Πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι εκείνα τα στοιχεία (ενσώµατα, βιολογικά ή άυλα – ιδιόκτητα ή µισθωµένα µε χρηµατοδοτική µίσθωση) τα οποία προορίζονται να χρησιµοποιηθούν κατά τρόπο διαρκή για τους σκοπούς της οντότητας και αναµένεται να αποφέρουν οικονοµικά οφέλη πέραν της µιας ετήσιας περιόδου.
Στα πάγια ανήκουν µηχανήµατα (αυτοκινούµενα, παρελκόµενα), φορτηγά ιδιωτικής χρήσης (αγροτικά), αλλά και σταυλικές εγκαταστάσεις, στάνες, δέντρα, κλπ.

Οι αποσβέσεις παγίου εξοπλισµού, µπορούν να γίνουν από οποιονδήποτε ασκεί αγροτική δραστηριότητα, είτε αγρότη του ειδικού είτε αγρότη του κανονικού καθεστώτος.Οι επιχειρηµατίες, οι οποίοι έχουν και αγροτικά εισοδήµατα (ακόµη και ελάχιστα), αντιµετωπίζονται και θεωρούνται ως αγρότες του κανονικού καθεστώτος, αφού από την 01.01.17 υποχρεούνται πλέον να δηλώνουν ως δευτερεύουσες δραστηριότητες όλες τις αγροτικές καλλιέργειες ανεξαρτήτως τζίρου.

Παράδειγµα 1ο:
Ο αγρότης Α’ αγοράζει στις 01.01.17 σύστηµα αντιχαλαζικής προστασίας αξίας 10.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 2.400 ευρώ. Η αγορά έγινε τµηµατικά µε δύο ισόποσα τιµολόγια, αλλά αποτελεί το σύνολο της επένδυσης. Επί της συνολικής καθαρής αξίας του παγίου αυτού (γιατί πάγιο είναι), θα υπολογιστούν αποσβέσεις 10% και κάθε χρόνο θα καταχωρούνται στα έξοδα του αγρότη, 1.000 ευρώ αποσβέσεις.

Πρόκειται για την πιο απλή µορφή αγοράς παγίου εξοπλισµού, η οποία και δεν επιδέχεται καµία διαφορετική αντιµετώπιση.

Πως δηµιουργούνται τα προβλήµατα.
Στο ίδιο παράδειγµα, υποδεικνύεται στον αγρότη να γίνει η αγορά µε τιµολόγια των 1.000 ευρώ + ΦΠΑ, δηλαδή το ανωτέρω πάγιο θα το αγοράσει µε 10 τιµολόγια. Υποδείχθηκε στον αγρότη να αγοράσει το πάγιο µε τιµολόγια αξίας το καθένα κάτω από 1.500 ευρώ, διότι τα πάγια κάτω από 1.500 ευρώ καθαρή αξία, µπορούν να αποσβεστούν εξ ολοκλήρου στην ίδια χρήση.

Θα πρέπει εδώ να γνωρίζουν οι αγρότες ότι, µπορώ να καταχωρήσω ό,τι θέλω, δεν σηµαίνει ότι αυτό θα γίνει και αποδεκτό στον έλεγχο. Ο σκοπός είναι να µπορείς να τεκµηριώνεις στην πράξη τις ενέργειές σου. Στο παράδειγµά µας το γεγονός ότι εκδόθηκαν 10 τιµολόγια δεν σηµαίνει ότι µπορεί να αποσβεστεί κατευθείαν το σύστηµα αντιχαλαζικής προστασίας, αφού τα πάντα εξαρτώνται από το είδος που κάθε φορά τιµολογήθηκε. Αν στο κάθε τιµολόγιο περιλαµβάνεται ένα διαφορετικό είδος κάθε φορά (π.χ. την 1η φορά όλο το δίχτυ, τη 2η φορά όλο το πλέγµα, την 3η φορά τα παλούκια στήριξης κλπ), αυτό σηµαίνει ότι αν δεν έρθουν όλα µαζί να εγκατασταθούν, το πάγιο δεν µπορεί να γίνει παραγωγικό, άρα δεν µπορεί κάποιος να ξεκινήσει να διενεργεί αποσβέσεις. Αντίθετα, αν σε κάθε τιµολόγιο περιλαµβάνονται όλα τα απαραίτητα για την κάλυψη µέρους του χωραφιού για το οποίο προορίζεται και µπορεί να λειτουργήσει, προφανώς και µπορεί να διενεργηθεί η απόσβεση.

Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και µοναδική. Αυτό που είναι ίδιο σε όλες τις περιπτώσεις όµως είναι ένα: µε τα φορολογικά ασχολούνται οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί. Κανείς άλλος.

Φοροτεχνικός – Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ
(Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών – Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων Νομού Καρδίτσας)

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr