Αγροτικός εξοπλισμός για κάθε μέλος μιας ομάδας ξεχωριστά με πριμ 75%, υποβολή φακέλων 14 Ιουνίου

Από τις 14 Ιουνίου καλούνται να κάνουν αιτήσεις συλλογικά σχήµατα και αγροτικές επιχειρήσεις στο πρόγραµµα «Εκσυγχρονισµός του πρωτογενούς τοµέα» προϋπολογισµού 35 εκατ. ευρώ σύµφωνα µε την 2η προκήρυξη του προγράµµατος, µέσω του οποίου ειδικά τα συλλογικά σχήµατα µπορούν να εξυπηρετήσουν διακριτά µέλη τους για επενδύσεις που αφορούν την κατασκευή στάβλων, θερµοκηπιακού εξοπλισµού, την αγορά συγκοµιστικών