Την Τρίτη 16 Μαΐου άνοιξε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης για έργα πρώτης μεταποίησης αγροτικών προϊόντων προϋπολογισμού άνω των 600.000 ευρώ (Μέτρο 4.2.1), με δικαιούχους οργανώσεις παραγωγών, αγροτικούς συνεταιρισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Η επιλογή του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, να προκηρύξει το Μέτρο της Μεταποίησης (4.2.1) μόνο για έργα άνω των 600.000 ευρώ φαίνεται πάντως να έχει φέρει αντιδράσεις, με τους αρμόδιους να σπεύδουν να διευκρινίσουν κατόπιν ερωτημάτων όπως λένε, ότι οι μικρότερες επενδύσεις και οι επιχειρηματικές προσπάθειες από επαγγελματίες αγρότες, θα μπουν στα Leader.

Οι αιτήσεις, σύμφωνα με την πρόσκληση θα γίνονται δεκτές μέχρι 18 Αυγούστου και υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr.

Αναλυτικά, στην πρόσκληση του Μέτρου, αναφέρονται τα εξής:

 

Δικαιούχοι

Στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1 ενισχύονται πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι επιλέξιμη κάθε μορφή επιχείρησης που έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β ́ ή Γ ́ κατηγορίας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

Επιλέξιμοι κλάδοι

Η αίτηση στήριξης αφορά σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους επιλέξιμους κλάδους

α) Κρέας – πουλερικά – κουνέλια: Περιλαµβάνει µονάδες σφαγείων, τυποποίησης κρέατος, παραγωγής κρεατοσκευασµάτων, αλλαντοποιεία, κονσέρβες κ.λπ.

β) Γάλα: Τυροκοµεία, µονάδες παραγωγής γιαουρτιού, γάλακτος, αξιοποίησης παραπροϊόντων (τυρόγαλα).

γ) Αυγά: Μονάδες τυποποίησης και συσκευασίας αυγών, επεξεργασίας αυγών για παραγωγή νέων προϊόντων.

δ) Σηροτροφία – σαλιγκάρια.

ε) Ζωοτροφές: Τυποποίηση µιγµάτων ζωοτροφών, αποθηκευτικοί χώροι, παρασκευαστήρια.

στ) ∆ηµητριακά: Αποθηκευτικοί χώροι δηµητριακών, βελτίωση παλαιών αποθηκών, ξηραντήρια, αποθηκευτικοί χώροι ρυζιού, µονάδες αποφλοίωσης-επεξεργασίας-τυποποίησης ρυζιού, ίδρυση σιλό κ.λπ.

ζ) Ελαιούχα προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων). Εκσυγχρονισµός ελαιοτριβείων, ιδρύσεις τυποποιητηρίων, συσκευαστηρίων, ραφιναρίων, µονάδες σπορελαιουργείων και βιοµηχανιών σπορελαιουργίας.

η) Άνθη: Τυποποιήση δρεπτών ανθέων και γλαστρικών, ξηραντήρια άνθεων

θ) Σπόροι και Πολλαπλασιαστικό Υλικό: Μονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού.

ι) Οίνος – Αµπελουργία: Ίδρυση οινοποιείων, επεκτάσεις γραµµής εµφιάλωσης

ια) Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί: Μονάδες συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης οπωροκηπευτικών, βρώσιµων ελιών, κονσερβοποιεία, χυµοποίηση, αποξήρανσης φρούτων, σταφίδας, παραγωγής µαρµελάδων και γλυκών κουταλιού, παραγωγής τουρσιών, ψητών λαχανικών, παστελιών, σνακς κ.λπ,

ιδ) Φαρµακευτικά και Αρωµατικά Φυτά: Μονάδες τυποποίησης και επεξεργασίας αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών για εµπορία ως νωπά ή ξερά φυτικά υλικά.

ιε) Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).

ιστ) Μέλι και επεξεργασία προϊόντων κυψέλης: Μονάδες τυποποίησης-συσκευασίας µελιού, παραγωγής σακχαρωδών προϊόντων µε βάση το µέλι, σνακς κ.λπ.

 

Ύψος ενίσχυσης

Ο ενδιαφερόµενος µπορεί να αιτηθεί στήριξη για έργα προϋπολογισµού 600.000 έως 5 εκατ. ευρώ. Η ένταση ενίσχυσης για το Μέτρο 4.2.1 ανέρχεται έως 75% του αιτούµενου προϋπολογισµού ανάλογα µε την κατηγοριοποίηση των Περιφερειών ορίζεται ως εξής:

Στο 50% σε: ∆υτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος, Κ. Μακεδονία, Α. Μακεδονία-Θράκη, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Κρήτη.

Στο 40% σε: Αττική, ∆υτ. Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα.

Στο 75% σε: Μικρά νησιά του Αιγαίου.

Επιλέξιμες δαπάνες

α) Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδοµών, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, όπου οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιµες µόνο όταν δεν υπερβαίνουν το 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Για εγκαταλελειµµένες και πρώην βιοµηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαµβάνουν κτήρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15%.

β) ∆ιαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειµένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της µονάδας.

γ) Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισµού. Στις δαπάνες αυτές συµπεριλαµβάνεται και ο εξοπλισµός εργαστηρίων, ο εξοπλισµός παραγωγής ΑΠΕ ενέργειας, εξοικονόµησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων.

δ) Αγορά καινούργιων οχηµάτων και συγκεκριµένα:

i) Οχηµάτων µεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου. Ενδεικτικά αναφέρονται: φορτηγά – σιλό µεταφοράς χύµα αλεύρου, ισοθερµικά βυτία αναγκαία για τη µεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης – µεταποίησης, βυτιοφόρα αυτοκίνητα µεταφοράς ελαιοπυρήνα και υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων και διασποράς τους σε γεωργική γη, ψυγεία αποκλειστικά για χονδρεµπορία προϊόντων οχήµατα για τη µεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων προς τις µονάδες αδρανοποίησης. Το ύψος της δαπάνης για την αγορά οχηµάτων ειδικού τύπου δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% του προϋπολογισµού του επενδυτικού σχεδίου.

ii) Μέσων εσωτερικής µεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά).

ε) Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρµόδιους οργανισµούς (όπως ISO, HACCP, BRC Global Standards, IFS Food Standard, GLOBALG.A.P.

Πηγή:Agronews.gr