Από 15 ως 20 Σεπτεµβρίου, βάσει του πλάνου του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναµένεται να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του επιπλέον 10% επί του συνολικού ποσού όσων το δικαιούνται, από τα Σχέδια Βελτίωσης της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου, που αφορά παραγωγούς που ήταν σε περιοχές νιτρορύπανσης και λανθασµένα δεν είχε αρχικά υπολογιστεί η σχετική προσαύξηση.

Σηµειωτέον ότι για να προχωρήσει η πληρωµή θα πρέπει οι ενδιαφερόµενοι να προσκοµίσουν στους µελετητές τους τα παρακάτω έγγραφα:
1. Φορολογική ενηµερότητα, για είσπραξη χρηµάτων από το ∆ηµόσιο.
2. Ασφαλιστική ενηµερότητα ΙΚΑ, για είσπραξη χρηµάτων από το ∆ηµόσιο ή σχετική Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι ο δικαιούχος δεν έχει υπάρξει ποτέ εγγεγραµµένος στα µητρώα του ΙΚΑ.
3. Ασφαλιστική ενηµερότητα ΟΓΑ, για είσπραξη χρηµάτων από το ∆ηµόσιο.


Πηγή: Agronews.gr