Τρεις ζώνες και προτεραιότητα σε αμπελοκαλλιεργητές με μικρό κλήρο και νεοεισερχόμενους ορίζει η νέα τροποποιητική απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Σταύρου Αραχωβίτη για τα κριτήρια κατανομής των νέων αδειών φύτευσης με οινοποιήσιμες ποικιλίες, που θα ισχύσουν από το 2019.

Οι τρεις ζώνες οι οποίες διαφοροποιούνται βάσει των κριτηρίων και κυρίως με γνώμονα την κατανομή του κλήρου, είναι:

 • 1η «Περιφέρεια»: Ήπειρος, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά και Κρήτη.
 • 2η «Περιφέρεια»: Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Θεσσαλία και Δυτική Ελλάδα.
 • 3η «Περιφέρεια»: Αττική, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησος.

Με βάση τις αλλαγές της απόφασης, εκτιμάται ότι στην πρώτη ζώνη αναλογούν 1.800 στρέμματα, στη δεύτερη 2.200 στρέμματα και στην τρίτη 2.300 στρέμματα.

Τα κριτήρια που διαφοροποιούν τις τρεις ζώνες είναι ότι:

 • Στη 2η «Περιφέρεια» λαμβάνουν την υψηλότερη βαθμολογία όσοι αμπελουργοί έχουν ήδη έκταση 5-50 στρ. αμπελώνα,
 • στην 1η και 3η «Περιφέρεια» λαμβάνουν την υψηλότερη βαθμολογία όσοι αμπελουργοί έχουν ήδη έκταση 3-30 στρ. αμπελώνα και επιπλέον
 • στην 3η «Περιφέρεια» δεν ισχύει το κριτήριο του υψομέτρου.

Από 27 Φεβρουρίου έως 27 Μαρτίου οι αιτήσεις
Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται να λάβουν άδειες νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου από το Εθνικό Aποθεματικό, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr) από τις 27 Φεβρουαρίου μέχρι τις 27 Μαρτίου του 2019.

Η αίτηση γίνεται αποδεκτή όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας. Στην περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας, τότε η αίτηση είναι επιλέξιμη αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στις κατά τόπους διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Τι ίσχυε το 2018
Πέρσι, σύμφωνα με την προηγούμενη απόφαση η αίτηση υποβαλλόταν ηλεκτρονικά έως 27 Μαρτίου 2018. Αιτήσεις µπορούσαν να υποβάλλουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και για να ήταν επιλέξιµες ο αιτών πρέπει να διαθέτει αγροτεµάχιο ή αγροτεµάχια (ιδιόκτητα ή ενοικιαζόµενα) έκτασης τουλάχιστον ίσης µε την έκταση που αιτείται, ενώ ως ελάχιστη αιτούµενη έκταση ανά αγροτεµάχιο ορίζεται το 1,0 στρέµµα.

Επιπλέον η απόφαση ανέφερε: «Σε περίπτωση που η συνολικά αιτούµενη έκταση υπερέβαινε τη διαθέσιµη έκταση για νέες φυτεύσεις τότε γινόταν αξιολόγηση των αιτήσεων σύµφωνα µε τα παρακάτω κριτήρια και την αντίστοιχη βαθµολογία:

Α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που φυτεύουν για πρώτη φορά οινοποιήσιµα αµπέλια, ηλικίας έως 40 ετών που εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκµετάλλευσης, νεοεισερχόµενοι σύµφωνα µε το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων. Βαθµολογία: 3,0.

Β) Εκτάσεις όπου οι αµπελώνες συµβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος (βιολογική παραγωγή, ολοκληρωµένη διαχείριση, αγροτεµάχια σε πλαγιές µε αναβαθµίδες). Βαθµολογία: 1,0. ¨

Γ) Εκτάσεις που αντιµετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισµούς (ορεινές εκτάσεις σε υψόµετρο άνω των 500 µέτρων, µικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους). Βαθµολογία: 1,0.

∆) Εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των µικρών και µεσαίων εκµεταλλεύσεων:

1) Σύνολο αµπελουργικής εκµετάλλευσης ≥5 έως και 20,0στρέµµατα. Βαθµολογία: 3,5.

2) Σύνολο αµπελουργικής εκµετάλλευσης >20 έως και 30,0 στρέµµατα. Βαθµολογία: 2,45.

3) Σύνολο αµπελουργικής εκµετάλλευσης >30 στρέµµατα. Βαθµολογία: 1,75.

Ε) Προηγούµενη συµπεριφορά του παραγωγού (ο αιτών δεν διαθέτει αµπελουργικές εκτάσεις φυτεµένες χωρίς άδεια).

Βαθµολογία: 1,5. Η χορήγηση των αδειών νέας φύτευσης θα γίνει ηλεκτρονικά σύµφωνα µε τη σειρά κατάταξης των αιτούντων και έως ότου εξαντληθούν οι εκτάσεις προς κατανοµή.

Για το έτος 2018 θα χορηγηθούν άδειες νέας φύτευσης, που αντιστοιχούν στο 1% του συνόλου των αµπελουργικών εκτάσεων της χώρας.

Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτήριου επιλεξιµότητας.

Στην περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας τότε η αίτηση είναι επιλέξιµη αλλά δεν βαθµολογείται για τα κριτήρια αυτά.

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων το ΥΠ.Α.Α.Τ. ενηµερώνει ηλεκτρονικά τους µη επιλέξιµους αιτούντες σχετικά µε τους λόγους µη επιλεξιµότητας και υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων εντός προθεσµίας 10 ηµερών από την ως άνω ηλεκτρονική ενηµέρωση.

Ένσταση µπορούν να υποβάλουν και αυτοί που διαφωνούν µε την βαθµολογία που έλαβε το αγροτεµάχιό τους. Η χορήγηση των αδειών νέας φύτευσης γίνεται το αργότερο µέχρι την 1η Αυγούστου, ισχύουν για τρία έτη από την ηµεροµηνία χορήγησής τους και δεν µεταβιβάζονται.

Σε περίπτωση που ο παραγωγός δεν χρησιµοποιήσει την χορηγούµενη άδεια φύτευσης σε ποσοστό τουλάχιστον 80% της αιτούµενης έκτασης εντός των τριών ετών, τότε υπόκεινται σε αποκλεισµό υποβολής νέας αίτησης/υπέυθυνης δήλωσης για άδεια νέας φύτευσης για τα πέντε επόµενα ηµερολογιακά έτη».

Δείτε εδώ την προηγούμενη απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρει:

Υπογράφτηκε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρο Αραχωβίτη, απόφαση για την τροποποίηση των κριτηρίων κατανομής των αδειών φύτευσης νέων αμπελώνων με οινοποιήσιμες ποικιλίες, που θα ισχύσουν από το 2019.

Ενόψει της έναρξης της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για άδειες φύτευσης, αποφασίστηκε να χωριστεί η χώρα σε τρεις ζώνες κι αυτό γιατί παρατηρήθηκε ότι μέχρι τώρα, με την κατανομή των αδειών σε εθνικό επίπεδο, σε κάποιες περιφέρειες της χώρας χορηγήθηκαν άδειες φύτευσης άνω του 1% της περιφερειακής έκτασης, που τους αναλογεί, και σε άλλες περιφέρειες χορηγήθηκαν αντίστοιχα άδειες φύτευσης για αρκετά μικρότερες εκτάσεις, παρότι είχαν υποβληθεί πολύ περισσότερα αιτήματα στις περιφέρειες αυτές.

Οι τρεις ζώνες οι οποίες διαφοροποιούνται βάσει των κριτηρίων και κυρίως με γνώμονα την κατανομή του κλήρου, είναι:

 • 1η «Περιφέρεια»: Ήπειρος, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά και Κρήτη.
 • 2η «Περιφέρεια»: Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Θεσσαλία και Δυτική Ελλάδα.
 • 3η «Περιφέρεια»: Αττική, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησος.

Με βάση τις αλλαγές της απόφασης, εκτιμάται ότι στην πρώτη ζώνη αναλογούν 1.800 στρέμματα, στη δεύτερη 2.200 στρέμματα και στην τρίτη 2.300 στρέμματα.

Τα κριτήρια που διαφοροποιούν τις τρεις ζώνες είναι ότι:

 • Στη 2η «Περιφέρεια» λαμβάνουν την υψηλότερη βαθμολογία όσοι αμπελουργοί έχουν ήδη έκταση 5-50 στρ. αμπελώνα,
 • στην 1η και 3η «Περιφέρεια» λαμβάνουν την υψηλότερη βαθμολογία όσοι αμπελουργοί έχουν ήδη έκταση 3-30 στρ. αμπελώνα και επιπλέον
 • στην 3η «Περιφέρεια» δεν ισχύει το κριτήριο του υψομέτρου.

Τέλος, διατηρούνται τα κριτήρια προτεραιότητας για:

 • Τους νεοεισερχόμενους στον αγροτικό τομέα,
 • τις εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος (βιολογική καλλιέργεια, σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης, αναβαθμίδες) και
 • τη μη κατοχή αμπελοφυτεύσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες, χωρίς άδεια.

 

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr