Μετακίνηση της ΚΑΠ από τις επιδοτήσεις σε εγγυημένες και χαμηλού επιτοκίου δανειοδοτήσεις

Πέρα από τις κοµβικές αλλαγές που ζυµώνονται στο καθεστώς της βασικής ενίσχυσης είτε µε την ολοκληρωτική κατάργηση των δικαιωµάτων που είναι και το πιο σίγουρο, είτε µε την εκ βάθρων αναθεώρησή της ως ένα καθεστώς προσφοράς «δηµοσίων αγαθών», αναµένεται να δροµολογηθούν αλλαγές και στα διαρθρωτικά προγράµµατα. Συγκεκριµένα συνολικά στα ευρωπαϊκά προγράµµατα παρατηρείται µία προσπάθεια µείωσης