Σε θέση να διεκδικήσουν στις διαβουλεύσεις που ξεκινούν τον ερχόµενο Φλεβάρη την ένταξή τους στα επιδοτούµενα πολυετή τοµεακά προγράµµατα της νέας ΚΑΠ, θα είναι οι φορείς δυναµικών παραγωγικών κλάδων της χώρας µας όπως η αιγοπροβατοτροφία και το βαµβάκι.

Στην Ελλάδα επιχειρησιακά προγράµµατα τρέχουν σήµερα οι Οργανώσεις σε φρούτα και λαχανικά, οι οργανώσεις ελαιουργικών φορέων (ΟΕΦ) στην ελιά, µεµονωµένοι παραγωγοί στο µέλι και διάφοροι φορείς στον οίνο. Ωστόσο, από τη νέα ΚΑΠ, εκτός από τα παραπάνω, υπάρχει η δυνατότητα η κάθε χώρα να αφιερώσει µέχρι το 3% των ευρωπαϊκών πόρων άµεσων ενισχύσεων, για να τρέξει παρόµοια προγράµµατα σε «άλλους τοµείς» που θεωρεί ότι έχουν κάποια ιδιαίτερη δυναµική και σηµασία για το ΑΕΠ της αγροτικής οικονοµίας.

Παρεµβάσεις Οργανώσεων που χρηµατοδοτούνται

Τα επιχειρησιακά προγράµµατα µπορούν να περιλαµβάνουν ποικίλες δράσεις όπως επενδύσεις σε µηχανολογικό εξοπλισµό, αρδευτικά συστήµατα, κάλυψη εξόδων για πρακτικές βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, αγροπεριβαλλοντικά προγράµµατα (π.χ απονιτροποίηση), επιδότηση προγραµµάτων προώθησης κ.λπ.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Τα προγράµµατα αυτά είναι σε θέση να τα τρέχουν µόνο οι αναγνωρισµένες Οργανώσεις παραγωγών. Ωστόσο, υπάρχει πρόβλεψη για µία µεταβατική τετραετία στην οποία συνεταιρισµοί και άλλες µορφές συνεργασίας που έχουν συσταθεί από παραγωγούς θα µπορούν να τρέχουν τέτοια προγράµµατα εφόσον, έως το 2027 δεσµεύονται να µετατραπούν σε αναγνωρισµένες οργανώσεις παραγωγών. Αξίζει να σηµειωθεί εδώ, πως στην Ισπανία, ήδη οι αιγοπροβατοτρόφοι έχουν πάρει τη δέσµευση του υπουργού Γεωργίας, Λουίς Πλάνας, πως θα ενεργοιήσει τη νέα αυτή δυνατότητα της ΚΑΠ ώστε να αποκτήσουν τα δικά τους τοµεακά προγράµµατα.

Ειδική πρόβλεψη για τις ελληνικές οργανώσεις βάµβακος

Στο κείµενο της νέας ΚΑΠ αναφέρεται πως ειδικά οι οµάδες παραγωγών βαµβακιού στην Ελλάδα θα θεωρούνται αυτόµατα «οργανώσεις» ώστε να τρέξουν χωρίς κολλήµατα τυχόν τοµεακά προγράµµατα. Συγκεκριµένα στο Άρθρο 60α «Τύποι παρεµβάσεων σε άλλους τοµείς» της νέας ΚΑΠ αναφέρεται: Τα κράτη µέλη τα οποία επιλέγουν να υλοποιήσουν τύπους παρεµβάσεων στον τοµέα του βαµβακιού, αναγνωρίζουν τις οργανώσεις παραγωγών στον τοµέα του βαµβακιού και τις ενώσεις των εν λόγω οργανώσεων βάσει των απαιτήσεων και σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 152 και στα άρθρα 153 έως 156 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1308/201317. Οι οµάδες βαµβακοπαραγωγών και οι οµοσπονδίες των εν λόγω οµάδων βαµβακοπαραγωγών που έχουν αναγνωριστεί από τα κράτη µέλη βάσει του πρωτοκόλλου αριθ. 4 της πράξης προσχώρησης της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας του έτους 1979 πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού τεκµαίρεται, για τους σκοπούς του παρόντος τµήµατος, ότι θεωρούνται οργανώσεις παραγωγών ή ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, αντίστοιχα.

Πηγή: agronews.gr