Σε οικονοµολόγους, φοροτεχνικούς, περιβαλλοντολόγους και άλλα επαγγέλµατα που θα µπορούσαν να συνδέονται µε την αγροτική δραστηριότητα, ανοίγει το πεδίο των επιδοτούµενων Αγροτικών Συµβουλών.
Σύµφωνα µε πληροφορίες στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ενώ παραδοσιακά με τις αγροτικές συµβουλές ασχολούνταν οι γεωπόνοι-γεωτεχνικοί , επεξεργάζονται σχέδιο να διευρυνθεί το Μέτρο προς νέες τάξεις επαγγελµατιών, οι οποίες θα συστήσουν το Μητρώο Συµβούλων. Το συγκεκριµένο Μητρώο ήταν προγραµµατισµένο να δηµιουργηθεί µέσα στο πρώτο εξάµηνο του 2017, αλλά κατ’ όπως φαίνεται η διεύρυνση του ορισµού συναντά πιέσεις µε αποτέλεσµα να χάνεται και αυτό το έτος, ως περίοδος προκήρυξης του συγκεκριµένου Μέτρου. Και εδώ φυσικά γίνεται λόγος για 50 εκατ. ευρώ όπως την περασµένη προγραµµατική περίοδο (από τα οποία απορροφήθηκαν µόνο τα τρία), αλλά για πάνω από 150 εκατ. ευρώ δηµοσίας δαπάνης. Σηµειώνεται ότι «πάροχοι» συµβουλών που θα µπουν στο Μητρώο δύναται να είναι δηµόσιοι, ιδιωτικοί φορείς ή κοινοπραξίες αυτών.

Επίσηµα πάντως, σύµφωνα µε τον οδηγό του Μέτρου, δικαίωµα να µπουν στο Μητρώο θα έχουν εταιρείες που διαθέτουν κατ’ ελάχιστον δύο γεωπόνους που θα είναι σε θέση να καλύψουν συµβουλές σχετικά µε τη φυτική και ζωική παραγωγή και ένα οικονοµολόγο ή γεωργο-οικονοµολόγο.

Αναλυτικότερα, όσον αφορά στο Μέτρο 2 «Συµβουλευτικές Υπηρεσίες» όπως ονοµάζεται, κάθε παραγωγός θα µπορεί να λαµβάνει δωρέαν µέχρι το 2020 συνολικά τρείς γεωργικές συµβουλές, µε µέγιστο ποσό ενίσχυσης τα 1.500 ευρώ ανά συµβουλή.

Μία γεωργική συµβουλή θα µπορούσε να νοείται ως εξής:

– Βοήθεια για να εκτελεί ο αγρότης ορθά τους κανόνες της πολλαπλής συµµόρφωσης και να λαµβάνει τις άµεσες ενισχύσεις (βασική και πρασίνισµα) χωρίς µειώσεις.

-Σύνταξη επιχειρηµατικού σχεδίου ώστε ο αγρότης να τοποθετήσει φωτοβολταϊκά για ιδιοκατανάλωση, κάτι που είναι προαπαιτούµενο για το Σχέδιο Βελτίωσης που έχουν να κάνουν µε επενδύσεις σε Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας.

-Σύνταξη Σχεδίου ∆ιαχείρισης Νερού για επενδύσεις που σχετίζονται µε αρδευτικά και γεωτρήσεις.

-Συµβουλές για σωστή φυτοπροστασία (πχ. σύνταξη ηµερολογίου ψεκασµών και τακτική παρακολούθηση σοδειάς).

-Συµβουλές που αφορούν στη χρήση των υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειµµάτων και λοιπών πρώτων υλών, εκτός τροφίµων, για τους σκοπούς της βιοοικονοµίας.

-Κάλυψη εξόδων του συµβούλου µε τον οποίο έχει υπογράψει σύµβαση ο αγρότης στο πλαίσιο του νέου Μέτρου της Βιολογικής Γεωργίας. Κάτι παρόµοιο αναµένεται και για όλα τα γεωργοπεριβαλλοντικά Μέτρα (νιτρικά, σπάνιες φυλές κλπ).

-Κτηνιατρικές υπηρεσίες.

-Υπηρεσίες φοροτεχνικών οι οποίες συνδέονται µε την αγροτική του εκµετάλλευση.

Πηγή: Agronews.gr