για ένταξη και χρηματοδότηση των αναφερόμενων παρεμβάσεων από άλλες παρεμβάσεις του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027. Τα μέλη των Οργανώσεων παραγωγών ή Οργανώσεις παραγωγών οι οποίες εφαρμόζουν επιχειρησιακό πρόγραμμα / πρόγραμμα εργασιών / πρόγραμμα στήριξης για το/τα ίδιο/α προϊόν/ντα στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/2117 και ισχύει, είναι μη επιλέξιμες.

4. Το επιχειρηματικό σχέδιο συντάσσεται από γεωπόνο ή τεχνολόγο γεωπονίας, ο/η οποίος/α αναλαμβάνει πέραν της υποχρέωσης εκπόνησης του επιχειρηματικού σχεδίου και την υποχρέωση τεχνικής στήριξης του υποψηφίου μέχρι την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου (υποβολή αιτημάτων τροποποίησης επιχειρηματικού σχεδίου, αιτημάτων πληρωμής, κ.λπ.).

5. Το επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί να τροποποιείται κατ’ ανώτερο τέσσερις (4) φορές με σκοπό την καλύτερη και έγκαιρη ανταπόκριση σε μεταβαλλόμενες συνθήκες υλοποίησης. Οι τροποποιήσεις θα γίνονται αποδεκτές μόνο ύστερα από σαφή αιτιολόγηση, σύμφωνα με το άρθρο 16 της παρούσας.

Άρθρο 8

Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων. Ποσά και ποσοστά στήριξης

1. Η οικονομική στήριξη για τη σύσταση των νέων Ομάδων Παραγωγών, Οργανώσεων Παραγωγών χορηγείται σε ετήσια βάση με τη μορφή ποσού στήριξης που αποτελεί ποσοστό επί της ετήσιας διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής του/των προϊόντος / προϊόντων της Ομάδας Παραγωγών ή Οργάνωσης Παραγωγών, μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του αιτήματος στήριξης. Η ενίσχυση χορηγείται για τα έτη που υπολείπονται της πενταετίας, μετά την οριστική υποβολή της αίτησης στήριξης και με την προϋπόθεση επίτευξης των στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου.

2. Οι δόσεις καταβάλλονται μία κάθε έτος μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης και μετά από πρόσκληση από τον αρμόδιο φορέα και με την υποβολή σχετικής αίτησης από τον δικαιούχο. Οι δόσεις καταβάλλονται για τα έτη που υπολείπονται της πενταετίας από την υποβολή της αίτησης στήριξης και τη συμπλήρωση αντίστοιχου ημερολογιακού έτους από την αναγνώριση της Ομάδας Παραγωγών / Οργάνωσης Παραγωγών. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ή ο ΕΦ στον οποίο εκχωρείται η αρμοδιότητα πρέπει να καταβάλλει την τελευταία δόση μόνο αφού ελέγξει την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.

3. Ο υπολογισμός της αξίας παραγωγής για κάθε δόση προκύπτει από την ετήσια αξία της διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής της Ομάδας Παραγωγών ή Οργάνωσης Παραγωγών. Ειδικά η αξία παραγωγής περιλαμβάνεται ως εκτίμηση στο επιχειρηματικό σχέδιο για τα έτη που υπολείπονται της πενταετίας και επαληθεύεται από τα αντίστοιχα παραστατικά και τη βεβαίωση της αξίας της εμπορευθείσας παραγωγής από ορκωτό λογιστή εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ελεγκτών της ΕΛΤΕ, για το προϊόν ή τα προϊόντα που έχει αναγνωριστεί η Ομάδα Παραγωγών / Οργάνωση Παραγωγών, για κάθε ημερολογιακό έτος της πενταετίας από την αναγνώρισή της.

4. Το ποσό στήριξης καταβάλλεται ανά έτος ως ακολούθως:

• 10% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 1ο έτος μετά την αναγνώριση (σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 8 σημείο β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115)

• 8% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 2ο έτος μετά την αναγνώριση

• 6% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 3ο έτος μετά την αναγνώριση

• 4% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 4ο έτος μετά την αναγνώριση

• 2% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 5ο έτος μετά την αναγνώριση.

5. Το ποσό στήριξης δεν συνδέεται με επιλέξιμες δαπάνες ή κόστη. Ωστόσο, στην αναλυτική λογιστική καταχώρηση των δαπανών κατά κατηγορία, πρέπει να εμφανίζονται δαπάνες που είναι συναφείς με την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και τις λειτουργικές δαπάνες.

6. Ο προϋπολογισμός ένταξης υπολογίζεται ως το άθροισμα των ετήσιων εκτιμώμενων ποσών πληρωμής, όπως προκύπτει από τον σχετικό πίνακα του επιχειρηματικού σχεδίου και δε δύναται να αυξηθεί.

7. Η ετήσια στήριξη κάθε δικαιούχου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100.000,00 €.

8. Η ενίσχυση δεν μπορεί να διανέμεται στα μέλη της Ομάδας Παραγωγών / Οργάνωσης Παραγωγών.

Άρθρο 9

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στήριξης

1. Ύστερα από σχετική εισήγηση του ΕΦ και τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ επί της εισήγησης, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών εκδίδεται δημόσια πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης, στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-77-1.1 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» σύμφωνα με τη διαδικασία Ι.1.1 «Έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ελλάδας (ΣΣ ΚΑΠ) 2023 2027, όπως ισχύει (εφεξής ΣΔΕ).

2. H Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr/) και στις ιστοσελίδες www.agrotikianaptixi.gr, www.minagric.gr.

3. Η Πρόσκληση περιέχει συνημμένα κριτήρια επιλογής της Παρέμβασης Π3-77-1.1, όπως αυτά διαμορφώνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΣΣ ΚΑΠ.

Άρθρο 10

Υποβολή αίτησης στήριξης και χρόνος υποβολής

Η προθεσμία υποβολής αίτησης στήριξης, ο χρόνος υποβολής και το προς διάθεση ποσό καθορίζονται στην πρόσκληση.

Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στήριξης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή πρότασης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στον ΕΦ, σύμφωνα με τη διαδικασία Ι.1.2 «Υποβολή αιτήσεων στήριξης» που περιγράφεται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ), όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 11

Αίτηση στήριξης

1. Η αίτηση στήριξης πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

Α) Ηλεκτρονική αίτηση συμπληρωμένη στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ). Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Ο νόμιμος εκπρόσωπος της Ομάδας Παραγωγών / Οργάνωσης Παραγωγών αναλαμβάνει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης στην οποία εκτός των άλλων δηλώνει ότι:

α) Δεν ανήκει στις κατηγορίες μη επιλέξιμων υποψηφίων.

β) Δεν αποτελείται από μέλη που συμμετέχουν σε άλλες Οργανώσεις Παραγωγών που εφαρμόζουν επιχειρησιακό πρόγραμμα / πρόγραμμα εργασιών / πρόγραμμα στήριξης για το/τα ίδιο/α προϊόν/ντα στο πλαίσιο του Κανονισμού 1308/2013 κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 2021/2117.

γ) Η Ομάδα Παραγωγών / Οργάνωση Παραγωγών δεν έχει προέλθει από συγχώνευση ήδη υπαρχουσών Ομάδων Παραγωγών και Οργανώσεων Παραγωγών.

δ) Η Ομάδα Παραγωγών / Οργάνωση Παραγωγών δεν τελεί υπό λύση, πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

ε) Η Ομάδα Παραγωγών / Οργάνωση Παραγωγών δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή η Ομάδα Παραγωγών / Οργάνωση Παραγωγών έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης αλλά έχει αποπληρώσει το δάνειο και έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή η Ομάδα Παραγωγών / Οργάνωση Παραγωγών έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία έχει ολοκληρωθεί.

στ) Δεν εκκρεμεί σε βάρος της Ομάδας Παραγωγών / Οργάνωσης Παραγωγών ανάκτηση καταβληθείσας δημόσιας επιχορήγησης.

ζ) Όλα τα αναφερόμενα στοιχεία στην αίτηση στήριξης και στον φάκελο υποψηφιότητας είναι αληθή και ακριβή και συμφωνεί με την υποβολή της.

η) Ως νόμιμος/η εκπρόσωπος της Ομάδας Παραγωγών / Οργάνωσης Παραγωγών δηλώνει ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την υποβολή της παρούσας αίτησης στήριξης.

θ) Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115, έχει λάβει γνώση των υποχρεώσεων που πρέπει να τηρήσει στο πλαίσιο της υλοποίησης της υποβαλλόμενης πρότασης όπως αυτές προκύπτουν από το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαιώνει ότι η προτεινόμενη παρέμβαση είναι σε συμμόρφωση με τα αναφερόμενα στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στον «ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 ΜΕ ΧΑΡΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ» που περιλαμβάνεται στην Πρόσκληση και τις οριζόντιες αρχές της παρ. 2 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 3506/2023 υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει.

Β) Επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της αίτησης στήριξης.

Γ) Δικαιολογητικά υποβολής αίτησης στήριξης:

• Απόφαση αναγνώρισης της Ομάδας Παραγωγών ή Οργάνωσης Παραγωγών από την αρμόδια Υπηρεσία.

• Καταστατικό ή/και εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της Ομάδας Παραγωγών / Οργάνωσης Παραγωγών, με τα αντίστοιχα ΦΕΚ σύστασης, καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού, όπου προβλέπεται. Στην περίπτωση που η Ομάδα / Οργάνωση υπάγεται στο καθεστώς άλλου νομικού προσώπου προσκομίζεται επιπλέον το καταστατικό με τα αντίστοιχα ΦΕΚ σύστασης και τις τροποποιήσεις του υπερκείμενου νομικού προσώπου (τελευταίο ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό από ΓΕΜΗ ή επικυρωμένο από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή).

• Απόφαση αρμοδίου οργάνου λήψης αποφάσεων της Ομάδας Παραγωγών / Οργάνωσης Παραγωγών για τη συμμετοχή στην Παρέμβαση Π3-77-1.1 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, καθώς και για τον ορισμό του/της νόμιμου εκπροσώπου (αν δεν ορίζεται με βάση το καταστατικό ή τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας).

• Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας ή αντίστοιχη βεβαίωση από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του υπερκείμενου προσώπου στην περίπτωση των Ομάδων Παραγωγών / Οργανώσεων Παραγωγών.

• Αναλυτική κατάσταση της Ομάδας Παραγωγών / Οργάνωσης Παραγωγών υπογεγραμμένη από τον/την Νόμιμο/η Εκπρόσωπο με τα μέλη που την απαρτίζουν (Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, ΑΦΜ για φυσικά πρόσωπα και Επωνυμία και ΑΦΜ για τα νομικά πρόσωπα).

• Βεβαίωση έναρξης δραστηριοτήτων στην αρμόδια ΔΟΥ ή βεβαίωση μεταβολής εργασιών ή προσωποποιημένη πληροφόρηση με περιγραφή της κύριας και δευτερευόντων δραστηριοτήτων της επιχείρησης ΚΑΔ του νομικού προσώπου.

• Αν η Ομάδα Παραγωγών / Οργάνωση Παραγωγών υπάγεται στο καθεστώς άλλου νομικού προσώπου, υποβάλλεται επιπλέον μελέτη επιμερισμού των λειτουργικών δαπανών του δικαιούχου, υπογεγραμμένη τουλάχιστον από τον/την νόμιμο/η εκπρόσωπό του, από όπου θα προκύπτει το ποσοστό συμμετοχής αυτού στις λειτουργικές δαπάνες του υπερκείμενου νομικού προσώπου λαμβάνοντας υπόψη την αναλογία των μελών της Ομάδας Παραγωγών / Οργάνωσης Παραγωγών σε σχέση με το συνολικό αριθμό μελών του υπερκείμενου νομικού προσώπου.

• Δικαιολογητικά (Δήλωση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σύμφωνα με τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 [Υπόδειγμα δήλωσης σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ μιας επιχείρησης (2003/C 118/03)], οικονομικές καταστάσεις (αντίγραφα ισολογισμών αποτελέσματα χρήσης) του φορέα και για κάθε συνεργαζόμενη ή/και συνδεδεμένη επιχείρηση νόμιμα υπογεγραμμένες και σφραγισμένες, έντυπα Ε3 με αριθμό Δήλωσης, όπως παράγεται από την πλατφόρμα συστημάτων (εκτύπωση ηλεκτρονικής υποβολής) του φορέα και για κάθε συνεργαζόμενη ή/και συνδεδεμένη επιχείρηση, κατάσταση η οποία θα περιλαμβάνει τους απασχολούμενους, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 5 της 2003/361/ΕΚ Σύστασης της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων και τις συνολικές ημέρες εργασίας ανά απασχολούμενο και συνολικά για όλους τους απασχολούμενους (μισθωτούς, κ.λπ.), οι οποίες σχηματίζουν την τιμή ΕΜΕ η οποία δηλώνεται στη δήλωση ΜΜΕ. Η κατάσταση θα φέρει σφραγίδα και υπογραφή του/της Νόμιμου εκπροσώπου του φορέα και του/της υπεύθυνου Λογιστή / Λογίστριας και επιπλέον θα συνοδεύεται από:

– Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) με το αποδεικτικό υποβολής τους, για τον φορέα και για κάθε συνεργαζόμενη ή/και συνδεδεμένη επιχείρησή του.

– Συγκεντρωτικές ετήσιες μισθοδοτικές καταστάσεις για κάθε εργαζόμενο στην οποία θα αποτυπώνεται αναλυτικά ο κάθε εργαζόμενος με τον αριθμό των ημερών που απασχολήθηκε για τον φορέα και για κάθε συνεργαζόμενη ή/και συνδεδεμένη επιχείρησή του.

Στην περίπτωση συνδεδεμένων ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων θα συντάσσεται κατάσταση απασχολουμένων για κάθε επιχείρηση ξεχωριστά και η οποία θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω που αποδεικνύουν ότι η Ομάδα Παραγωγών / Οργάνωση Παραγωγών ανήκει στην κατηγορία των ΜΜΕ (Σύσταση Επιτροπής 2003/361/ΕΚ).

• Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ιδιότητα του γεωργού νεαρής ηλικίας, όπως:

α) Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας (δύο όψεων) ή του Διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου που να αποδεικνύει την ηλικία του υποψηφίου και

β) Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) σε ισχύ.

• Βεβαίωση εμπορευθείσας αξίας παραγωγής των μελών της Ομάδας Παραγωγών / Οργάνωσης Παραγωγών υπογεγραμμένη από ορκωτό/ή λογιστή/λογίστρια εγγεγραμμένο/η στο Μητρώο Ελεγκτών της ΕΛΤΕ, από την οποία θα προκύπτει ο μέσος όρος της εμπορευθείσας αξίας παραγωγής των δύο (2) προηγούμενων ημερολογιακών ετών από την ημερομηνία αναγνώρισης ή από την ημερομηνία οριστικής υποβολής της αίτησης στήριξης για τις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας. Η βεβαίωση θα συνοδεύεται από αναλυτική κατάσταση ανά έτος όπου θα αναφέρονται τα παραστατικά πώλησης των μελών υπογεγραμμένη από τον/την ορκωτό λογιστή / λογίστρια και τον/την νόμιμο εκπρόσωπο της Ομάδας Παραγωγών / Οργάνωσης Παραγωγών. Σε περιπτώσεις «ανωτέρας βίας» και «εξαιρετικών περιστάσεων», όπως αυτές ορίζονται στις κείμενες Ενωσιακές διατάξεις, για τον προσδιορισμό της ελάχιστης εμπορευθείσας αξίας παραγωγής, μπορεί να λαμβάνεται υπόψη, ο μέσος όρος των δύο (2) εκ των τριών (3) προηγούμενων ημερολογιακών ετών από την ημερομηνία αναγνώρισης της Ομ.Π. / Ο.Π. ή από την ημερομηνία οριστικής υποβολής της αίτησης στήριξης για τις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης, εκτός εάν ορίζονται ευνοϊκότερες διατάξεις στους οικείους ενωσιακούς κανονισμούς.

• Δικαιολογητικά ότι τα μέλη δραστηριοποιούνται στην παραγωγή προϊόντων με σήμανση ή/και σε αναγνωρισμένο διεθνές, ενωσιακό, εθνικό επίπεδο σύστημα ποιότητας.

• Δικαιολογητικά ότι τα μέλη αποτελούνται εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει από μέλη που συμμετέχουν σε γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις / παρεμβάσεις.

2. Οι δικαιούχοι υποβάλλουν μόνο μία αίτηση στήριξης ανά ΑΦΜ.

3. Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω του ΟΠΣΚΕ. Αιτήσεις στήριξης στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά πεδία δεν είναι δυνατό να οριστικοποιηθούν. Εφόσον η αίτηση υποβληθεί επιτυχώς, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της υποβολής. Τα δικαιολογητικά της αίτησης στήριξης κατατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές περί τύπου και μεγέθους αρχείου που περιγράφονται στο ΟΠΣΚΕ. Η ορθή καταχώρηση και υποβολή της αίτησης στη διαδικτυακή εφαρμογή, η πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου και η εμπρόθεσμη οριστικοποίησή της είναι αποκλειστική ευθύνη του αιτούντος. Με την υποβολή της αίτησης στήριξης, ο εν δυνάμει δικαιούχος αποδέχεται ότι τα στοιχεία του θα δημοσιοποιηθούν, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116 και ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρχές ελέγχου και διερεύνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Χώρας. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 και του ν. 4624/2019 (Α’ 137) περί προστασίας των δεδομένων.

4. Οι αιτούντες μπορούν να διορθώνουν την αίτηση στήριξης και τα συνυποβληθέντα δικαιολογητικά, εφόσον δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων που προβλέπεται στη σχετική πρόσκληση, ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται στο ΟΠΣΚΕ. Οι αιτούντες δύναται να αποσύρουν την αίτηση στήριξης στο σύνολό της μετά από σχετικό αίτημά τους, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1173. Η απόσυρση επαναφέρει τον αιτούντα στη θέση που βρισκόταν πριν υποβάλλει τα εν λόγω έγγραφα ή τμήματα των εν λόγω εγγράφων που αποσύρει.

5. Δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται οι αιτήσεις των υποψηφίων στις εξής περιπτώσεις:

• Αιτήσεις στήριξης για τις οποίες υποβάλλονται φάκελοι υποψηφιότητας με δικαιολογητικά για τα οποία δεν έχει γίνει προηγουμένως ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣΚΕ.

• Αιτήσεις στήριξης που υποβάλλονται εκτός των χρονικών προθεσμιών που αναφέρονται ανωτέρω.

• Αιτήσεις στήριξης στις οποίες δεν εμφανίζεται συμφωνία περιεχομένου αίτησης στήριξης με τα ζητούμενα δικαιολογητικά με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αφορούν μεμονωμένα υποβληθέντα υφιστάμενα δικαιολογητικά των οποίων οι ασυμφωνίες δικαιολογούνται ως προφανή σφάλματα, όπως περιγράφονται στην παρούσα απόφαση.

6. Αν διαπιστωθεί, δήλωση ψευδών στοιχείων στην αίτηση στήριξης ο δικαιούχος απορρίπτεται ή απεντάσεται ανάλογα.

Άρθρο 12

Διοικητικός έλεγχος αιτήσεων στήριξης

1. Ο διοικητικός έλεγχος (αξιολόγηση) πραγματοποιείται, σύμφωνα με τη διαδικασία Ι.1.3. «Διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων στήριξης», όπως περιγράφεται στο ΣΔΕ και ισχύει κάθε φορά και με ευθύνη του ΕΦ μέσω της συμπλήρωσης των αντίστοιχων ηλεκτρονικών φύλλων διοικητικού ελέγχου του ΟΠΣΚΕ.

2. Τα ηλεκτρονικά φύλλα διοικητικού ελέγχου περιέχουν τα απαραίτητα σημεία ελέγχου, ώστε να επιτυγχάνεται ο πλήρης έλεγχος της επιλεξιμότητας της αίτησης, ο υπολογισμός της βαθμολογίας και ο καθορισμός της οικονομικής στήριξης.

3. Ο διοικητικός έλεγχος διενεργείται από αξιολογητές / αξιολογήτριες της ΕΥΕ ΠΑΑ, της ΕΥΕ Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων και της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ οι οποίοι/ες ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Κάθε αίτηση στήριξης θα ελέγχεται διοικητικά από έναν/μία αξιολογητή / αξιολογήτρια.

4. Κατά τη διενέργεια του διοικητικού ελέγχου οι αξιολογητές / αξιολογήτριες δύναται να ζητήσουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά και διευκρινίσεις, τα οποία υποβάλλονται στον ΕΦ μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την επομένη παραλαβής του σχετικού εγγράφου ή ηλεκτρονικού μηνύματος. Επίσης, δύναται να πραγματοποιούνται διασταυρωτικοί έλεγχοι με τη χρήση βάσης δεδομένων καταγραφής των Ομάδων Παραγωγών / Οργανώσεων Παραγωγών που τηρείται στους αρμόδιους φορείς του ΥΠΑΑΤ ή των ΔΑΟΚ. Οι έλεγχοι αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν τη διασταύρωση των στοιχείων των μελών των Ομάδων Παραγωγών / Οργανώσεων Παραγωγών, του ΑΦΜ, του χαρτογραφικού υπόβαθρου της εκμετάλλευσής τους, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο.

5. Κάθε αξιολογητής/τρια συμπληρώνει το φύλλο διοικητικού ελέγχου και αιτιολογεί πλήρως τους λόγους έγκρισης, απόρριψης και βαθμολογίας. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις απόρριψης απαιτείται η αναφορά της σχετικής νομικής βάσης.

6. Οι αιτήσεις στήριξης βαθμολογούνται σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής.

7. Κατά την αξιολόγηση της αίτησης στήριξης ελέγχεται το επιχειρηματικό σχέδιο ως αναπόσπαστο τμήμα αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας.

8. Μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας μεταφέρονται στο ΟΠΣΚΑΠ, οι Αιτήσεις Στήριξης και οι Διοικητικοί Έλεγχοι των Αιτήσεων με τα φύλλα διοικητικού ελέγχου.

Άρθρο 13

Δημοσιοποίηση των καταστάσεων

1. Μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου (αξιολόγησης) των αιτήσεων στήριξης και με βάση το όριο της δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης, ο ΕΦ συντάσσει μέσω του ΟΠΣΚΕ Πίνακες Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου με φθίνουσα σειρά βαθμολογίας ως εξής:

• Πίνακας παραδεκτών αιτήσεων: Περιλαμβάνει τις επιλέξιμες αιτήσεις που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης (εν δυνάμει δικαιούχους).

• Πίνακας παραδεκτών αιτήσεων Μη Ενισχυόμενων: Περιλαμβάνει τις επιλέξιμες αιτήσεις που δεν καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης.

• Πίνακας μη παραδεκτών αιτήσεων: Περιλαμβάνει τις μη επιλέξιμες αιτήσεις (απορριπτόμενους).

2. Αν η δημόσια δαπάνη του συνόλου των υποβληθεισών αιτήσεων της πρόσκλησης υπερκαλύπτεται από τη δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης, ο ΕΦ μπορεί να εντάσσει τους δικαιούχους στους εν λόγω πίνακες, εφόσον συγκεντρώσουν την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία, χωρίς να αναμένεται η συνολική κατάταξη αυτών.

3. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας αιτήσεων στήριξης ορίζονται για την απόλυτη κατάταξή τους, κατά σειρά βαρύτητας, τα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στην πρόσκληση. Όποια από τις ισοβαθμούσες αιτήσεις στήριξης καλύπτει τα περισσότερα από τα αναφερόμενα κριτήρια, κατατάσσεται υψηλότερα στη γενική κατάταξη με βάση το ισχυρότερο κριτήριο.

4. Οι Πίνακες Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου αναρτώνται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα www.agrotikianaptixi.gr.

5. Ενδιαφερόμενος που περιλαμβάνεται στον πίνακα παραδεκτών αιτήσεων και δεν επιθυμεί την ένταξή του, οφείλει να το δηλώσει εγγράφως, μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης των Πινάκων Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Στην περίπτωση αυτή, ο Πίνακας παραδεκτών αιτήσεων επικαιροποιείται με τον πρώτο επιλαχόντα και μέχρι του ορίου πιστώσεων για ανάληψη νομικών δεσμεύσεων της περιόδου ένταξης. Η συμπερίληψη των επιλαχόντων στον πίνακα παραδεκτών αιτήσεων γίνεται με βάση τη σειρά κατάταξής τους, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα βαθμολόγησης του/ της αξιολογητή / αξιολογήτριας.

6. Με ευθύνη του ΕΦ αποστέλλεται σχετικό έγγραφο στους απορριπτόμενους (μη παραδεκτές αιτήσεις), με πλήρη αιτιολόγηση του λόγου απόρριψης, για να λάβουν γνώση.

7. Με ευθύνη του ΕΦ τηρείται σχετικό αρχείο.

Άρθρο 14

Υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής

1. Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής, ενώπιον του ΕΦ, ενδικοφανούς προσφυγής με την έννοια του άρθρου 25 του ν. 2690/1999, εφεξής «προσφυγή» κατά του Πίνακα Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης αυτού στο πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”.

2. Με το έγγραφο του Πίνακα Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου, που αναρτάται στο πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” γίνεται μνεία της δυνατότητας των ενδιαφερομένων για την υποβολή της προσφυγής.

3. Η προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣΚΕ. Εφόσον η προσφυγή υποβληθεί επιτυχώς, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της υποβολής. Τα κατά περίπτωση σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της προσφυγής επισυνάπτονται σε ηλεκτρονική μορφή (μορφή pdf) εντός του ΟΠΣΚΕ.

4. Η εξέταση των προσφυγών γίνεται από Τριμελή Επιτροπή Ενδικοφανών Προσφυγών, η οποία συνιστάται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών. Υπάλληλος του ΕΦ κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ εισηγείται στην Τριμελή Επιτροπή Ενδικοφανών Προσφυγών επί της προσφυγής συντάσσοντας αιτιολογημένο πόρισμα. Σε κάθε περίπτωση εξασφαλίζεται ότι ο/η υπάλληλος που λειτούργησε ως αξιολογητής/τρια της αίτησης στήριξης δεν συμμετέχει στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής. Ο ΕΦ επικαιροποιεί τους Πίνακες Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου σύμφωνα με την απόφαση Επιτροπής. Σε περίπτωση απόρριψης της προσφυγής εκδίδεται σχετικό έγγραφο ενημέρωσης από τον ΕΦ. Οι επικαιροποιημένοι Πίνακες αναρτώνται στο Πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και στην ιστοσελίδα www. agrotikianaptixi.gr.

Άρθρο 15

Αποφάσεις ένταξης πράξης

1. Ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών εκδίδει απόφαση ένταξης Πράξεων για τις επιλέξιμες αιτήσεις που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης μετά από σχετική εισήγηση του ΕΦ και σύμφωνα με τη διαδικασία Ι.1.4. «Ένταξη πράξεων» όπως περιγράφεται στο ΣΔΕ.

2. Η απόφαση ένταξης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τους εντασσόμενους δικαιούχους και τα βασικά στοιχεία των αντίστοιχων πράξεων και ειδικά τα εξής:

• Επωνυμία δικαιούχου,

• Τίτλος πράξης,

• Κωδικός ΟΠΣΚΕ,

• Κωδικός ΟΠΣΚΑΠ,

• Συνολικός Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός πράξης,

• Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πράξης,

• Τους στόχους του επιχειρηματικού σχεδίου και λοιπές υποχρεώσεις / δεσμεύσεις των δικαιούχων όπως αυτές απορρέουν από το κανονιστικό και το θεσμικό Πλαίσιο. Η απόφαση θα παραπέμπει στην αίτηση στήριξης και το επιχειρηματικό σχέδιο, όπως αυτά έχουν υποβληθεί από το δικαιούχο στο ΟΠΣΚΕ και διαμορφωθεί κατά το διοικητικό έλεγχο της αίτησης φακέλου υποψηφιότητας.

3. Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός της πράξης δεν δύναται να αυξηθεί σε καμία περίπτωση.

4. Η απόφαση ένταξης των δικαιούχων αναρτάται στο πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”, στην ιστοσελίδα www. agrotikianaptixi.gr, καταχωρίζεται στο ΟΠΣΚΑΠ από τον ΕΦ και δημιουργείται Τεχνικό Δελτίο Πράξης για κάθε μια από τις αιτήσεις που εντάσσονται. Τα στοιχεία της απόφασης ένταξης μεταφέρονται στο ΟΠΣΚΕ μέσω κατάλληλης διαδικτυακής υπηρεσίας που παρέχεται από το ΟΠΣΚΑΠ.

5. Η απόφαση ένταξης η οποία επέχει θέση σύμβασης, κοινοποιείται ατομικά σε κάθε δικαιούχο με αποστολή επιστολής ή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αυτός έχει δηλώσει στο ΟΠΣΚΕ με ευθύνη του ΕΦ.

6. Η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης αποτελεί το χρονικό σημείο ανάληψης νομικής δέσμευσης για τη στήριξη της πράξης που περιλαμβάνεται σε αυτήν. Η διάρκεια υλοποίησης της πράξης ορίζεται στην απόφαση ένταξης.

7. Η απόφαση ένταξης πράξεων αποτελεί την πρόταση εγγραφής τους στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), οπότε μετά την έκδοση και την οριστικοποίηση των στοιχείων της στο ΟΠΣΚΑΠ, υποβάλλεται ηλεκτρονική πρόταση εγγραφής στο ΠΔΕ. Η οριστική εγγραφή της πράξης στο ΠΔΕ γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 16

Τροποποίηση πράξης

1. Η τροποποίηση της πράξης πραγματοποιείται, σύμφωνα με τη διαδικασία Ι.1.6. «Τροποποίηση Πράξης», όπως περιγράφεται στο ΣΔΕ.

2. Η διαπίστωση της ανάγκης τροποποίησης της πράξης μπορεί να προκύψει:

α) Κατόπιν αιτήματος του δικαιούχου οποτεδήποτε πριν τη λήξη του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης ή το τελικό αίτημα πληρωμής, στο οποίο αναλύονται οι λόγοι τροποποίησης / μεταβολής της πράξης σύμφωνα με τους όρους ένταξής της. Το αίτημα καταχωρείται ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣΚΕ μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (σε μορφή pdf ), λαμβάνοντας μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης.

β) Από τον ΕΦ, όταν κατά τη διαδικασία ελέγχου της πράξης (μετά από οριστικοποιημένο πόρισμα επιτόπιου ή διοικητικού ελέγχου) ή κατά τη διαδικασία παρακολούθησης της πορείας υλοποίησής της, διαπιστώνονται αλλαγές στα στοιχεία της πράξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης ή αποκλίσεις / εμπλοκές στην υλοποίησή της.

3. Ο μέγιστος αριθμός αιτημάτων τροποποιήσεων πράξης ορίζεται σε τέσσερα (4), ενώ σε αυτόν δεν προσμετρώνται οι τροποποιήσεις λόγω προφανών σφαλμάτων, τροποποιήσεις που δεν επηρεάζουν τους όρους ένταξης ή/και τους στόχους / σκοπούς ή/και τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής της πράξης και η τροποποίηση που απαιτείται κατά την ολοκλήρωση της πράξης.

4. Τροποποιήσεις πράξης θεωρούνται ενδεικτικά οι εξής:

α) Μείωση του συνολικού προϋπολογισμού της πράξης που περιλαμβάνεται την απόφαση ένταξης σε ποσοστό πάνω του 20%.

β) Αλλαγή στοιχείων του δικαιούχου.

γ) Τροποποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου. δ) Διόρθωση προφανών σφαλμάτων.

5. Δεν γίνονται αποδεκτά αιτήματα για τροποποιήσεις και μεταβολές στις περιπτώσεις όπου:

α) Δεν τηρούνται οι όροι της σχετικής Πρόσκλησης ειδικά όσον αφορά στους όρους και προϋποθέσεις ένταξης και τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

β) Έχουν ως αποτέλεσμα αλλαγή στη βαθμολογία του δικαιούχου, με τη νέα βαθμολογία να πέφτει κάτω από το ελάχιστο όριο βαθμολογίας ή κάτω από τη βαθμολογία του τελευταίου δικαιούχου.

γ) Δεν υπάρχει αιτιολόγηση του αιτήματος τροποποίησης ή μεταβολής.

6. Η εξέταση του αιτήματος γίνεται μέσω του ΟΠΣΚΕ από τον ΕΦ και μπορεί να οδηγεί:

α) Σε αποδοχή του αιτήματος με αλλαγή των σχετικών στοιχείων της πράξης και ενδεχόμενη τροποποίηση της απόφασης ένταξης.

β) Σε απόρριψη του αιτήματος, εφόσον αυτή αποκλίνει από τα οριζόμενα στην παρ. 4 του παρόντος . Η μη αποδοχή του αιτήματος τροποποίησης της πράξης, δύναται να οδηγήσει σε ανάκληση της απόφασης ένταξης και σε διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

7. Η τροποποίηση πράξης εξετάζεται από εισηγητή/ εισηγήτρια του ΕΦ ο/η οποίος/α και ενημερώνει εγγράφως ή/και με ηλεκτρονικό μήνυμα τον δικαιούχο για την αποδοχή ή μη του αιτήματος του.

8. Στην περίπτωση που το αίτημα τροποποίησης πραγματοποιηθεί πριν την τελική αίτηση πληρωμής, η εξέταση του αιτήματος τροποποίησης πραγματοποιείται πριν την εξέταση της τελικής αίτησης πληρωμής. Η απόφαση τροποποίησης εκδίδεται πριν την αναγνώριση και εκκαθάριση της τελικής αίτησης πληρωμής.

9. Τα αιτήματα τροποποιήσεων πράξης καταχωρίζονται από το Δικαιούχο στο ΟΠΣΚΕ. Με ευθύνη του ΕΦ ο διοικητικός έλεγχος και τα αποτελέσματα εξέτασης των αιτημάτων τροποποίησης (αποδοχή, απόρριψη, έκδοσης νέας απόφασης ένταξης, κ.λπ.) καταχωρίζονται στο ΟΠΣΚΕ και μεταφέρονται στο ΟΠΣΚΑΠ, μέσω κατάλληλης διαδικτυακής υπηρεσίας που παρέχεται από το ΟΠΣΚΑΠ.

10. Με βάση το αποτέλεσμα της εξέτασης ο ΕΦ προβαίνει σε τροποποίηση της απόφασης ένταξης εφόσον απαιτείται.

Άρθρο 17

Ανάκληση ένταξης πράξεων

1. Σε περίπτωση τεκμηριωμένης αδυναμίας εκτέλεσης ή τήρησης των όρων της απόφασης ένταξης της πράξης, γίνεται ανάκληση πράξης σύμφωνα με τη διαδικασία Ι.1.5. «Ανάκληση ένταξης πράξης», όπως περιγράφεται στο ΣΔΕ. Η απόφαση ένταξης της πράξης ανακαλείται στις κάτωθι περιπτώσεις:

1.1 Ανάκληση πράξης με αίτημα του δικαιούχου: Πραγματοποιείται οποιαδήποτε στιγμή πριν τη λήξη του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, με υποβολής αιτήματος, σε εφαρμογή του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1173, στο οποίο αναλύονται οι λόγοι αδυναμίας εκτέλεσης της πράξης σύμφωνα με τους όρους ένταξής της. Το αίτημα ανάκλησης, συνοδευόμενο με τα σχετικά δικαιολογητικά, υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της Ομάδας Παραγωγών / Οργάνωσης Παραγωγών στον ΕΦ.

1.2 Απένταξη από τον ΕΦ:

1.2.1. Όταν κατά τη διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της πορείας υλοποίησης της πράξης διαπιστώνονται σοβαρές αποκλίσεις από τους συμβατικούς όρους της απόφασης ένταξης.

1.2.2. Ύστερα από διαπιστωμένη απάτη με βάση απόφαση αρμόδιας δικαστικής αρχής.

1.2.3. Εφόσον έχει τεθεί η πράξη σε καθεστώς επιτήρησης και ο δικαιούχος δεν έχει συμμορφωθεί εντός ορισμένης προθεσμίας με τις οδηγίες προειδοποιητικής επιστολής που του έχει αποσταλεί.

2. Στις περιπτώσεις που απαιτείται, ο ΕΦ σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4914/2022, θέτει την πράξη σε καθεστώς επιτήρησης με αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στο δικαιούχο στην οποία προσδιορίζονται οι αποκλίσεις και καθορίζονται διορθωτικά μέτρα και περίοδος συμμόρφωσης ανάλογα με την περίπτωση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του δικαιούχου με αυτά ή σε κάθε άλλη περίπτωση, ο ΕΦ εισηγείται την ανάκληση της ένταξης της πράξης ή της τροποποίησης της απόφασης ένταξης.

3. Η σχετική απόφαση ανάκλησης ένταξης της πράξης εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών. Το σχέδιο της απόφασης ανάκλησης ένταξης δύναται να παράγεται από το πληροφοριακό σύστημα.

4. Στην περίπτωση που για την συγκεκριμένη πράξη, έχει καταβληθεί πληρωμή, τότε γίνεται ανάκτηση του ποσού σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 59 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116.

5. Με ευθύνη του ΕΦ η απόφαση ανάκλησης αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και κοινοποιείται ατομικά στο δικαιούχο.

6. Ισχύουν τα εξής:

6.1 Οι αποφάσεις ανάκλησης ένταξης καταχωρίζονται στο ΟΠΣΚΑΠ από τον ΕΦ.

6.2 Με ευθύνη του ΕΦ η απόφαση ανάκλησης ένταξης κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει.

Άρθρο 18

Παρακολούθηση και επίβλεψη της υλοποίησης

1. Ο ΕΦ είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση και την επίβλεψη της υλοποίησης της πράξης και του επιχειρηματικού σχεδίου των δικαιούχων της Παρέμβασης Π3-77-1.1. Όταν διαπιστώνονται επουσιώδεις αποκλίσεις και αλλαγές που μπορούν να διορθωθούν, αποστέλλει σχετικές συστάσεις και υποδείξεις προς τους δικαιούχους με στόχο την αποτελεσματική, ορθή και έγκαιρη ολοκλήρωση των επιχειρηματικών σχεδίων σε συμφωνία με τους όρους επιλεξιμότητας και τους λοιπούς όρους της απόφασης ένταξης. Ειδικά, η παρακολούθηση και επίβλεψη της πορείας υλοποίησης συνίσταται στην πιστοποίηση της ορθής και σύμφωνα με την απόφαση ένταξης και το επιχειρηματικό σχέδιο προόδου υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και ιδιαίτερα στα εξής:

1.1 Στον έλεγχο της τήρησης των δεσμεύσεων του άρθρου 6 της παρούσας.

1.2 Στον έλεγχο ότι ο δικαιούχος κατά την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου δεν εμπίπτει σε κάποιες από τις αποκλειόμενες κατηγορίες του άρθρου 5 της παρούσας.

1.3 Στον έλεγχο της πορείας υλοποίησης και των τυχόν αποκλίσεων από την επίτευξη των στόχων σύμφωνα με το είδος, αριθμό και χρονικές προθεσμίες του επιχειρηματικού σχεδίου. Οι ετήσιοι στόχοι δεν είναι δεσμευτικοί, η απόκλιση όμως από την τιμή στόχου αποτελεί σημείο σύστασης προς τον δικαιούχο για την εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών.

1.4 Στη διαβίβαση τυχόν καταγγελιών για τη διενέργεια έκτακτων ελέγχων στην ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ.

1.5 Στη διασταύρωση, όπου απαιτείται, των στοιχείων του δικαιούχου και του επιχειρηματικού σχεδίου του με λοιπά διαθέσιμα στοιχεία όπως και τα πορίσματα ελέγχων εθνικών ή ευρωπαϊκών οργάνων και ειδικά των επιτόπιων ελέγχων της Παρέμβασης Π3-77-1.1.

Εφόσον για τους ανωτέρω ελέγχους απαιτούνται δικαιολογητικά, ο ΕΦ προβαίνει στην ενημέρωση των δικαιούχων.

2. Με βάση τα παραπάνω και εφόσον κατά τη διαδικασία παρακολούθησης και επίβλεψης της υλοποίησης της πράξης παρατηρούνται σοβαρές αποκλίσεις, ο ΕΦ λαμβάνει μέτρα όπως περιγράφονται στην παρούσα απόφαση. Σοβαρές αποκλίσεις για την Παρέμβαση Π377-1.1 θεωρούνται αυτές που σχετίζονται με τους όρους επιλεξιμότητας, με τις δεσμεύσεις και τους λοιπούς συμβατικούς όρους της απόφασης ένταξης. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής περιπτώσεις:

2.1 Αποκλίσεις από την ορθή ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου και ειδικά ως προς το περιεχόμενο των δεσμεύσεων ή των καταληκτικών προθεσμιών επίτευξής τους.

2.2 Μείωση βαθμολογίας του δικαιούχου, ύστερα από αναβαθμολόγησή του κάτω από το ελάχιστο όριο βαθμολογίας ή τη βαθμολογία του τελευταίου επιλεγέντα δικαιούχου.

3. Στην περίπτωση των παραπάνω σοβαρών αποκλίσεων η πράξη δύναται να τεθεί σε καθεστώς επιτήρησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 37 του ν. 4914/2022, από τον ΕΦ. Στα έργα που τίθενται σε καθεστώς επιτήρησης γίνεται αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στο δικαιούχο της πράξης στην οποία προσδιορίζονται οι αποκλίσεις και καθορίζονται διορθωτικά μέτρα και περίοδος συμμόρφωσης του δικαιούχου.

4. Για την παρακολούθηση της υλοποίησης και λήψη των σχετικών ενεργειών ο ΕΦ θα έχει πρόσβαση στα σχετικά στοιχεία, βάσεις δεδομένων και πορίσματα ή θα του διαβιβάζονται τα εν λόγω στοιχεία.

Άρθρο 19

Αίτηση πληρωμής

1. Για την καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων της Παρέμβασης Π3-77-1.1 υποβάλλεται σχετική αίτηση πληρωμής, σύμφωνα με τη διαδικασία Ι.4.1. «Υποβολή αίτησης πληρωμής» όπως περιγράφεται στο ΣΔΕ. Η ενίσχυση χορηγείται για τα έτη που υπολείπονται της πενταετίας μετά την οριστική υποβολή της αίτησής τους και με την προϋπόθεση επίτευξης των στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου. Ειδικότερα:

1.1 Η αίτηση πληρωμής για την καταβολή των δόσεων υποβάλλεται μέσα σε χρονικό διάστημα που ορίζεται με απόφαση του ΟΠΕΚΕΠΕ ή του ΕΦ στον οποίο εκχωρείται η αρμοδιότητα, μετά την συμπλήρωση κάθε ημερολογιακού έτους από την ημερομηνία αναγνώρισης του δικαιούχου. Με την υποβολή της τελικής αίτησης πληρωμής ξεκινά η διαδικασία πιστοποίησης της ορθής εφαρμογής υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και ολοκλήρωσης της πράξης.

2. Η αίτηση πληρωμής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν.

3. Η αίτηση πληρωμής υποβάλλεται μέσω ΟΠΣΚΕ. Η ορθή καταχώρηση και υποβολή της αίτησης πληρωμής στη διαδικτυακή εφαρμογή του ΟΠΣΚΕ, η πληρότητα αυτής και η εμπρόθεσμη οριστικοποίησή της ανήκουν στην αποκλειστική ευθύνη του αιτούντος. Αιτήσεις πληρωμής στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του ΟΠΣΚΕ δεν θα είναι δυνατό να υποβληθούν, καθώς δεν θα κρίνονται πλήρεις.

4. Εφόσον η αίτηση πληρωμής υποβληθεί οριστικώς, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης από το ΟΠΣΚΕ.

5. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης πληρωμής, οι δικαιούχοι υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ ή στον φορέα στον οποίο εκχωρείται η αρμοδιότητα.

6. Με την υποβολή της αίτησης πληρωμής στον ΟΠΕΚΕΠΕ ή στον φορέα στον οποίο εκχωρείται η αρμοδιότητα, οι αιτούντες αποδέχονται την περαιτέρω επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται η τήρηση της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.

7. Με ευθύνη του ΟΠΕΚΕΠΕ ή του φορέα στον οποίο εκχωρείται η αρμοδιότητα οι αιτήσεις πληρωμών που υποβλήθηκαν μέσω του ΟΠΣΚΕ μεταφέρονται στο ΟΠΣΚΑΠ μέσω κατάλληλης υπηρεσίας του διαδικτύου που παρέχεται από το ΟΠΣΚΑΠ.

8. Γίνεται δεκτή η εμπρόθεσμη ανάκληση (πριν την έναρξη της αξιολόγησης της πληρωμής εντός του ΟΠΣΚΕ από τον/την αξιολογητή/τρια) για διόρθωση προφανών σφαλμάτων.

9. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης πληρωμής αρχίζει ο διοικητικός έλεγχος αυτής.

10. Υπάρχει δυνατότητα υποβολής της τελικής αίτησης πληρωμής και ολοκλήρωσης μιας πράξης με μικρότερο οικονομικό αντικείμενο, εφόσον τηρούνται οι δεσμεύσεις, οι συμβατικοί όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας.

11. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σε κάθε αίτηση πληρωμής είναι τα εξής:

11.1 Ηλεκτρονική αίτηση συμπληρωμένη στο ΟΠΣΚΕ. Ο δικαιούχος αναλαμβάνει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης.

11.2 Τεχνική Έκθεση επιχειρηματικού σχεδίου που συμπληρώνεται σύμφωνα με σχετικό τυποποιημένο υπόδειγμα. Συντάσσεται από γεωπόνο ή τεχνολόγο γεωπονίας και υπογράφεται από τον/την νόμιμο/η εκπρόσωπο και από τον/την συντάκτη/τρια της. Η έκθεση αφορά στην κατάσταση επίτευξης των στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου του έτους που αφορά η αίτηση πληρωμής. Στην έκθεση πρέπει να αναλύονται παράμετροι σχετικά με τις δράσεις και ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν και να αποδεικνύεται η ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και η επίτευξη των σχετικών στόχων και δεσμεύσεων. Τα παραπάνω αναλύονται σε σχέση με την αρχική κατάσταση των μελών της Ομάδας Παραγωγών / Οργάνωσης Παραγωγών και με βάση το ισχύον (αρχικό ή τροποποιημένο) επιχειρηματικό σχέδιο. Η τεχνική έκθεση θα συνοδεύεται από τα σχετικά δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν την επίτευξη των στόχων.

Ειδικότερα, στην τελική αίτηση πληρωμής και για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης, η Τεχνική Έκθεση αφορά στην ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω και σχετίζονται με τις ετήσιες εκθέσεις και επιπρόσθετα πρέπει υποχρεωτικά να περιέχονται στοιχεία σχετικά με την πορεία ολοκλήρωσης (όπως ενδεικτικά συμμόρφωση σε τυχόν συστάσεις ελέγχων, τροποποιήσεις επιχειρηματικού σχεδίου και ποσού στήριξης που ενδεχομένως έλαβαν χώρα), καθώς και όλα τα απαραίτητα δεδομένα που απαιτούνται για τον καθορισμό δεικτών και την αξιολόγηση της Παρέμβασης Π3-77-1.1 σύμφωνα με το πλαίσιο αξιολόγησης του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027.

11.3 Για κάθε αίτηση πληρωμής: Α) Βεβαίωση εμπορευθείσας αξίας παραγωγής υπογεγραμμένη από ορκωτό λογιστή εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ελεγκτών της ΕΛΤΕ της Ομάδας Παραγωγών / Οργάνωσης Παραγωγών, Β) Αναλυτική κατάσταση ανά έτος που θα αναφέρονται τα παραστατικά πώλησης υπογεγραμμένη από τον/την ορκωτό/ή λογιστή / λογίστρια και τον/την νόμιμο εκπρόσωπο της Ομάδας Παραγωγών / Οργάνωσης Παραγωγών. Τα παραστατικά πώλησης (τιμολόγια, δελτία αποστολής, πιστωτικά τιμολόγια, ιδιωτικά συμφωνητικά, κ.λπ.) τηρούνται στο αρχείο της Ομάδας Παραγωγών / Οργάνωσης Παραγωγών και τα θέτουν στη διάθεση των αρμοδίων αρχών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος ανεξαρτήτως αν από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στη διατήρηση των εν λόγω δικαιολογητικών και παραστατικών.

11.4 Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου από το οποίο να προκύπτει σαφώς ο αριθμός ΙΒΑΝ κατά την πρώτη πληρωμή και Υπεύθυνη Δήλωση του/της νομίμου εκπροσώπου ότι ο λογαριασμός θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες (ενίσχυση, δαπάνες, κ.λπ.) της Ομάδας Παραγωγών / Οργάνωσης Παραγωγών στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-77-1.1.

11.5 Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι η Ομάδα Παραγωγών / Οργάνωση Παραγωγών ανήκει στην κατηγορία των ΜΜΕ (Σύσταση Επιτροπής 2003/361/ΕΚ):

1. Δήλωση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σύμφωνα με τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 [Υπόδειγμα δήλωσης σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ μιας επιχείρησης (2003/C 118/03)].

2. Οικονομικές καταστάσεις (αντίγραφα ισολογισμών αποτελέσματα χρήσης) του δικαιούχου και για κάθε συνεργαζόμενη ή/και συνδεδεμένη επιχείρηση νόμιμα υπογεγραμμένες και σφραγισμένες.

3. Έντυπα Ε3 με αριθμό Δήλωσης όπως παράγεται από την πλατφόρμα συστημάτων (εκτύπωση ηλεκτρονικής υποβολής) του δικαιούχου και για κάθε συνεργαζόμενη ή/και συνδεδεμένη επιχείρηση.

4. Κατάσταση η οποία θα περιλαμβάνει τους απασχολούμενους σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 5 της 2003/361/ΕΚ Σύστασης της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων και τις συνολικές ημέρες εργασίας ανά απασχολούμενο και συνολικά για όλους τους απασχολούμενους (μισθωτούς, κ.λπ.), οι οποίες σχηματίζουν την τιμή ΕΜΕ η οποία δηλώνεται στη δήλωση ΜΜΕ. Η κατάσταση θα φέρει σφραγίδα και υπογραφή του/της Νόμιμου εκπροσώπου του δικαιούχου και του/της υπεύθυνου Λογιστή / Λογίστριας και επιπλέον θα συνοδεύεται από:

Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) με το αποδεικτικό υποβολής τους, για τον δικαιούχο και για κάθε συνεργαζόμενη ή/και συνδεδεμένη επιχείρησή του.

-Συγκεντρωτικές ετήσιες μισθοδοτικές καταστάσεις για κάθε εργαζόμενο στην οποία θα αποτυπώνεται αναλυτικά ο κάθε εργαζόμενος με τον αριθμό των ημερών που απασχολήθηκε για τον δικαιούχο και για κάθε συνεργαζόμενη ή/και συνδεδεμένη επιχείρησή του.

Στην περίπτωση συνδεδεμένων ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων θα συντάσσεται κατάσταση απασχολουμένων για κάθε επιχείρηση ξεχωριστά και η οποία θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω στο παρόν εδάφιο.

11.6 Αντίγραφο της λογιστικής μερίδας (αναλυτική λογιστική καταχώρηση) που τηρεί ο δικαιούχος στην οποία θα εμφανίζονται η οικονομική ενίσχυση και τα αντίστοιχα παραστατικά δαπανών υπογεγραμμένα από τον/την νόμιμο εκπρόσωπο της Ομάδας Παραγωγών / Οργάνωσης Παραγωγών και τον/την λογιστή/λογίστρια.

11.7 Βεβαίωση από την αρμόδια αρχή ότι τηρούνται οι όροι αναγνώρισης.

11.8 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 όπου να δηλώνονται τα εξής σχετικά με τους δικαιούχους:

α) Δεν υπάρχει εκκρεμής διαδικασία περί ανάκτησης ή άλλης επιβολής κυρώσεων σχετικά με προηγούμενη καταβολή πληρωμής ή περί αθέτησης όρων της πράξης.

β) Η επιχορήγηση δεν έχει διανεμηθεί στα μέλη της Ομάδας Παραγωγών / Οργάνωσης Παραγωγών.

γ) Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου έχουν τηρηθεί οι όροι επιλεξιμότητας.

11.9 Αντίγραφο του καθημερινού ημερολογίου, όπου θα αναγράφονται αναλυτικά οι εργασίες των εργαζομένων και η παροχή υπηρεσιών επιτηδευματιών στο δικαιούχο.

11.10 Δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει συμμόρφωση με τυχόν συστάσεις που έχουν απευθυνθεί στο δικαιούχο κατά την εκτέλεση του επιχειρηματικού του σχεδίου.

11.11 Παραστατικά σχετικά με την επίτευξη των στόχων ανάλογα με το είδος και φύση αυτών.

11.12 Λοιπά επιπλέον έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν σε τροποποίηση της σύστασης του δικαιούχου (π.χ. αλλαγή μελών, κ.λπ.).

11.13 Ασφαλιστική ενημερότητα και φορολογική ενημερότητα σε ισχύ για είσπραξη χρημάτων.

11.14 Επιπλέον δικαιολογητικά δύναται να αναγραφούν σε εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

12. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά της παρ. 11 κατατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές περί τύπου και μεγέθους αρχείου που περιγράφονται στο ΟΠΣΚΕ.

13. Η χορήγηση προκαταβολής δεν προβλέπεται.

Άρθρο 20

Διοικητικός έλεγχος της αίτησης πληρωμής επαλήθευση πιστοποίηση και ολοκλήρωση της πράξης

1. Ο διοικητικός έλεγχος των αιτημάτων πληρωμής διενεργείται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή τον φορέα, στον οποίο εκχωρείται η αρμοδιότητα σύμφωνα με τη διαδικασία Ι.4.4 «Διοικητικός έλεγχος και έγκριση αιτήσεων πληρωμής ή προκαταβολής» όπως περιγράφεται στο ΣΔΕ.

2. Για τις αιτήσεις που κρίνονται πλήρεις διενεργείται διοικητικός έλεγχος. Σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων, ενημερώνεται ο δικαιούχος για να προβεί στις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες. Για το διοικητικό έλεγχο χρησιμοποιείται τυποποιημένο έντυπο που παράγεται από το ΟΠΣΚΕ. Ο έλεγχος συνίσταται: α) στη διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων με διαθέσιμες βάσεις δεδομένων, όπου απαιτείται, β) στην εξέταση της συμφωνίας των υποβληθέντων με τα σχετικά υποδείγματα και γ) στην εξακρίβωση της νομιμότητας και πληρότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών του αιτήματος ώστε τελικά να επαληθευτεί η ολοκληρωμένη ενέργεια σε σχέση με την αντίστοιχη αίτηση στήριξης, όπως αυτή έχει εγκριθεί (επιλεξιμότητα, επίτευξη στόχων, κ.λπ.). Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ή ο ΕΦ στον οποίο εκχωρείται η αρμοδιότητα πρέπει να καταβάλλει την τελευταία δόση μόνο αφού ελέγξει την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.

3. Στο πλαίσιο του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων πληρωμής, ο/η αρμόδιος/α για τον έλεγχο της αίτησης υπάλληλος δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινίσεις, να προτείνει αιτιολογημένα περικοπή μέρους ή του συνόλου της στήριξης ή και την απένταξη του δικαιούχου από το καθεστώς ενισχύσεων. Στην περίπτωση ελλιπούς αίτησης ενημερώνεται ο δικαιούχος για την αποστολή των ελλειπόντων δικαιολογητικών και διευκρινίσεων μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας ενημέρωσής του. Στην περίπτωση μη αποστολής τους μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία ο ΟΠΕΚΕΠΕ ή ο φορέας στον οποίο εκχωρείται η αρμοδιότητα προβαίνει στην εκκαθάριση της υποβληθείσας αίτησης πληρωμής.

4. Αν ο δικαιούχος τελεί υπό αναστολή της απόφασης αναγνώρισης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ο διοικητικός έλεγχος δεν ολοκληρώνεται μέχρι να αρθεί η αναστολή αυτή. Στην περίπτωση ανάκλησης της αναγνώρισης εφαρμόζονται οι κυρώσεις που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση.

5. Ο διοικητικός έλεγχος περιλαμβάνει τουλάχιστον μία (1) επιτόπια επίσκεψη στην έδρα του δικαιούχου με σκοπό την επιβεβαίωση της ορθής υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου σύμφωνα με τους στόχους και τις δεσμεύσεις που τίθενται. Για την υλοποίηση των επιτόπιων επισκέψεων ισχύουν τα εξής:

5.1 Η εν λόγω επιτόπια επίσκεψη διενεργείται με ευθύνη του ΟΠΕΚΕΠΕ ή ο φορέα στον οποίο εκχωρείται η αρμοδιότητα ΕΦ σε εύκαιρο χρόνο καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου σε κάθε περίπτωση μέχρι την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου της τελικής πληρωμής.

5.2 Τα πορίσματα / αποτελέσματα των επιτόπιων επισκέψεων λαμβάνονται υπόψη κατά το διοικητικό έλεγχο. Αν η επιτόπια επίσκεψη δεν επαληθεύεται από τα δικαιολογητικά σχετικά με την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου προσαρμόζονται αναλόγως και τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου.Η διενέργεια της επιτόπιας επίσκεψης περιλαμβάνει τη σύνταξη τυποποιημένου υποδείγματος.

6. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ή ο φορέας στον οποίο εκχωρείται η αρμοδιότητα ΕΦ πραγματοποιεί έλεγχο των παραστατικών πώλησης που αφορούν την πληρωμή. Για τον λόγο αυτό διενεργείται δειγματοληπτικός έλεγχος με τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας επί της εμπορεύσιμης αξίας μέσω των παραστατικών πώλησης κάθε αίτησης πληρωμής σε ποσοστό όχι μικρότερο του 5% των παραστατικών. Σε περίπτωση ευρήματος ο έλεγχος επεκτείνεται στο σύνολο των τιμολογίων / παραστατικών του αιτήματος πληρωμής.

7. Με ευθύνη του ΟΠΕΚΕΠΕ ή του φορέα στον οποίο εκχωρείται η αρμοδιότητα οι Διοικητικοί Έλεγχοι των Αιτήσεων Πληρωμής μεταφέρονται στο ΟΠΣΚΑΠ μέσω κατάλληλης υπηρεσίας του διαδικτύου που παρέχεται από το ΟΠΣΚΑΠ.

8. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ή ο φορέας στον οποίο εκχωρείται η αρμοδιότητα εκδίδει απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης στην οποία αναγράφονται ιδίως το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί στους δικαιούχους με βάση τις προβλέψεις πληρωμών, όπως διαμορφώθηκε από τους αντίστοιχους διοικητικούς ελέγχους, η Συλλογική Απόφαση (Σ.Α.Ε.), ο ενάριθμος (Κ.Α.Ε.) και ο τίτλος του έργου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από το οποίο θα πραγματοποιηθεί η διάθεση της πίστωσης. Η Απόφαση Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης καταχωρίζεται στο ΟΠΣΚΑΠ και διαβιβάζεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ.

9. Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠΑΑΤ, σε συνέχεια της ως άνω απόφασης, εκδίδει εντολή κατανομής πίστωσης με την οποία μεταφέρονται οι πιστώσεις στον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ). Την εντολή αυτή διαβιβάζει στην Τράπεζα της Ελλάδος, την αναρτά στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την καταχωρίζει στο ΟΠΣΚΑΠ.

10. Για κάθε πληρωμή ο ΟΠΕΚΕΠΕ ή ο φορέας στον οποίο εκχωρείται η αρμοδιότητα συντάσσει φάκελο πληρωμής σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο με ένδειξη «Μερική Πληρωμή» ή «Τελική Πληρωμή».

11. Έπειτα από την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την τελική πληρωμή του παρόντος άρθρου και εφόσον διαπιστωθεί ορθή ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου και η τελική αίτηση πληρωμής κριθεί ως επιτυχής, η πράξη θεωρείται ολοκληρωμένη. Με ευθύνη του ΕΦ εκδίδεται και καταχωρείται μέσω ΟΠΣΚΑΠ απόφαση Ολοκλήρωσης της Πράξης, σύμφωνα με τη διαδικασία Ι.4.6 «Ολοκλήρωση πράξης» όπως περιγράφεται στο ΣΔΕ και ισχύει κάθε φορά, η οποία και κοινοποιείται στον δικαιούχο.

12. Η οικονομική στήριξη καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου με βάση τα αποτελέσματα των διοικητικών ελέγχων των αιτήσεων πληρωμής.

13. Στις περιπτώσεις επιβολής μειώσεων ή κυρώσεων, οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής σύμφωνα με τη διαδικασία Ι.4.5 “Καταβολή δημόσιας ενίσχυσης” όπως περιγράφεται στο ΣΔΕ και ισχύει κάθε φορά. Η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται μετά την καταβολή της επιχορήγησης και εξετάζεται διοικητικά από αξιολογητή /αξιολογήτρια, ο/η οποίος/α δεν συμμετείχε στον προγενέστερο έλεγχο της αίτησης πληρωμής.

14. Λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θα αναφερθούν σε εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Άρθρο 21

Ανάκληση της αίτησης πληρωμής

1. Οι δικαιούχοι μπορούν να ανακαλέσουν την αίτηση πληρωμής οποτεδήποτε μετά την υποβολή της και μέχρι την ολοκλήρωση της πράξης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1173 και τη διαδικασία Ι.4.2 «Ανάκληση αιτήσεων πληρωμής» όπως περιγράφεται στο ΣΔΕ και ισχύει κάθε φορά. Δεν μπορεί να υποβληθεί αίτημα ανάκλησης ως προς τα μέρη που έχουν ελεγχθεί και για τα οποία έχουν διαπιστωθεί ευρήματα ή εφόσον έχει αναγγελθεί επιτόπιος έλεγχος στον δικαιούχο.

2. Η ανάκληση επαναφέρει το δικαιούχο στη θέση που βρισκόταν πριν υποβάλει την ανακαλούμενη αίτηση πληρωμής.

3. Με ευθύνη του ΟΠΕΚΕΠΕ ή του φορέα στον οποίο εκχωρείται η αρμοδιότητα γίνεται ενημέρωση των ΟΠΣΚΑΠ και ΟΠΣΚΕ σχετικά με την αποδοχή της ανάκλησης πληρωμής όπως και σχετική ενημέρωση ατομικά στον ενδιαφερόμενο δικαιούχο δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω αποστολής μηνύματος στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει στο ΟΠΣΚΕ.

Άρθρο 22

Διόρθωση προφανών σφαλμάτων

1. Η διόρθωση προφανών σφαλμάτων πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία Ι.4.3. «Διόρθωση προφανών σφαλμάτων στις αιτήσεις πληρωμής», όπως περιγράφεται στο ΣΔΕ.

2. Η διαδικασία διόρθωσης προφανών σφαλμάτων εφαρμόζεται οριζόντια από τη στιγμή που υποβάλλεται η αίτηση στήριξης ή η αίτηση πληρωμής και μέχρι την ολοκλήρωση της αντίστοιχης διαδικασίας. Ως προφανή σφάλματα μπορεί να αναγνωρίζονται ενδεικτικά αναριθμητισμοί ή αναγραμματισμοί, λάθη στα δεκαδικά ψηφία, λάθος στον ΑΦΜ ή στο όνομα του δικαιούχου, κ.λπ.

3. Οι δικαιούχοι μπορούν, σε περιπτώσεις προφανών σφαλμάτων, να διορθώνουν και να προσαρμόζουν τις αιτήσεις τους ή/και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά, οποιαδήποτε στιγμή μετά την υποβολή τους.

4. Για το σκοπό αυτό υποβάλλουν αίτημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ή τον φορέα στον οποίο εκχωρείται η αρμοδιότητα, συνοδευόμενο από τα σχετικά δικαιολογητικά, περιγράφοντας το προφανές σφάλμα. Το αίτημα ελέγχεται και εγκρίνεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή τον φορέα στον οποίο εκχωρείται η αρμοδιότητα.

5. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ή ο φορέας στον οποίο εκχωρείται η αρμοδιότητα εφόσον αναγνωρίσει ότι πρόκειται για προφανές σφάλμα διενεργεί τις απαραίτητες διορθώσεις.

6. Με ευθύνη του ΟΠΕΚΕΠΕ ή του φορέα στον οποίο εκχωρείται η αρμοδιότητα, για τη διόρθωση των προφανών σφαλμάτων ενημερώνονται και οι σχετικές καταχωρήσεις στο ΟΠΣΚΑΠ και στο ΟΠΣΚΕ.

Άρθρο 23

Δειγματοληπτικοί επιτόπιοι έλεγχοι, έκτακτοι έλεγχοι και έλεγχοι εποπτείας

Για τους δειγματοληπτικούς επιτόπιους ελέγχους, τους έκτακτους ελέγχους καθώς και τους ελέγχους εποπτείας εφαρμόζεται ότι ορίζεται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027.

Άρθρο 24

Κυρώσεις από την αθέτηση των όρων και προϋποθέσεων

1. Εφόσον κατά τη διάρκεια των ελέγχων των αιτημάτων στήριξης και πληρωμών και εν γένει κατά τη διάρκεια παρακολούθησης της υλοποίησης των πράξεων, διαπιστωθούν σοβαρές παρατυπίες επιβάλλονται οι κατά περίπτωση κυρώσεις του παρόντος, σύμφωνα με τα άρθρα 59, 66 και 72 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116 και τα άρθρα 30 και 31 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/128 και τις σχετικές εθνικές διατάξεις περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στο ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027.

2. Σε περίπτωση μη υποβολής της αίτησης πληρωμής μέσα στο χρονικό διάστημα που έχει οριστεί με απόφαση του ΟΠΕΚΕΠΕ ή του ΕΦ στον οποίο εκχωρείται η αρμοδιότητα, επιβάλλεται κύρωση που αντιστοιχεί στη μείωση της ενίσχυσης (επιλέξιμο ποσό) για το έτος που αφορά η μη εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης πληρωμής κατά 7,7% για κάθε μήνα καθυστέρησης (από την πρώτη έως την αμέσως προηγούμενη ημερολογιακά ημέρα του επόμενου μήνα). Η μη υποβολή της αίτησης πληρωμής σε διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων πληρωμής που έχει οριστεί με την απόφαση του ΟΠΕΚΕΠΕ ή του ΕΦ στον οποίο εκχωρείται η αρμοδιότητα οδηγεί στη μη καταβολή της ενίσχυσης για το έτος που αφορά η μη υποβολή αυτής. Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης πληρωμής για δύο (2) συνεχόμενα έτη, το έργο απεντάσσεται και η επιχορήγηση επιστρέφεται σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές διατάξεις περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στο ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027.

3. Η αναστολή της απόφασης αναγνώρισης από την αρμόδια υπηρεσία και για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή, οδηγεί στη μη καταβολή της ενίσχυσης για το διάστημα αυτό.

4. Για τους δικαιούχους, οι οποίοι κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού τους σχεδίου δεν κατάφεραν να επιτύχουν τις ελάχιστες τιμές στόχων για τους οποίους έχουν δεσμευτεί εφαρμόζονται οι εξής κυρώσεις: Για απόκλιση έως και 25% από την ελάχιστη τιμή κάθε στόχου εφαρμόζεται αναλογική μείωση στο συνολικό ποσό ενίσχυσης (καταβληθέν και υπολειπόμενο ποσό τελικής αίτησης πληρωμής) σε ποσοστό 2% για κάθε 5% απόκλισης. Στην περίπτωση του στόχου «Ενέργειες προβολής και προώθησης» είναι απαραίτητη η δημιουργία ιστοσελίδας και ενημερωτικού υλικού ενώ η απόκλιση του 25% από την ελάχιστη τιμή στόχου αναφέρεται στη συμμετοχή σε εκθέσεις. Για απόκλιση άνω του 25% εφαρμόζονται οι κυρώσεις της παρ. 6 του παρόντος άρθρου. Το ποσό της μείωσης αφαιρείται από το ποσό της τελευταίας αίτησης πληρωμής και αν αυτό δεν επαρκεί το υπόλοιπο ποσό αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

5. Στην περίπτωση που κατά τη διενέργεια του διοικητικού ελέγχου της α’, β’, γ’, δ’ ή ε’’ δόσης διαπιστωθεί ότι η πραγματική εμπορευθείσα αξία παραγωγής αποκλίνει προς τα κάτω σε ποσοστό άνω του 30% από την εκτιμώμενη αξία παραγωγής, τότε ο ΕΦ επιβάλει μείωση στη δόση που παρουσίασε την απόκλιση σε ποσοστό 2% του ποσού που έπρεπε να λάβει ο δικαιούχος.

6. Ανακαλείται η απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα και οι Ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί επιστρέφονται στο σύνολό τους εντόκως ως αχρεωστήτως καταβληθείσες, αν οι δικαιούχοι οι οποίοι, χωρίς να συντρέχει περίπτωση ανωτέρας βίας ή εξαιρετικής ή έκτακτης περίστασης:

α) Αθετούν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις

β) Δεν συμμορφώνονται με ενδεχόμενες συστάσεις

γ) Αθετούν τους όρους επιλεξιμότητας και τις δεσμεύσεις του θεσμικού πλαισίου

δ) Δεν ολοκληρώνουν ορθά το επιχειρηματικό τους σχέδιο με την επιφύλαξη των παρ. 2 και 3.

ε) Δεν λειτουργούν με ξεχωριστή λογιστική ή/και διοικητική διαχείριση σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4384/2016 (Α’ 78) και την υπ’ αρ. 966/71516/5.4.2019 κοινή υπουργική απόφαση «Τήρηση διακριτής λογιστικής από Οργανώσεις Παραγωγών και τις Ενώσεις τους, καθώς και τις Ομάδες Παραγωγών» (Β’ 1606), όπως ισχύει.

στ) Δηλώνουν ψευδή στοιχεία ή με πρόθεση αποκρύπτουν στοιχεία, για να λάβουν τις ενισχύσεις της Παρέμβασης.

ζ) Επιθυμούν να αποδεσμευτούν από το πρόγραμμα, επιστρέφοντας οικειοθελώς την καταβληθείσα στήριξη. Οι δικαιούχοι που δηλώνουν ψευδή στοιχεία ή με πρόθεση αποκρύπτουν στοιχεία για να λάβουν τις ενισχύσεις της Παρέμβασης αποκλείονται από την παροχή στήριξης στο πλαίσιο της ίδιας παρέμβασης για το ημερολογιακό έτος της διαπίστωσης καθώς και αποκλεισμός του δικαιούχου από την υποβολή πρότασης σε επόμενη προκήρυξη της παρέμβασης.

7. Για τους δικαιούχους που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις της περ. 7 του άρθρου 6, η δημόσια οικονομική ενίσχυση που τους έχει καταβληθεί ανακτάται ως αχρεωστήτως καταβληθείσα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

8. Εφόσον κατά το διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων πληρωμής, υπάρχει διαφορά κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 10%, μεταξύ του ποσού (x) που πρέπει να καταβληθεί στο δικαιούχο με βάση την αίτηση πληρωμής και του ποσού (y) που είναι επιλέξιμο και πρέπει να καταβληθεί στο δικαιούχο μετά το διοικητικό έλεγχο αυτής, επιβάλλεται διοικητική κύρωση και συγκεκριμένα μείωση στο ποσό (y). Το ποσό της μείωσης θα ισούται με τη διαφορά μεταξύ των δύο ποσών και θα είναι (x y). Ο δικαιούχος θα λαμβάνει το ποσό (z) = y (x-y). Το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει την πλήρη ανάκτηση της στήριξης. Η προαναφερόμενη διοικητική κύρωση επιβάλλεται κατ’ αναλογία για μη επιλέξιμο τίμημα της πράξης που εντοπίζεται κατά τη διάρκεια της πράξης μέσω σχετικών ελέγχων. Συνεπώς αν από αποτέλεσμα ελέγχου που διενεργείται χρονικά μεταξύ της απόφασης ένταξης και του τελικού αιτήματος πληρωμής προκύψει μείωση του αρχικού ποσού στήριξης, τότε εκτός από τη μείωση θα επιβάλλεται και η σχετική ποινή. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν ο δικαιούχος αποδείξει έναντι της αρμόδιας αρχής ότι δεν ευθύνεται για την ένταξη του μη επιλέξιμου ποσού ή εάν η αρμόδια αρχή κρίνει αιτιολογημένα ότι ο δικαιούχος δεν υπέχει ευθύνη.

9. Δεν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε ανωτέρα βία, εξαιρετικές περιστάσεις, προφανή σφάλματα τα οποία αναγνωρίζει η αρμόδια αρχή, σφάλμα της αρμόδιας ή άλλης αρχής και εφόσον το σφάλμα δεν μπορούσε να εντοπιστεί εύλογα από το πρόσωπο το οποίο αφορά η διοικητική κύρωση και όταν η αρμόδια αρχή πεισθεί ότι ο δικαιούχος δεν ευθύνεται για τη μη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις.

10. Για τις κυρώσεις του παρόντος άρθρου συντάσσονται πορίσματα από την Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο.

Άρθρο 25

Ανωτέρα βία και έκτακτες ή εξαιρετικές περιστάσεις

1 Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116 ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων δύναται να θεωρηθούν ενδεικτικά οι ακόλουθες ιδίως περιπτώσεις:

α) σοβαρή φυσική καταστροφή ή σοβαρό καιρικό φαινόμενο που πλήττει βαριά τις εκμεταλλεύσεις που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου,

β) καταστροφή, λόγω ατυχήματος, κτιρίων των εκμεταλλεύσεων που χρησιμοποιούνται στην εκτροφή ζώων για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου,

γ) επιζωοτία, εκδήλωση φυτικών ασθενειών ή παρουσία επιβλαβούς για τα φυτά οργανισμού που πλήττει ένα μέρος ή το σύνολο των ζώων ή των καλλιεργειών του δικαιούχου που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, για το τρέχον έτος υλοποίησης, δ) απαλλοτρίωση του συνόλου ή σημαντικού τμήματος των εκμεταλλεύσεων που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, εφόσον δεν ήταν προβλέψιμη κατά την ημέρα υποβολής τηςαίτησης.

2 Σε περιπτώσεις γεγονότων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, ο δικαιούχος κοινοποιεί στον ΕΦ μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη τους έγγραφο με το οποίο εξειδικεύει τα γεγονότα αυτά, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα αποδεικτικά.

Άρθρο 26

Τελικές διατάξεις

Λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας μπορούν να διευκρινιστούν με την έκδοση εγκυκλίων.

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πηγή: www.agronews.gr