Συγκεκριμένα, η Επιτροπή υπέβαλε τις προτάσεις της για κανονισμούς σχετικά με τους μεταβατικούς κανόνες της ΚΑΠ, οι οποίοι επικροτήθηκαν ευρέως από τους υπουργούς κατά την επακόλουθη ανταλλαγή απόψεων.

Όσον αφορά την πρόταση για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) το 2021, πολλές αντιπροσωπίες τάχθηκαν υπέρ μιας μακρύτερης μεταβατικής περιόδου που θα καλύπτει επίσης το έτος 2022.

Ορισμένες αντιπροσωπίες ζήτησαν επίσης να συμπεριληφθούν στις διατάξεις αυτές οι υφιστάμενες μεταβατικές εθνικές ενισχύσεις. Οι προτάσεις σχετικά με τους μεταβατικούς κανόνες της ΚΓΠ εγκρίθηκαν στις 31 Οκτωβρίου με στόχο την εξασφάλιση βεβαιότητας και συνέχειας στη χορήγηση στήριξης στους ευρωπαίους αγρότες πριν από την έναρξη ισχύος της νέας ΚΑΠ και διασφάλισης του σεβασμού (ΕΓΤΕ) με την προσαρμογή δύο νομοθετικών πράξεων της ΚΑΠ.

Η πρώτη πρόταση αφορά τη δημοσιονομική πειθαρχία από το οικονομικό έτος 2021, καθώς και την ευελιξία μεταξύ των πυλώνων για το έτος 2020.

Για το σκοπό αυτό, τροποποιεί τους κανονισμούς για τις οριζόντιες και τις άμεσες πληρωμές. Η δεύτερη πρόταση προβλέπει μεταβατικές διατάξεις για το έτος 2021 και τροποποιεί και τις τέσσερις βασικές πράξεις (Άμεσες ενισχύσεις, κοινή οργάνωση αγοράς, αγροτική ανάπτυξη και οριζόντιες ρυθμίσεις), καθώς και τους κανονισμούς 228/2013 και 229/2013 σχετικά με ειδικά μέτρα για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τα μικρότερα Νησιά του Αιγαίου.

Ενιαίο ποσοστό κονδυλίων της ΚΑΠ στο περιβάλλον

Επιπλέον, το Συμβούλιο αντάλλαξε απόψεις σχετικά με τις περιβαλλοντικές και κλιματικές πτυχές της ΚΑΠ μετά το 2020 με βάση έγγραφο της Προεδρίας με τίτλο «Οι περιβαλλοντικές και κλιματικές πτυχές της ΚΓΠ – μια κοινή, φιλόδοξη και ευέλικτη οικολογική αρχιτεκτονική».

Οι υπουργοί επικεντρώθηκαν ιδίως στην πρόταση της Προεδρίας να ορίσει ενιαίο ποσοστό ή σταθερό ποσό για περιβαλλοντικούς και κλιματικούς σκοπούς στο πλαίσιο του συνολικού προϋπολογισμού του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΓΠ (με παράλληλη διατήρηση της απομόνωσης των παρεμβάσεων στα προγράμματα οπωροκηπευτικών), προκειμένου να αυξηθεί η περιβαλλοντική τη φιλοδοξία και την ευελιξία της ΚΑΠ μετά το 2020.

Το κοινό ποσοστό ή το σταθερό ποσό θα καθοριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο μετά τη λήψη απόφασης σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και ο στόχος του θα εκπληρωθεί μόνο από ορισμένα είδη παρεμβάσεων. «η πρόταση ήταν ευπρόσδεκτη από τις περισσότερες αντιπροσωπείες ως καλή βάση για συζήτηση.

Κάποιοι χαιρέτισαν την ευελιξία που θα έδινε στα κράτη μέλη. Πολλοί υπουργοί έλαβαν και πάλι την ευκαιρία να επαναλάβουν ότι μια μεγαλύτερη φιλοδοξία για το περιβάλλον και το κλίμα πρέπει να συνοδεύεται από έναν επαρκή προϋπολογισμό της ΚΓΠ.

Παράταση ΟΣΔΕ Πηγή: agronews.gr