«Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ενημερώνει, με σχετικό δελτίο τύπου, τους παραγωγούς του νομού ότι εκδόθηκε η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης για την Δράση 10.1.01 «Προστασία της ορνιθοπανίδας».

«Ενημερώνουμε τους παραγωγούς του νομού μας ότι εκδόθηκε η 2205/168277/8-07-2019 πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης για την Δράση 10.1.01 «Προστασία της ορνιθοπανίδας», του Μέτρου 10 του Π.Α.Α. 2014-2020.

Η δράση εφαρμόζεται στις γεωργικές εκτάσεις των Ζωνών Ειδικής Προστασίας , ΖΕΠ (NATURA).

Δικαιούχοι της δράσης 10.1.01 «προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Π.Α.Α. 2014-2020, μπορούν να κριθούν γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.

Τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια θα πρέπει να κατέχονται νόμιμα, να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ (ΟΣΔΕ) του υποψηφίου για το έτος 2019 και να βρίσκονται εντός Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ).

Οι αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα υποβάλλονται ηλεκτρονικά προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, κατά το διάστημα από 26-08-2019 έως 25-09-2019.

Οι υποψήφιου μπορούν να είναι ενταγμένοι και στην δράση 11 (βιολογική γεωργία), αλλά για διαφορετικά αγροτεμάχια.

Η ενίσχυση λαμβάνεται για την ενταγμένη έκταση και τα ποσά στήριξης παρουσιάζονται ανά ομάδα καλλιέργειας στον παρακάτω πίνακα:

Ύψος ενίσχυσης €/εκτάριο/έτος

Ομάδα καλλιέργειας Μακεδονία Θράκη Θεσσαλία  Ήπειρος Νησιά Ιουνίου Πελοπόννησος Δυτική Ελλάδας Στερεά Ελλάδα Αττική       Νησιά Αιγαίου   Κρήτη
Σιτηρά (χειμερινά) 42 34 35 35
Σανοδοτικά φυτά και ψυχανθή 176 143 143 143

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται :

Α) Στην Υπηρεσία μας, στα γραφεία 9 και 5 (Γεωπόνοι: Καραλής Κων/νος και Μερτίκας Απόστολος, τηλέφωνα: 23213 – 55216, 55185).

Β) Στις ιστοσελίδες www.agrotikianaptixi.gr και www.minagric.gr, (δράση 10.1.01).»

 

Παράταση ΟΣΔΕ