Πρόσβαση σε φθηνά κεφάλαια για αγορά γης, φυτώριου, ζώων, ως και δικαιωμάτων, με βούλα Ε.Ε.

Πρόσβαση σε φθηνά κεφάλαια για αγορά γης, φυτώριου, ζώων, ως και δικαιωμάτων, με βούλα Ε.Ε. Την αγορά δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης και την απόκτηση αγροτεµαχίων χωρίς κάποιον περιορισµό µέσω χρηµατοδοτικών εργαλείων εγγυηµένου επιτοκίου, προβλέπει ο σχεδιασµός των αγροτικών εργαλείων δανεισµού στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ. Μάλιστα, το ευρύτερο πεδίο επιλεξιµότητας επενδύσεων µπορεί να ισχύσει στη χώρα