Επιτόκιο 7%, χρονική διάρκεια δανείου 4 έτη, αποπληρωµή σε µηνιαία βάση, χωρίς περίοδο χάριτος, καµία εµπράγµατη εξασφάληση και ύπαρξη ενός εγγυητή. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις που προς το παρόν παίζουν στην ελληνική αγορά για τις λεγόµενες «Μικροπιστώσεις» έως 25.000 ευρώ, τις οποίες προσφέρουν εξωτραπεζικοί φορείς, όπως είναι για παράδειγµα η AFI και το ΚΕΠΑ (τα παραπάνω νούµερα «παίζουν» ανάλογα τον πάροχο), οι οποίοι ωστόσο ελλείψει πλαισίου, είναι υποχρεωµένοι να συνεργάζονται µε τις εµπορικές και τις συνεταιριστικές τράπεζες, στέλνοντας στα γκισέ όσους απευθύνονται σε αυτούς, καθώς δεν µπορούν να χορηγήσουν δάνειο οι ίδιοι, εν αντιθέσει µε ό,τι ισχύει σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από το καθεστώς αυτό ουσιαστικά ωφελούνται οι µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις, οι νέοι επιχειρηµατίες, οι αγρότες, οι άνεργοι κ.ο.κ., οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισµό, αφού µε βάση τα τραπεζικά κριτήρια θεωρούνται αφερέγγυοι, καθώς δεν µπορούν να παρέχουν εµπράγµατες εξασφαλίσεις.

Η συγκεκριµένη εξωτραπεζική παράλληλη αγορά αναµένεται να καλυφθεί και θεσµικά µέχρι τέλος του έτους, από τη δηµιουργία του Ταµείου Μικροπιστώσεων το οποίο θα θεσµοθετηθεί πριν την εκπνοή του 2018 από το υπουργείο Οικονοµίας, σύµφωνα µε τα όσα ειπώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, κατά την εκδήλωση για τις µικροπιστώσεις, που διοργάνωσαν τα Κέντρα Υπηρεσιών Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης microSTARS του Κέντρου Επιχειρηµατικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) και το Οικοσύστηµα Καινοτοµίας OK!Thess.

Η σχέση με τον πρωτογενή τομέα
Με τον πρωτογενή τοµέα σχετίζονται σχεδόν οι µισές από τις περίπου 35 συµβάσεις χορήγησης µικροπιστώσεων, που έχουν συναφθεί µέχρι σήµερα στην Κεντρική Μακεδονία, µέσω του προγράµµατος Microstars του ΚΕΠΑ, ενώ εξίσου δυναµική είναι η παρουσία του κλάδου και στο χαρτοφυλάκιο της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής εταιρείας Action Finance Initiative, που έχουν «στήσει» η ActionAid Hellas και η γαλλική ADIE.

Το έδαφος για την ανάπτυξη των µικροπιστώσεων στον αγροτικό τοµέα δείχνει ιδιαίτερα πρόσφορο σε οικοτεχνίες και µικρές εκµεταλλεύσεις, που δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν µικροχρηµατοδοτήσεις από άλλες πηγές, ενώ το ενδιαφέρον που όπως τονίζεται από τους εµπλεκόµενους, τέµνει ήδη µια µεγάλη γκάµα από δραστηριότητες, εκτιµάται πως θα αυξηθεί περαιτέρω µετά την ψήφιση του θεσµικού πλαισίου, που αναµένεται µέχρι το τέλος του έτους.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr