Εντός των ημερών και μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου αναµένεται να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση που θα επιτρέψει την επίσηµη αναγνώριση στις Οµάδες και τις Οργανώσεις Παραγωγών, βάσει του νέου θεσµικού πλαισίου, ώστε το επόµενο διάστηµα να εκδοθεί η προκήρυξη για το Μέτρο 9, το οποίο επιδοτεί τη λειτουργία αυτών.
Η σχετική απόφαση τροποποιεί τις επιτροπές ελέγχου που είναι υπεύθυνες για την αξιολόγηση αιτήσεων αναγνώρισης των Οµάδων Παραγωγών, εφόσον υπάρχει πρόβληµα µε το ισχύον πλαίσιο µε τα νεοϊδρυθέντα σχήµατα να µην µπορούν να αναγνωριστούν σε επίπεδο ∆ΑΟΚ. Υπενθυµίζεται ότι όσες Οµάδες Παραγωγών έχουν ιδρυθεί πριν το νέο πλάισιο, θα πρέπει να αναγνωριστούν µέχρι το 2018, σύµφωνα µε τα όσα ορίζει η υπουργική απόφαση µε αριθ. 397/18235/2017.

Αναφορικά µε την πρόσκληση του Μέτρου 9, µετά τη δηµόσια διαβούλευση, δεν υπήρξαν σηµαντικές τροποποιήσεις παρά ορισµένων τεχνικών βελτιώσεων, κάτι που σηµαίνει ότι ο βασικός πυρήνας του πλαισίου ενίσχυσης παραµένει αναλλοίωτος.

Ως εκ τούτου, το Μέτρο «Σύσταση Οργανώσεων Παραγωγών» θα προκηρυχθεί µε ένα χαλαρό πλαίσιο ένταξης όπως έχει προγραµµατιστεί που σε συνδυασµό µε τα βολικά κριτήρια µοριοδότησης δηµιουργείται κίνδυνος να πήξει στους δικαιούχους. Ειδικά σε συνέχεια των κινήσεων που γίνονται αυτό τον καιρό στο συνεταιριστικό χώρο, µε το «σπάσιµο» σε µικρότερα σχήµατα. Επιπλέον τα 25 εκατ. ευρώ µάλλον θα προκύψουν λίγα για να καλυφθεί η ζήτηση, ενώ, εφόσον µιλάµε ουσιαστικά για πριµ επί της παραγωγής, δηλαδή χωρίς επιλέξιµες δαπάνες ή κόστη, το να µένουν αποκλεισµένες οι παλιές και πετυχηµένες προσπάθειες Οµάδων και Οργανώσεων δηµιουργεί ένα κλίµα αδικίας.
∆ικαιούχοι συµµετοχής στην πρόσκληση θα έχουν Οµάδες και Οργανώσεις παραγωγών που αναγνωρίστηκαν µετά τον Απρίλιο του 2016. Η ετήσια στήριξη στα πλαίσια του Μέτρου 9 των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης θα είναι ίση για τον πρώτο χρόνο µε το 10% της αξίας παραγωγής του συλλογικού σχήµατος και δεν θα συνδέεται µε επιλέξιµες δαπάνες ή κόστη, όπως αναφέρει η υπουργική απόφαση, µε µέγιστο τα 100.000 ευρώ. Η ενίσχυση θα δίνεται κάθε έτος για πέντε χρόνια, µειωµένη κατά 2% (π.χ το 2ο έτος 8% της ετήσιας αξίας παραγωγής, τον 3ο χρόνο 6% κ.ο.κ), µε τους δικαιούχους να υποχρεώνονται να αυξήσουν τον όγκο και την αξία παραγωγής τουλάχιστον κατά 20% µέσα σε αυτό το χρονικό διάστηµα. Για όλα τα έτη, το µέγιστο της ενίσχυσης ορίζεται στα 100.000 ευρώ.

Ο ελάχιστος αριθµός µελών για τις οµάδες φυτικής παραγωγής είναι 10, για τις οµάδες ζωικής παραγωγής 5 και για τις οργανώσεις παραγωγών φυτικής και ζωικής παραγωγής όπως προβλέπεται από την υπ’ αριθµ. 397/18235/2017 ΥΑ (ΦΕΚ 601/Β/2017).

Βασικές προϋποθέσεις συµµετοχής των δικαιούχων είναι οι ακόλουθες:
Να έχει έδρα στην ελληνική επικράτεια.
Στην περίπτωση που η Οµάδα / Οργάνωση υπάγεται στο καθεστώς άλλου νοµικού προσώπου απαιτείται να έχει διακριτή λογιστική διαχείριση (τήρηση χωριστής λογιστικής µερίδας ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης για τις δαπάνες και την οικονοµική στήριξη σύµφωνα µε το ΕΓΛΣ όπως πχ αναλυτική καταχώρηση των δαπανών κατά κατηγορία και της οικονοµικής στήριξης που λαµβάνει ο δικαιούχος).

Είδος παρεχόµενων ενισχύσεων. Ποσά και ποσοστά στήριξης
1. Η οικονοµική στήριξη για τη σύσταση των νέων οµάδων παραγωγών και οργανώσεων παραγωγών χορηγείται σε ετήσια βάση µε τη µορφή ποσού στήριξης (κατ / αποκοπή ενίσχυση) που αποτελεί ποσοστό επί της ετήσιας εµπορεύσιµης αξίας των προϊόντων της οµάδας παραγωγών ή οργάνωσης παραγωγών µετά την έκδοση απόφασης έγκρισης του αιτήµατος στήριξης.
2. Η α’ δόση καταβάλλεται µετά την έκδοση της απόφασης ένταξης µε την υποβολή σχετικής αίτησης από το δικαιούχο. Οι υπόλοιπες 4 δόσεις καταβάλλονται µία κάθε έτος για τα επόµενα 4 έτη και µε τη συµπλήρωση του ηµερολογιακού έτους από την αναγνώριση της οµάδας / οργάνωσης από τον αρµόδιο φορέα. Στην περίπτωση που η οµάδα παραγωγών/ οργάνωση παραγωγών έχει αναγνωριστεί σε έτος προηγούµενο της αίτησης υποβολής στήριξης τότε µετά την έκδοση της απόφασης ένταξης µπορεί να υποβάλει αίτηση πληρωµής για όσα έτη λειτουργίας έχουν συµπληρωθεί κατά την ηµεροµηνία υποβολής αυτής.

Ο υπολογισµός της αξίας παραγωγής για το πρώτο έτος λειτουργίας της οµάδας παραγωγών ή οργάνωσης παραγωγών µετά την αναγνώριση, πραγµατοποιείται βάσει της µέσης ετήσιας αξίας της διατεθείσας στο εµπόριο παραγωγής των µελών κατά τη διάρκεια τριών ετών πριν από τη συµµετοχή τους στην οµάδα ή στην οργάνωση. Η µέση ετήσια αξία προκύπτει από τα ανάλογα φορολογικά στοιχεία (τιµολόγια, δελτία αποστολής, κτλ).

Για τα επόµενα έτη η αξία παραγωγής περιλαµβάνεται ως εκτίµηση στο επιχειρηµατικό σχέδιο και επαληθεύεται από βεβαίωση της αξίας εµπορευθείσας παραγωγής υπογεγραµµένη από ορκωτό λογιστή, για το προϊόν ή τα προϊόντα που έχει αναγνωριστεί η οµάδα / οργάνωση, για κάθε ηµερολογιακό έτος από την αναγνώρισή τους.

 

Κριτήρια βαθμολογίας

Στους 20 βαθµούς διαµορφώνεται η ελάχιστη βαθµολογία που θα πρέπει να συµπληρώνουν οι Οργανώσεις και οι Οµάδες παραγωγών, σύµφωνα µε τα κριτήρια µοριοδότησης του Μέτρου 9. Οι κτηνοτροφικές οργανώσεις και τα συλλογικά σχήµατα που αποτελούνται εξολοκλήρου από νέους αγρότες συλλέγουν άµεσα τους απαραίτητους βαθµούς, χωρίς να χρειάζεται να τηρούν κάποιο άλλο κριτήριο.

Αναλυτικά, τα βαθµολογικά κριτήρια του Μέτρου 9 «Σύσταση οµάδων και οργανώσεων παραγωγών» διαµορφώνονται ως εξής:
1 Η οµάδα στο σύνολό της εφαρµόζει προϊόν βιολογικό ΠΟΠ ή βιολογικό ΠΓΕ.
2 Η οµάδα στο σύνολό της εφαρµόζει κάποιο άλλο από τα συστήµατα ποιότητας.
3 Βαθµολογείται το ποσοστό των µελών που είναι νέοι αγρότες, έχουν μικρές εκμεταλλεύσεις ή συµµετέχουν σε γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις.
4 Αξιολογείται ο κύριος τοµέας δραστηριότητας.
5 Αξιολογείται η χωροθέτηση της ομάδας.

Πηγή: Agronews.gr